"vers" English translation

NL

"vers" in English

EN
EN

NL vers
volume_up
{het}

Of neem het beruchte vers over het doden van de ongelovigen.
Or take the infamous verse about killing the unbelievers.
Hij zegt: "Sommige van deze verzen hebben een bepaalde betekenis, en andere zijn ambigu.
"Some of these verses are definite in meaning," it says, "and others are ambiguous."
Genesis: deel één, Vers 26. ~~~ Waarin God spreekt over peulvruchten en zaden, en in één strofe over groene planten, wat duidelijk ontbreekt is vlees.
Genesis: Chapter one, Verse [29], where God talks about legumes and seeds, and on one more stanza about green plants, ostensibly missing is meat.
vers (also: gedicht, dichtwerk, dichtstuk)
volume_up
poem {noun}
En toen dacht ik, wel, misschien dat oude versje van Joyce Kilmer, u weet wel: "Dwazen als ik maken gedichten, maar alleen God kan een boom maken."
And I thought, well, maybe that old doggerel by Joyce Kilmer, you know: "Poems are made by fools like me, but only God can make a tree."

Context sentences for "vers" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchGenève en het fiasco van het beleid van de Unie liggen nog vers in het geheugen.
We all recall Geneva and the disaster that befell the Union's policy.
Dutch'Beginnersgeest' hebben, je geest schoonschrapen en de dingen vers zien.
Sort of having beginner's mind, scraping your mind clean and looking at things afresh.
DutchOf een regeringsvertegenwoordiger deze voorstellen omarmt of niet, dat is vers twee.
Whether a government representative likes these proposals or not is of secondary importance.
DutchDe enorme vluchtelingenmassa's van de oorlog in Joegoslavië liggen nog vers in ons geheugen.
The enormous masses of refugees from the war in Yugoslavia are still vivid in our memory.
DutchWe hebben allemaal de tragische afloop van deze affaire nog vers in het geheugen.
We cannot avoid thinking about the tragic outcome, which has made such a deep impression on our minds.
DutchIk verwijs ook kort naar de sluiting van Renault Vilvoorde die nog steeds vers in het geheugen ligt.
The closure of the Renault Vilvorde plant is still a vivid memory.
DutchDe stemming van 1 maart 1995 ligt ons allemaal nog vers in het geheugen, en sommigen van u hebben deze ook genoemd.
We all remember - and some of you actually mentioned - the vote of 1 March 1995.
DutchDe tegenargumenten en de waarschuwing voor een Europa van verschillende snelheden liggen mij nog vers in het geheugen.
The arguments against and the warnings about a multi-speed Europe, are still ringing in my ears.
DutchEr zijn veel scholen die vers-programma's hebben.
There's a lot of schools doing farm-to-school programs.
DutchDe laatste maanden van het mandaat van de demissionaire Commissie zijn gekenmerkt door de ernstige crisis die ons nog vers in het geheugen ligt.
The outgoing Commission's last few months in office were marked by the serious crisis which everyone remembers.
DutchIk geloof niet dat bestraling, zoals mevrouw Bloch von Blottnitz zei, dient om verlepte producten weer vers te maken.
I do not believe what Mrs Bloch von Blottnitz said about radiation being used on food that is going off to make it fit for consumption again.
DutchJe valt zelfs nog meer af als je vers voedsel eet en minder vet, en je verbetert daarmee je gezondheid in plaats van schade te berokkenen.
You’ll lose even more weight if you go to whole foods and less fat, and you’ll enhance your health rather than harming it.
DutchZe hadden vers bloed nodig.
DutchHalteplaatsen maken het mogelijk dieren te lossen, ze te laten drinken en rusten en de vrachtauto's schoon te maken en van vers stro te voorzien.
Staging posts allow animals to be unloaded, watered and rested, and also the essential cleaning and rebedding of trucks.
DutchAls je terugdenkt aan Tina Feys imitaties op Saturday Night Live van de vers genomineerde vice-presidentskandidaat Sarah Palin... die waren verwoestend.
Now if you think back on Tina Fey's impersonations on Saturday Night Live of the newly nominated vice presidential candidate Sarah Palin, they were devastating.
DutchEn dat zijn dingen zoals vers voedsel, of niet geraffinneerde koolhydraten: fruit, groenten, volkorenmeel, zilvervliesrijst in hun natuurlijke vorm bevatten ze veel vezels.
And these are things like whole foods, or unrefined carbs: fruits, vegetables, whole wheat flour, brown rice, in their natural forms, are rich in fiber.
DutchWanneer ik vandaag het Amnesty-rapport over Marokko bekijk dat net vers van de pers is verschenen, stel ik vast dat er talloze schendingen van de mensenrechten voorkomen.
Looking today at the Amnesty International report on Morocco, which is still hot from the press, I note a large number of human rights infringements in that country.