"vermogen" English translation

NL

"vermogen" in English

NL vermogen
volume_up
{het}

1. general

Elk van die veranderingen waren specifiek voor de vaardigheid of het vermogen.
And each one of them changes in ways that are specific to the skill or ability.
Ons vermogen om de werktuigen van de schepping te vatten wordt beter en beter.
You know, our ability to capture the tools of creation is getting closer and closer.
Het vermogen tot creëren is het meest bevrijdende dat een individu kan overkomen.
The ability to create is the most empowering thing that can happen to an individual.
vermogen (also: macht, gezag, heerschappij, kracht)
volume_up
power {noun}
Het gaat er inderdaad om het concurrentie-vermogen van het bedrijfsleven te verbeteren.
It is a case of improving the competitive power of the business community.
Hij is afhankelijk voor zijn kracht van zijn vermogen andere mensen krachtig te maken.
He depends, for his power, on his ability to make other people powerful.
Wat het vermogen betreft daarentegen is de situatie wat ingewikkelder.
Power, on the other hand, involves somewhat more complex issues.
vermogen (also: boerderij, hoedanigheid, goed, landgoed)
Naar het schijnt komt geleidelijk ook de inventarisatie van het vermogen op gang: deze wordt steeds beter.
The inventory of Parliament's property has been started, albeit somewhat late, and is making headway.
De staat betaalt niets, niet eens aan degenen zonder vermogen en zonder inkomen.
And the State provides no financial assistance at all, not even for those who have no property and no income.
Ik beperk mij tot de drie hoofdpunten: de richtlijn wordt uitgebreid tot de belastingen op inkomsten en vermogens.
Firstly, taxes on income and property are brought into the scope of the directive.
volume_up
worth {noun}
Je vermogen is trouwens niet hetzelfde als je eigenwaarde.
And, by the way, your net worth is not the same thing as your self-worth.
Het doel van invloed is niet om je ego te vergroten, of je vermogen.
The purpose of influence is not to build your ego, or your net worth.
Begin 1998 beschikte LTCM over 4,8 miljard dollar eigen vermogen, waar een bedrag van 120 miljard dollar aan verplichtingen tegenover stond, d.w.z. een hefboomwerking van 25.
At the beginning of 1998, LTCM had USD 4.8 billion of its own funds to meet liabilities worth USD 120 billion, in other words, a leverage of 25.
vermogen (also: goed, bezitting, eigendom, bezit)
Gelukkig zijn velen die op dit moment de pensioengerechtigde leeftijd bereiken in het volle bezit van hun geestelijke en lichamelijke vermogens, en blijven dat tot op hoge leeftijd.
Many people, thank God, reach retirement age in full possession of their mental and physical faculties today and remain fit up to a ripe old age.

2. economics

vermogen
Deze bedrijven hebben meestal een klein eigen vermogen.
For the most part these businesses have little equity capital.
Het aandeel eigen vermogen van bijvoorbeeld de horecabranche in Oostenrijk bedraagt slechts 1,75 procent.
In Austria, for example, the equity capital of the gastronomy industry is only 1.75 %.
Andere punten zijn de regeling betreffende het eigen vermogen en inhoudelijke fundamentele overwegingen.
Other points concern measures relating to own-capital resources and considerations of principle.

3. physics: "natuurkunde"

vermogen
volume_up
power {noun} (physics)
Het gaat er inderdaad om het concurrentie-vermogen van het bedrijfsleven te verbeteren.
It is a case of improving the competitive power of the business community.
Hij is afhankelijk voor zijn kracht van zijn vermogen andere mensen krachtig te maken.
He depends, for his power, on his ability to make other people powerful.
Wat het vermogen betreft daarentegen is de situatie wat ingewikkelder.
Power, on the other hand, involves somewhat more complex issues.

