"vervroegen" English translation

NL

"vervroegen" in English

NL vervroegen
volume_up
{verb}

Om die redenen hebben we ons van stemming onthouden ten aanzien van die amendementen die de invoeringsdatum willen vervroegen tot voor 2008.
For these reasons we have abstained on those amendments seeking to advance the compliance date beyond 2008.
to advance the date

Context sentences for "vervroegen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWaarom zouden we de tenuitvoerlegging van het instrument al vast niet vervroegen.
Why not anticipate the implementation of this arrangement?
DutchWij kunnen de stemming niet vervroegen, omdat ik hier op papier heb staan dat ze voor 18.30 uur gepland staat.
We cannot bring the vote forward, as it is fixed in the agenda for 6.30 p. m..
DutchDaarom heb ik in een amendement voorgesteld deze datum met zes maanden te vervroegen tot 30 juni 2004.
That is why I have tabled an amendment proposing to bring this date forward by six months, to 30 June 2004.
DutchDe Conferentie van voorzitters gaf er de voorkeur aan de datum van de plenaire vergadering te vervroegen.
There was a preference in the Conference of Presidents to bring the date of the plenary session forward.
DutchOok het vervroegen van de datum voor de indeling schept problemen gezien de kaderrichtlijn water.
Similarly, bringing the classification date forward gives rise to problems with regard to the framework directive on water.
DutchDe Commissie kan echter niet het voorstel overnemen om de data voor de rapportage aan het Parlement en de Raad te vervroegen.
The Commission cannot however agree to bring forward the dates for reports to Parliament and Council.
DutchIn het amendement wordt voorgesteld de datum van inwerkingtreding met twee jaar te vervroegen, van 2003 tot 2001.
In this case the Environment Committee proposes bringing forward the relevant date by two years, from 2003 to 2001.
DutchVolgens mij is er geen enkele reden om van die tienjarige overgangsperiode af te wijken en de datum te vervroegen.
In my view there is no reason to depart again from this 10-year transition period at this stage and set a later date.
DutchIn het advies wordt onomwonden gewezen op het feit dat hormonen kanker verwekken, de puberteit vervroegen en immunologische schade toebrengen.
There is open talk of carcinogenic effects, of premature puberty, of immunological damage.
DutchWe wilden destijds als fractie naar aanleiding van het verslag-Lannoye de meldplicht van de autoriteiten vervroegen.
At the time of the Lannoye report, our group wanted mandatory reporting by the authorities to start at an earlier date.
DutchHet lijkt mij een goed idee dit debat te vervroegen, zodat wij de betrokken commissaris zelf kunnen horen.
I think that it is better to move the debate on the agenda and have the opportunity to hear directly from the Commissioner concerned.
DutchOm die reden dien ik een mondeling amendement in dat beoogt de evaluatie te vervroegen van 2004 naar 2003.
For that reason, I will be making an oral amendment, which I understand has been agreed to by the PSE, to change the year 2004 to 2003.
DutchDoor toedoen van de heer Jarzembowski is het Parlement erin geslaagd de liberalisering van het goederenvervoer naar 2007 te vervroegen.
Parliament succeeded in bringing the liberalisation of freight services forward to 2007, thanks to Mr Jarzembowski.
DutchDe maatregelen van de Commissie om de uitbetaling van directe steun aan de landbouw te vervroegen zijn daarom, net als de overige plannen, goed.
Thus, the measures the Commission has taken to bring forward payments of direct agricultural aid are right, as are their other plans.
DutchWat betreft het verzoek het interimverslag te vervroegen tot juni 2004, zou de Commissie willen voorstellen vast te houden aan juni 2005.
In relation to the request to bring forward the interim report to June 2004, the Commission would propose that the date of June 2005 be maintained.
DutchIk begrijp eerlijk gezegd die meegaandheid van de regeringen niet die de datum van distributie van de euro in hun land niet willen vervroegen.
I have to say that I really cannot understand why some governments do not wish to take the initiative and bring the date of distribution forward.
DutchOnder druk van dit Parlement en ook van anderen heeft Oostenrijk nu besloten om de bouw van de Brenner-basistunnel te vervroegen naar 2012.
And in response to pressure from this Parliament and others, Austria has now decided to bring forward the construction of the Brenner base tunnel to 2012.
DutchMet de amendementen 32 en 44 wordt de Commissie voorgesteld om de datum voor het voor 2010 geplande verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn te vervroegen.
Amendment Nos 32 and 44 propose to bring forward the date of the Commission's 2010 report on the implementation of the directive.
DutchOns doel is om de datum van 1 juli te vervroegen, zodat ten laatste vanaf 1 april in alle lidstaten alle dieren ouder dan 30 maanden getest worden.
Our aim is to bring forward the date of 1 July so that all animals over 30 months old are tested in all Member States as from 1 April at the latest.
DutchIk verzoek het Bureau van dit Parlement na te denken over het vervroegen van de stemmingen op de donderdag, zodat we op tijd kunnen stemmen om het vliegtuig te halen.
I ask that the Bureau of this Parliament consider bringing the votes forward on a Thursday so that we may vote in time to catch aeroplanes.