"verkrijgen" English translation

NL

"verkrijgen" in English

NL verkrijgen
volume_up
[verkreeg|verkregen] {verb}

Op deze manier verkrijgen zij de waardigheid en de opleiding die zij verdienen.
In that way, they will achieve the dignity and receive the education that they require.
Zo zullen we eindelijk evenwichtiger en democratischer Europese instellingen verkrijgen.
This is the way we may finally achieve more balanced and more democratic European institutions.
In Europa hebben wij er echter decennia voor nodig gehad om deze vrijheid te verkrijgen.
But we in Europe have taken decades to achieve such freedom.
Daarentegen, heel zelden... verkrijgen sommigen deze wijsheid op een hele andere manier.
However, very rarely...... some gain this wisdom through wholly different means.
Dankzij deze rijkdom en culturele diversiteit kunnen we meer kennis over onszelf verkrijgen.
This cultural diversity and wealth will allow us to gain a better understanding of ourselves.
Wij hopen dat het amendement dat hierop betrekking heeft de nodige meerderheid zal verkrijgen.
We hope that the relevant amendment will gain sufficient support here.
verkrijgen (also: bereiken, doen, maken, behalen)
Nu kunnen ze dit gebruiken en aanwijzingen over de activiteit verkrijgen.
Now they can come in and they can start to get clues about activity.
(Gelach) Ik kon gewoon niet geloven hoeveel dingen er daar te verkrijgen waren."
(Laughter) I just couldn't believe how many things you can get here."
Hopelijk weet het Oostenrijkse voorzitterschap ook een ruime meerderheid in de Raad te verkrijgen.
I hope that the Austrian Presidency can get a broad majority in the Council.
Dat was mijn vraag: zal de Raad proberen vergelijkbare statistieken te verkrijgen?
That was my question: will the Council try to obtain comparable statistics?
Er wordt stelselmatig gedreigd met bedrijfsverplaatsingen om fiscale vrijstellingen te verkrijgen.
The threat of relocations is systematically used to obtain tax relief.
Met deze cheque kunnen particulieren per uur of per dag bepaalde diensten verkrijgen.
By means of these vouchers, private individuals can obtain services on an hourly or a daily basis.

Context sentences for "verkrijgen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit gaat echter via de normale procedure die geldt voor het verkrijgen van extra geld.
But this is covered by the normal procedure for accessing additional money.
DutchTot slot wil ik een opmerking maken over de bronnen voor het verkrijgen van fondsen.
Finally, I want to make a point about the sources for raising funds.
DutchWij zijn er met name in geslaagd meer aandacht te verkrijgen voor de stadsdimensie.
In particular, we obtained more attention for the urban dimension.
DutchBegrotingsdiscipline zal cruciaal zijn in het verkrijgen van die stabiliteit.
Budgetary discipline will be crucial in obtaining this stability.
DutchLaten we ook niet vergeten dat de radio een goede manier is om informatie te verkrijgen.
We should also not neglect radio as a good way of getting information.
DutchWij zijn er uiteindelijk in geslaagd voor SOCRATES 300 miljoen euro meer te verkrijgen.
We have managed to secure an additional EUR 300 million for Socrates.
DutchHet is nu tijd om steun te verkrijgen van de internationale gemeenschap en maatregelen te treffen.
We must now gather support from the international community for those measures.
DutchWaarom moet het voor bepaalde jongeren moeilijker zijn sociale zekerheid te verkrijgen?
Why should social cover cost more for some young people than others?
DutchElke innovatie wordt dus afhankelijk gemaakt van het verkrijgen van uiterst lucratieve octrooien.
Any innovation is therefore dependent on obtaining highly profitable patents.
DutchZo verkrijgen we ruwweg 50 miljoen datapunten voor een menselijk brein.
So roughly, we have 50 million data points for a given human brain.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zou graag over twee zaken opheldering willen verkrijgen.
Mr President, I wish to ask for clarification on two points.
DutchWe ontkennen niet dat de lidstaten veel doen om adequate controlesystemen te verkrijgen.
We do not deny that Member States are doing a lot of work to secure the proper control systems.
DutchWe moeten de wetenschap gebruiken om snelle en betaalbare oplossingen voor het heden te verkrijgen.
We must harness the field of science to deliver rapid and affordable solutions today.
DutchEr heeft zich een mensenhandel ontwikkeld gericht op het verkrijgen van organen van levende donoren.
Trafficking in human beings is organised in order to remove organs from living donors.
DutchMaar werknemers hebben een lange juridische weg af te leggen om hun recht te verkrijgen.
Workers face an uphill struggle to win justice for themselves.
DutchDie zijn niet bedoeld om informatie te verkrijgen over de besmettingsgraad.
It has been said that this will be very expensive, will involve a large number of carcasses and so on.
DutchZe is nu actief bezig op haar blog met het zoeken naar hulp bij het verkrijgen van betere zorg.
And she's now actively engaged on her blog in looking for assistance in getting better care.
DutchWij hadden de oprichting van een enquêtecommissie moeten verkrijgen.
We should have ensured the setting-up of a commission of inquiry.
DutchNu moeten wij de steun van de 450 miljoen burgers van de Europese Unie zien te verkrijgen.
The task now is to convince the 450 million citizens of the European Union to support it as well.
DutchIk hoop dat de twee amendementen van mijn collega Seillier zijn steun verkrijgen.
I hope he will support Mrs Seillier's two amendments.