"verwezen" English translation

NL

"verwezen" in English

NL verwezen
volume_up
{past participle}

verwezen

Context sentences for "verwezen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr wordt in dit verslag ook verwezen naar de Raad; hierop kom ik straks nog terug.
There is also reference in this report to the Council, which I will touch on later.
DutchIn dit programma wordt verwezen naar de vervoersector, wat naar mijn mening goed is.
Commendably, in my view, the present programme refers to the area of transport.
DutchHet valt me tegen dat er in de tekst niet naar de drugshandel wordt verwezen.
I note with concern that there is no reference to the drugs trade in the text.
DutchMijnheer Dell'Alba, de amendementen zouden terug naar de commissie worden verwezen.
Mr Dell'Alba, it is the amendments which would be referred back to committee.
DutchDe Raad verwijst immers naar de kritiek, en ik heb er eveneens naar verwezen.
Indeed, the Council refers to the criticism and I referred to the criticism.
DutchEr is hier in verband met de mensenrechten alleen kort naar de Roma verwezen.
In connection with human rights, only a brief mention was made here of the Romanies.
DutchAmendement 1 wordt echter gedekt door paragraaf 29 waarnaar ik heb verwezen.
Amendment No 1, though, is covered by paragraph 29, to which I have referred.
DutchMijn collega Valverde López heeft verwezen naar NO, wat in feite stikstofmonoxide is.
My colleague Mr Valverde López referred to NO, which is in fact nitric oxide.
DutchNatuurlijk heeft u verwezen naar bestaande wetgeving die moet worden toegepast.
You of course referred to existing legislation that needs to be applied.
DutchHiernaar zou moeten worden verwezen in het aan herziening toe zijnde Unieverdrag.
Reference should be made to this in the Treaty on the Union, which is now being revised.
DutchOm over te stappen op economische zaken: er is hier verwezen naar de energieheffing.
Moving on to economic affairs, the matter of a tax on energy has been mentioned here.
DutchTen tweede: de demografische evolutie waarnaar u zelf al hebt verwezen.
Secondly, demographic development, to which you yourself have already referred.
DutchIn sommige amendementen wordt verwezen naar zeer concrete acties, hetgeen een probleem is.
Some amendments include problematic references to several very concrete actions.
DutchVeel mensen hebben hier vanavond al naar de nitraatrichtlijn uit 1991 verwezen.
Many people this evening have mentioned the Nitrates Directive, which dates back to 1991.
DutchU heeft ook verwezen naar het uitzonderlijke karakter van de financiële bijstand.
One point which you have raised is the reference to its exceptional assistance character.
DutchDit is een erg verontrustend gegeven waarnaar andere sprekers reeds hebben verwezen.
This is a very disturbing statistic which has also been referred to by other speakers.
DutchVerscheidene collega's hebben al verwezen naar de internationale verbindingen.
Various speakers have referred to the need for international networking.
DutchDaarom worden uw voorstellen met grote regelmaat door de Raad naar de prullenbak verwezen.
That is why your proposals regularly end up in the Council's waste paper basket.
DutchNaar die definitie wordt overigens verder in dat verslag nog verwezen.
In fact, reference to this definition is also made further down in that report.
DutchDe rechtsgrond, waar veel collega's naar verwezen hebben, is een belangrijke kwestie.
The legal basis, to which many of you have referred, is an important fact.