"verlagen" English translation

NL

"verlagen" in English

NL verlagen
volume_up
[verlaagde|verlaagd] {verb}

1. general

Gaat u dan de hoeveelheid vloeistof verhogen, behouden of verlagen?”
Should you increase, maintain or decrease the number of fluids?"
De lidstaten zijn verdeeld over de kwestie: sommige willen deze drempel verlagen, terwijl andere voor een hogere drempel zijn.
Member States are divided on the issue: some wish to decrease this threshold, others support a higher one.
Als je de hoeveelheid dopamine verlaagt, dan vermindert hun neiging om zo'n patronen te zien.
That is, you decrease the amount of dopamine, and their tendency to see patterns like that decreases.
Wij zullen dan gedwongen worden onze belastingen te verlagen tot het Duitse niveau.
We shall then be forced to lower our taxes and duties to the German level.
Daarom hoop ik dat wij deze procentuele drempel nog kunnen verlagen.
I therefore hope that we will lower the 5 % hurdle.
De MRA's zullen de transatlantische handel stimuleren en kosten voor bedrijven en consumenten verlagen.
The MRAs will stimulate international trade and lower the cost for business and the consumer.
verlagen

2. "prijs"

verlagen
Goedkopere diensten verlagen de kosten van productie en consumptie.
Cheaper services would reduce the cost of production and consumption.
Is het een politieke prioriteit om de reiskosten voor de hoogstbetaalden te verlagen?
Is it a political priority to reduce the travel expenses of the highest paid?
Productie-eenheden proberen dan in elk geval om de productiekosten te verlagen.
Production units are in any case trying to reduce production costs.

Context sentences for "verlagen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn de amendementen 2, 3 en 4 is voorgesteld de grenswaarden met 2 decibel te verlagen.
Amendment Nos 2, 3 and 4 propose the reduction of noise thresholds by 2 decibels.
DutchTot slot is de Commissie niet van zins het aantal taaltrainingen te verlagen.
Finally, the Commission has no intention of reducing the number of courses.
DutchDe heer Alyssandrakis heeft gezegd dat we op deze manier het niveau verlagen.
Mr Alyssandrakis said that we are engaged in an effort of levelling down.
DutchEén mogelijkheid is het verlagen van de BTW op energie-efficiënte apparaten op de markt.
One possibility is a reduction in VAT on energy-efficient equipment on the market.
DutchHet terugbrengen van de inflatie tot minder dan 2 %, het verlagen van het begrotingstekort.
The reduction in inflation below the 2 % level, reduction in budgetary deficits.
DutchHet verlagen van de subsidiedrempels gaat extra bureaucratische rompslomp opleveren.
The lowering of the subsidy thresholds will produce additional red tape.
DutchIn de visserij schijnt het beleid altijd te gaan om het verlagen van de vangsten.
In fisheries, the policy always seems to be about reducing the catch.
DutchDie moeten ook structureel dat BTW-tarief kunnen verlagen voor restaurants.
They should also be able to apply in a structured way reduced VAT rates for restaurants.
DutchHet verlagen van de Europese begroting komt in feite neer op het laten instorten van Europa.
Reducing the European budget is in fact tantamount to letting Europe collapse.
DutchDaarom moeten we proberen om met de subsidies de kosten te verlagen.
This is why support systems have to be oriented with a view to reducing costs.
DutchIk stem in met het voorstel van de heer Rapkay om de drempel te verlagen.
I would go with Mr Rapkay's proposal of the reduction of the threshold.
DutchEr wordt niet gezegd dat we het aantal moeten verlagen en er wordt geen enkel getal genoemd.
It is not said that the number should be reduced, and no figures are stated.
DutchDe aangevoerde redenen voor het verlagen van de dosis zijn volstrekt inconsequent.
The reasons for reducing the dose still further are inconsistent.
DutchOndanks die positieve geluiden willen wij de middelen voor het programma SOCRATES verlagen.
And despite this positive feedback we want to cut the funding of Socrates.
DutchOnder het voorwendsel van mededinging zoekt men steeds naar manieren om de kosten te verlagen.
In the name of competition, there is a permanent quest to bring down costs.
DutchDaarom is het verlagen van de posttarieven voor de consument van bijzonder belang.
That faces us with the very important challenge of offering the consumers cheaper postal services.
DutchDe Europese Unie kan de lidstaten een handje helpen om de sociale loonkosten te verlagen.
The European Union can lend the Member States a helping hand in reducing social wage costs.
DutchIn Agenda 2000 is overeengekomen de subsidies aan onze veetelers te verlagen.
Agenda 2000 laid down a reduction in aid to livestock farmers.
DutchIn de eerste plaats zijn wij blij met de doelstelling om de overheidssteun voortdurend te verlagen.
Firstly, we welcome the objective of continuously reducing overall aid allocations.
DutchWij kunnen ons, ook als overheid, niet verlagen tot het niveau van die misdadigers die wij straffen.
We, as government, cannot afford to stoop to the level of the criminals we punish.