4. finance

vermogen (also: kapitaal)
Deze bedrijven hebben meestal een klein eigen vermogen.
For the most part these businesses have little equity capital.
Het aandeel eigen vermogen van bijvoorbeeld de horecabranche in Oostenrijk bedraagt slechts 1,75 procent.
In Austria, for example, the equity capital of the gastronomy industry is only 1.75 %.
Andere punten zijn de regeling betreffende het eigen vermogen en inhoudelijke fundamentele overwegingen.
Other points concern measures relating to own-capital resources and considerations of principle.
vermogen
Zij werken keihard en besparen de maatschappij een vermogen.
They work very hard and save society a fortune.
De 8 miljoen rijkste mensen in de wereld hebben een netto vermogen dat gelijk is aan 80 procent van het BBP van alle landen in de wereld bij elkaar.
The 8 million richest people in the world have a net fortune equivalent to 80 % of the GDP of all the countries in the world.
De drie rijkste mensen van de wereld hebben een vermogen dat het gezamenlijk BNP van de 48 armste landen te boven gaat.
The three richest people in the world have fortunes which surpass the combined GNP of the 48 poorest countries.

5. electronics

vermogen

Context sentences for "vermogen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTen eerste is handelend vermogen nodig -- we moeten eerst een beslissing nemen.
It requires, first of all, agency -- we had to make a decision in the first place.
DutchHet zelfreinigend vermogen van een meer en van een zee is duidelijk verschillend.
The self-cleaning capacity of a lake and that of a sea are clearly different.
DutchExperten geloven dat verhalen verder gaan dan ons vermogen om geamuseerd te worden.
Now experts believe that stories go beyond our capacity for keeping us entertained.
DutchDoor die verlamming is ons vermogen tot medeleven natuurlijk ook verlamd.
And in that paralysis, of course, our capacity for compassion is also paralyzed.
DutchZo wordt ook het vermogen van de Europese Unie vergroot om zelfstandig op te treden.
Similarly, the EU's capability for independent action should be strengthened.
DutchZelfs in deze zeer moeilijke tijd moeten we alles doen wat in ons vermogen ligt.
Even in this very difficult time we have to try to do everything we can.
DutchHet resultaat is dat we mensen uit hun creatieve… vermogen onderwijzen.
And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
Dutch(Gelach) Op de verticale as zie je je vermogen om een tweede taal te leren.
(Laughter) And you'll see on the vertical your skill at acquiring a second language.
DutchZe kunnen dat vermogen gebruiken om door honderden kilometers open zee te zwemmen.
And they can use that sense to navigate hundreds of miles of open ocean.
DutchEén van de problemen met deze kleine robots is hun vermogen om nuttige lading te vervoeren.
So one of the problems with these small robots is their payload carrying capacity.
DutchIk vermeldde eerder al het feit dat muziek een ander vermogen is omdat het abstract is.
I mentioned earlier the fact that music is a different capacity because it's abstract.
DutchDat vergt naast organisatie- en analytisch vermogen ook creativiteit.
It demands organisational and analytical skills, as well as creative intelligence.
DutchDat suggereert dat zelfs na gehoorverlies het muzikale vermogen blijft bestaan.
What that suggests is that, even in the case of hearing loss, the capacity for music remains.
DutchBetreft: Voorgesteld EU-agentschap voor vermogen, ontwikkeling en acquisitie op defensiegebied
Subject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
DutchWe moeten alles wat binnen ons vermogen ligt ondernemen om de vrede in Darfur te herstellen.
We must take all steps available to us to endeavour to re-establish peace in Darfur.
DutchMeer aandacht is noodzakelijk voor het innovatief vermogen van het MKB.
Greater attention should also be paid to the innovative capacity of SMEs.
DutchBen je wel in staat je creativiteit, je verbeeldingswereld, je scheppend vermogen te bewaren?
Can you really safeguard your creativity, your imagination and your creative genius?
DutchIk vind dat we als Europese Unie daarom alles moeten doen wat binnen ons vermogen ligt.
I see this as a reason for us in the European Union to do what we can.
DutchOp deze leeftijd zien we een opmerkelijke evolutie in hun vermogen om bewegingen te controleren.
And by this age we see a remarkable evolution in its capacity to control movement.
DutchIk vraag Raad en Commissie daaraan naar vermogen bij te dragen.
I would ask the Council and Commission to contribute according to their means.