"verkorten" English translation

NL

"verkorten" in English

NL verkorten
volume_up
[verkortte|verkort] {verb}

verkorten (also: inkorten, korten, afkorten, bekorten)
Het Europees Parlement kan het proces verkorten en nu reeds spijkers met koppen slaan.
The European Parliament can shorten the way and set out the markers today.
Dat zou stellig de levensduur verkorten en niet verlengen.
That would certainly shorten rather than extend their lifespan.
Een kanker-epidemie veroorzaakt door chemische stoffen in het milieu ging ons leven verkorten.
A cancer epidemic caused by chemicals in the environment was going to shorten our lives.

Context sentences for "verkorten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Commissie zou er zeker de voorkeur aan geven om deze termijn te verkorten.
The Commission would certainly prefer to be able to reduce this time-limit.
DutchLaten we eerlijk zijn: we komen alleen verder als we de voedselketen verkorten.
Let us be honest: the only way we are going to make progress is by shortening the food chain.
DutchHet verkorten van de vergaderweek zorgt voor een besparing van slechts 1%.
Shortening the length of a part-session produces savings of just 1 %.
DutchMijn fractie heeft echter een amendement ingediend om die termijn te verkorten.
However, my group has tabled an amendment to bring that forward.
DutchIk sta daarom niet achter de voorstellen van de commissie om de termijn nog verder te verkorten.
I do not therefore support the committee's proposals for a more stringent attitude.
DutchRocard had dit aanvankelijk ten doel: het verkorten van de arbeidstijd om arbeidsplaatsen te creëren.
Rocard had that in mind, in other words, reducing working hours to create jobs.
DutchDe korte-termijnoplossing bestaat dus uit het verkorten van de arbeidstijd.
Thus, the short term solution is to reduce his hours of work.
DutchWe dienen echter ook de werktijden te verkorten als onderdeel van het creëren van werkgelegenheid.
But we also need to reduce working hours as part of increasing employment opportunities.
DutchWe moeten de arbeidstijd verkorten, hetgeen uiteraard gepaard moet gaan met scholing van onze arbeidskrachten.
Working time must be reduced and alongside this reduction we must train our workforce.
DutchZou het niet nuttig zijn de bevoegdheid te hebben om die termijn te verkorten en zelfs strengere sancties toe te passen?
Would it not be handy to have powers to cut that short and make it even sharper?
DutchEr was absoluut geen reden om dit spoeddebat te verkorten.
There was absolutely no reason to cut short the debate.
DutchSommige commissieleden willen de termijnen voor de antwoorden van overheidsinstanties nog verder verkorten.
Some members of the committee wanted to tighten up the time limits set for the authorities to respond.
DutchWe moeten het werk dus delen, de arbeidstijd verkorten.
Work must therefore be shared, the working week reduced.
DutchTen tweede moeten we de werktijd drastisch verkorten en het werk eerlijker verdelen over mannen en vrouwen.
Secondly, it means a strategy to make drastic cuts in working time and redistribute work between men and women.
DutchIn ieder geval moeten we de duur van het vervoer verkorten.
The vote has been brought forward to today.
DutchVele pogingen om de arbeidstijd te verkorten en anders te organiseren zijn mislukt omdat ze onuitvoerbaar bleken te zijn.
Many attempts to reduce working time and recruit new staff have proved impossible to put into practice.
DutchHet is dus geen sinecure de arbeidstijd te verkorten.
So, it is not easy to reduce working time.
DutchMen kan de individuele arbeidstijd verkorten als men flexibelere werktijden invoert en daartoe bereid is.
We can reduce working hours if we introduce greater flexibility in the Working Time Statute and are prepared to do this.
DutchZo zijn wij door de tekst dan gegaan en daarbij hebben we op een reeks van punten gepoogd om een en ander nog wat te verkorten.
This is how we came to go through the text, and attempted to cut down on certain items in the process.
DutchVerkorten van de arbeidstijd betekent niet werkgelegenheid creëren, maar het reeds bestaande werk duurder maken.
Reducing working time does not mean creating occupational opportunity, it means making existing labour more expensive.