"verwerken" English translation

NL

"verwerken" in English

NL verwerken
volume_up
[verwerkte|verwerkt] {verb}

Wij zijn nu in staat om 70 % van de niet-ontvankelijke klachten op die manier te verwerken.
We are now able to process 70 % of inadmissible complaints in this way.
We verwerken dat kaf dan met basisgereedschap.
We then process these husks with some basic equipment.
We zijn niet de eersten die cellulose verwerken.
We're not the first ones to process cellulose.
Dit is wat onze hersenen elke nacht doen om de dag te verwerken en zich voor te bereiden om de brug te maken van de potentiële geest in de slaap naar de actuele geest wanneer we wakker worden.
It's the what our minds do every night to digest the day and to prepare to bridge from the potential mind when we're asleep to the actual mind when we awaken the following morning.

Context sentences for "verwerken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij moeten het hout van de omgewaaide bomen nu zo snel mogelijk verwerken.
What we need to do now is to deal with the fallen timber as swiftly as possible.
DutchSteeds meer mensen verwerken steeds grotere hoeveelheden gevoelige persoonsinformatie.
More and more people handle ever greater quantities of sensitive personal information.
DutchWij kunnen daarin heel wat eigen ervaringen uit de lidstaten verwerken.
We can contribute a great many of our own experiences from the Member States.
DutchDit zijn cirkelbanen waarbij de robot ongeveer twee G te verwerken krijgt.
So these are circular trajectories where the robot pulls about two G's.
DutchAttitude: we krijgen allemaal tegenslagen te verwerken, en we gaan allemaal dipjes tegenkomen.
So Attitude: Look, we're all going to get lumps, and we're all going to get bumps.
DutchWe verwerken het niet zoals bibliotheken en catalogus-systemen, enzovoort.
We don't work in terms of libraries and catalog systems and so forth.
DutchZe verzamelen actuele data en verwerken die meteen terug in hun product.
They take real-time data and immediately feed it back into the product.
DutchRecht moet eenvoudig genoeg zijn zodat mensen het kunnen verwerken in hun dagelijkse keuzes.
Law has to be simple enough so that people can internalize it in their daily choices.
DutchWij hebben terecht geweigerd GMO's in chocolade te verwerken, al scheelde dit maar drie stemmen.
We have rightly refused to allow GMOs in chocolate, but only by three votes.
DutchWe wachten de adviezen van het Parlement af en zullen die vervolgens in ons eigen advies verwerken.
We will await Parliament's opinions and then incorporate them into our own position.
DutchWij zouden daarvan kunnen leren en de beste elementen uit dit programma kunnen verwerken in TEMPUS III.
We could learn from it and we could apply the best elements of it to Tempus III.
DutchIn Ierland hebben sommige exploitanten voorgesteld om die stoffen in bouwmaterialen te verwerken.
In Ireland, some operators are proposing using it in building materials.
DutchAmendement 71 vormt een pleidooi voor steun aan recyclingbedrijven die kunststof verwerken.
Amendment No 71 represents a plea for help for plastic recyclers.
DutchTegelijkertijd verminderen de branden onze capaciteit om koolstof te verwerken.
The 1990s was the hottest decade for two hundred years.
DutchIk verzoek u om de diensten te vragen deze motie snel te verwerken.
I would ask you to request that the services show diligence in the processing of this question.
DutchOveral in Europa zijn mensen aan het werk om het afval dat we met zijn allen produceren te verwerken.
There are people across Europe processing the waste that we all produce.
DutchHet is een buitengewoon tragische en zwaar te verwerken omstandigheid dat dit allemaal zo gebeurt.
The fact that this is the way things are done is extremely tragic and difficult to take in.
DutchIk heb een aantal van hun amendementen in het verslag kunnen verwerken.
I have managed to incorporate a number of their amendments.
DutchWe hebben de afgelopen maanden dus een hoop onzin te verwerken gekregen.
So, over these months, we have been on a wild goose chase.
DutchDan kregen we rond 1980 ook nog een zeer grote droogte te verwerken.
Then in the same time, around 1980, we had a very big drought.