NL

verminderen [verminderde|verminderd] {verb}

volume_up
Volgens het onderhavige verslag is het gelukt de staatssteun in de periode 1997-1999 te verminderen.
According to the general survey we are now dealing with, a decline in state aid was achieved in the period 1997 - 1999.
Van belang is de ontwikkeling van de motortechnologie, omdat het er niet naar uit ziet dat het aantal vluchten gaat verminderen.
It is important to develop engine technology, as a decline in the volume of traffic is not foreseeable.
Het is goed dat de overheidssteun opnieuw is verminderd.
It is good that there has again been a decline in state aid.
Enkel wanneer we die weg inslaan zullen wij de werkloosheid merkbaar kunnen verminderen.
Unemployment will only decrease significantly if such measures are adopted.
De Europese Unie moet de uitstoot met 8 % verminderen en Japan met slechts 6 %.
The European Union will only have to decrease its emissions by 8 %, and Japan by 6 %.
Nog veel belangrijker vindt ik echter dat de geluidsoverlast voor onze burgers zal verminderen.
However, far more important is that noise nuisance will decrease for our citizens.
This will diminish the level of errors.
Je kan het niet-medeleven verminderen, de wreedheid, de ongevoeligheid, het verwaarlozen van anderen.
You can diminish the non-compassion, the cruelty, the callousness, the neglect of others, and take universal responsibility for them.
Ik weet, dat ook jij, hier zeker van bent... en toch kan deze wetenschap niet het verlies verminderen... noch je verdriet.
I know you, too, are sure of this... and yet this knowledge can't diminish his loss... and your grief.
Onderzoek heeft aangetoond dat een verminderd gebruik van antibiotica leidt tot een daling van het aantal resistente bacteriën.
Research has shown that reducing the use of antibiotics brings a drop in the number of resistant bacteria.
Die is niet verminderd, maar ieder jaar toegenomen!
It has not dropped, it has increased year on year.
Voor de kracht van de euro - en voor onze burgers - is niet de verminderde externe waarde van de munt van doorslaggevend belang, maar de interne stabiliteit van de euro.
What determines the strength of the euro, and what matters to the people of Europe, is not the drop in the value of the euro on the world market but its internal stability.
Alleen in Duitsland al zal de bevolking zonder tegenmaatregelen met een kwart verminderen.
Unless there is a change of course, Germany's population alone will have fallen by a quarter.
Daarmee wordt het aantal regels verminderd tot minder dan een derde.
With it the number of provisions will fall to less than a third of what there are at present.
Ik put enige moed uit het feit dat de omvang van de steun aan de nijverheid in Europa kennelijk aan het verminderen is.
I take some mild encouragement from the fact that levels of state aid to industry in Europe appear to be falling.
Milieusubsidie moet men in de toekomst ook kunnen gebruiken om de milieubelastende productie te verminderen.
Environmental aid in the future can also be used to lessen the burden production places on the environment.
Want als wij een te algemene taakomschrijving maken, zal dat de kracht van de groep verminderen.
If its remit is too broad, the force of the group will be lessened.
Daarmee wil ik aangeven, collega Cunha, dat inkrimping van de vloot niet de enige mogelijkheid is om de visserijdruk te verminderen.
The point I am trying to make, Mr Cunha, is that reducing fleet capacity is not the only way to lessen the pressure on resources.
Dit zal de ongerustheid van een groot aantal landbouwers verminderen.
This will allay the anxiety of many farmers.
Gezamenlijke waarden en sociale rechtvaardigheid spelen een belangrijke rol bij het verminderen van deze angsten.
Common values and social justice will play a central role in allaying such fears.
Verder wil ik opmerken dat verarmd uranium geen natuurlijke stof is, zoals men ons wil doen geloven, of een stof met een verminderd radioactief gehalte.
My second point is that depleted uranium is not a naturally occurring substance, as people would have us believe, or a less radioactive one.
verminderen (also: verbeteren)

Context sentences for "verminderen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk stel drie belangrijke manieren voor om het aantal verkeersdoden te verminderen.
I will mention three important ways of reducing the number of road fatalities.
DutchIk heb zelf alles gedaan wat ik kan om de vraag naar prostitutie te verminderen.
I have personally done all that I can to reduce the demand for prostitution.
DutchDit beleid heeft geholpen deze druk in dit jaar en het komende jaar te verminderen.
This policy has contributed to reducing this pressure this year and next year.
DutchHet is echter überhaupt van belang het aantal dierentransporten te verminderen.
However, the key issue must be to reduce the overall volume of animal transportation.
DutchHet is de bedoeling de uitstoot met 67 % te verminderen ten opzichte van 1990.
The aim is to reduce these emissions by 67 % in comparison to the 1990 rate.
DutchDaarom zijn gedegen maatregelen nodig om deze negatieve effecten te verminderen.
It is therefore essential to take consistent measures to offset these negative effects.
DutchDaarmee zou de uitstoot van CO2 met twee ton per persoon per jaar kunnen verminderen.
With that you would prevent the emission of two tonnes of CO2 per person per year.
DutchJe kunt drie dingen doen om de CO2 -uitstoot van fossiele brandstof te verminderen.
There are three things you can do to reduce CO2 emissions from fossil fuels.
Dutch. ~~~ deze slagveldmetgezellen helpen de risico's te verminderen.
Reporter: ...battlefield companions are helping to reduce the combat risks.
DutchDe betekenis daarvan voor het verminderen van het afvallozing in de Oostzee is groot.
It will have considerable importance for reducing the waste load in the Baltic Sea.
DutchInvoering van goedkope efficiency-maatregelen kan de emissies aanzienlijk verminderen.
Introducing low cost efficiency measures would significantly reduce emissions.
DutchEr zijn geen 15 jaar nodig om het aantal kippen in een legbatterij te verminderen.
It does not take 15 years to reduce the number of chickens in a building.
DutchInhoudelijk richt de aanbeveling zich echter op het verminderen van het risico.
The scope of the recommendation is, however, focused on risk reduction.
DutchEr zijn verschillende manieren waarop al die landen hun energieverbruik kunnen verminderen.
There are various ways by which all of them can reduce their energy consumption.
DutchNiemand kan verkiezingen hebben en zeggen dat de kwaliteit van leven gaat verminderen.
No one can go to the polls and say that quality of life is going to reduce.
DutchDenk na over hoe belangrijk dat is als je probeert om je brandstofverbruik te verminderen.
Think about how powerful that is if you're trying to encourage fuel efficiency.
DutchHet zal het vertrouwen van de burgers in de Europese Unie verder verminderen.
It will tend to weaken the people ’ s confidence in the EU even further.
DutchWerktijdverkorting is eveneens een goede manier om de werkloosheid te verminderen.
A reduction in working hours is also a good way to reduce unemployment.
DutchWil men de bureaucratie verminderen, dan moet dat op de juiste wijze gebeuren.
If we are truly to cut red tape, we must set about it in the right way.
DutchVoor de lonen en pensioenen zullen de administratieve lasten gedeeltelijk verminderen.
In respect of salaries and pensions, the administrative burden will be partly lifted.