"vertoning" English translation

NL

"vertoning" in English

NL vertoning
volume_up
{de}

vertoning (also: spektakel, schouwspel, kijkspel)
Denk aan de vertoning met de Britse vliegtuigspotters in Griekenland.
Remember the spectacle made of the British plane spotters in Greece.
Het was een treurige vertoning van verdeeldheid en het zette Europa te kijk.
It was a sad spectacle of disagreement and Europe was exposed.
Zelden zijn we getuige geweest van zo een kleingeestige en nationalistische vertoning in dit Huis!
We have rarely seen such a miserly and nationalistic spectacle in this House!
vertoning (also: argumentatie, betoog, redenatie)
Het is dus een belangrijke vertoning van de kracht van beweging.
So, it's an important demonstration of the power of motion.
Dit is een behoorlijk armzalige vertoning en ik heb daarover een brief geschreven waarop ongetwijfeld niet zo'n sussend antwoord zal komen als in uw geval.
This is a pretty poor show and I have written a letter drawing attention to this shabby state of affairs - which will, no doubt, not receive as emollient a reply as yours did.

Context sentences for "vertoning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOké, dat zal de meest spectaculair publieke vertoning zijn van pre-crime
Alright, that will be the most spectacular public display of pre-crime
DutchOok andere verdedigers van de mensenrechten riskeren deze strafrechtelijke vertoning.
Several other human rights defenders are also experiencing legislative and judicial harassment.
DutchHet moet mij echter wel van het hart dat dit eigenlijk een beschamende vertoning is.
All I can say about that is that it is an embarrassment!
DutchLaat ons ophouden met de gênante en schadelijke vertoning over wiens amendement nu eigenlijk het beste is.
Let us stop the embarrassing and shameful business of whose amendment is actually best.
DutchIk geloof dat het tijd wordt om deze vertoning en deze karikatuur van een democratisch debat te staken.
I believe it is time to call a stop to this masquerade and this caricature of democratic debate.
DutchNogmaals, dit is geen folkloristische vertoning.
It is a commitment that has nothing to do with folklore, I assure you.
DutchWij weigeren onze goedkeuring te hechten aan deze belachelijke vertoning en daarom hebben wij tegen dit verslag gestemd.
Since we do not wish to give our approval to this farce, we voted against the report.
DutchZe moeten gestopt worden omdat het een wrede vertoning is.
They need to be stopped because this is a cruel farce.
DutchEen fraaie vertoning: de liberale democratie die dwang steunt!
Nice work: liberal democracy supporting coercion!
DutchHet was een zeer indrukwekkende retorische vertoning, waaruit in de eerste plaats een enorme en toenemende machteloosheid bleek.
There was a very impressive display of rhetoric, chiefly indicative of impotence on a massive and growing scale.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, wat zich hier vandaag voor onze ogen afspeelt is een ongekende vertoning van hypocrisie.
Mr President, Commissioner, what we are witnessing today in this House is a breathtaking display of hypocrisy.
DutchEen vrouw zocht me op na de vertoning en zei: "Weet je, ik weet dat dit gek is: ik zag dat bommen in vliegtuigen werden geladen, ik zag het leger ten oorlog trekken.
This woman came up to me after the screening and said, "You know, I know this is crazy.
DutchIk verzoek de Portugese minister, de fungerend voorzitter van de Raad, onmiddellijk een eind te maken aan deze schandalige vertoning.
I should like to ask the Portuguese minister, the President-in-Office of the Council, to put a stop to this scandal at once.
DutchHet is een gemene onzinnige vertoning.
DutchDe ongecoördineerde en daardoor ondoeltreffende respons van de EU op de crises in Bosnië-Herzegovina en Kosovo was een zeer gênante vertoning.
The uncoordinated and therefore ineffective response of the EU to the crises in Bosnia-Herzegovina and Kosovo was a serious embarrassment.
DutchWe maken onszelf belachelijk: de Europese burgers vragen ons gewoon ons werk te doen, maar wij blijken alleen tot deze lachwekkende vertoning in staat te zijn!
We are becoming a laughing-stock: the peoples of Europe expect us to do our work, and all we can produce is foolish nonsense!
DutchEerlijk gezegd was het bij de triloog een nogal belachelijke vertoning om dit besluit rond te krijgen, terwijl het eigenlijk maar om weinig geld ging.
Quite frankly, it was a pathetic performance on that trialogue to get a conclusion to this decision, which really involved a small amount of money.
DutchWat een gênante vertoning dat we na twintig jaar falend beleid nu moeten toezien hoe een industrie zo oud als de mensheid om zeep wordt geholpen.
What a sorry state of affairs that after 20 years of failed policies we are now looking at the destruction of an industry that is as old as mankind itself.
DutchVorig jaar hebben wij bij de jaarlijkse vergadering van de VN-commissie voor de rechten van de mens in Genève een hele slechte vertoning gezien van 15 EU-landen ten aanzien van China.
Last year, during the annual meeting of the UN Commission on Human Rights we saw a terrible display of 15 EU nations towards China.
DutchMaar als dat betekent dat de hele vertoning van de laatste nacht in Nice weer van voren af aan begint, moet de Intergouvernementele Conferentie niet in Brussel ophouden.
However, if reaching agreement in Brussels means replaying the palaver of the last night in Nice, the Intergovernmental Conference must not end in Brussels.

Other dictionary words