"verrichten" English translation

NL

"verrichten" in English

NL verrichten
volume_up
[verrichtte|verricht] {verb}

Ik ben ook van mening dat een instantie als de Stichting veel goeds kan verrichten.
I share the belief that an institution such as the proposed foundation can achieve something positive.
Ik wil de heer Kuckelkorn als rapporteur van harte bedanken voor de vele inspanningen die hij verricht heeft om tot een verslag te komen.
I would like to extend warm thanks to Mr Kuckelkorn as rapporteur, for the huge effort he has made to achieve this report.
In de tussenliggende periode is veel werk verricht om alle communautaire instellingen te krijgen waar zij nu zijn.
In the time since then, a great deal of work has been put into trying to achieve the present state of progress in all the Community institutions.
Het lukt ons nog steeds om zinvol werk te verrichten, maar om voor de hand liggende veiligheidsredenen proberen wij niet te veel op de voorgrond te treden.
We are still able to do something meaningful, but keep a low profile for obvious reasons of security.
Op die manier zouden we werkelijk een op politieke prioriteiten gerichte begroting kunnen opstellen in plaats van puur rekenwerk te verrichten
In that way, we could produce a real budget of political priorities, not just book-keeping.
Zonder deze spreiding zou de richtlijn in Finland een belemmering kunnen vormen voor het gebruik van de auto en voor het verrichten van een groot aantal werkzaamheden.
Without this flexibility, this directive would serve to keep diesel vehicles off the road in Finland and make daily life impossible.
    Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
Het gaat gewoon om de taken die we op het Europese niveau willen verrichten.
They are in essence about the tasks that we have to perform at European level.
    Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.3.
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.3.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben in de gelegenheid geweest van dichtbij te volgen hoe enorm veel werk mijnheer Böge voor dit verslag heeft verricht.
Mr President, I have had the opportunity to observe at close quarters the enormous amount of work Mr Böge has put into this report.
De richtlijn bepaalt dus de spelregels of de veiligheidsmaatregelen die nageleefd moeten worden door de laboratoria die onderzoek verrichten naar of werken met GGMs.
The Directive thus regulates the rules of play or the safety precautions that must be observed by laboratories conducting research and carrying out work on GMOs.

Context sentences for "verrichten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOok op dat gebied heb ik gezien dat u een aantal inspanningen wilt verrichten.
I have seen that you wish to undertake a number of endeavours in this field too.
DutchAllereerst denken wij dat we onderzoek moeten verrichten en ons moeten beraden.
First, we believe that an effort must be made in terms of research and reflection.
DutchMeer vrouwen moeten de mogelijkheid hebben om beroepsarbeid te verrichten.
Generally speaking, women must have the opportunity to take on paid employment.
DutchDe heer Bolkestein heeft toegezegd op een aantal punten studies te laten verrichten.
Mr Bolkestein has agreed to have studies carried out into a number of points.
DutchDe Commissie is inderdaad niet voornemens hier verdere studies over te verrichten.
I confirm that the Commission has no intention of making any further study.
DutchDe elektronen gaan in de buitenwereld arbeid verrichten en onze toestellen voeden.
The electrons go to work in the real world out here, powering our devices.
Dutchhet verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met artikel III-326;
to conduct foreign-exchange operations consistent with Article III-326;
Dutchzij kan elke andere financiële handeling verrichten die met haar doel verband houdt.
it may carry out any other financial operation linked with its objectives.
DutchWe hebben het er al over gehad dat de regelgevingsinstanties dubbel werk verrichten.
Reference has already been made to the overlap of work between regulatory authorities.
DutchWij hebben genoeg ander werk om hier ook nog eens Sisyfusarbeid te gaan verrichten.
There is enough other work to be done without embarking on this kind of Sisyphean task.
DutchIk geloof dat de Commissie ook hierin moet tonen dat zij teamwerk weet te verrichten.
I think that here, too, the Commission must prove it is capable of working as a team.
DutchDaarvoor zal deze Commissie goed werk kunnen verrichten, en wij geven haar onze steun.
This Commission will then be a commendable one, and we give it our support.
DutchMet maar 1% van het bruto nationaal product kan men geen wonderen verrichten.
One cannot expect miracles with just 1 % of the Gross Domestic Product.
DutchEen aantal permanente leden van de Veiligheidsraad zal gewetensonderzoek moeten verrichten.
Some permanent Members of the Security Council need to examine their consciences.
DutchDat is ook een erkenning voor het werk dat deze organisaties verrichten.
Among other things, this is an acknowledgement of these organisations’ work.
DutchHoe kunnen we een evaluatie verrichten voordat we over de uitstootgegevens beschikken?
So how could we have the review before we received the actual emissions?
DutchZo is het oppositiepartijen nog steeds niet mogelijk hun werk op normale wijze te verrichten.
What is more, opponents are being imprisoned and, it appears, summarily executed.
DutchMet andere woorden: ik denk dat we daar in de komende periode wat werk aan moeten verrichten.
In other words, I think that we need to do some work on this in the coming period.
DutchHet DG Visserij zal voor deze periode extra werk moeten verrichten.
This period is going to require special work by the Fisheries Directorate-General.
DutchVerder is het van belang dat we al hetgeen we op dit gebied verrichten beter coördineren.
We also need to coordinate better the way in which we work in these areas.