NL verwijderd
volume_up
{adjective}

verwijderd (also: ver, afgelegen, veraf, verafgelegen)
Een nieuw Verdrag is vandaag net zover verwijderd als acht maanden geleden.
A new Treaty is just as distant a prospect today as it was eight months ago.
Er is haast geen Schotse familie te vinden zonder een familielid, hoe ver verwijderd ook, dat in Canada woont.
There are very few Scottish families that do not have a relative, however distant, living in Canada.
De burgers voelen zich werkelijk verwijderd van Europa en dat gevoel grijpt steeds meer om zich heen.
The feeling that Europe is distant is a real feeling and one that is becoming more and more widespread among the citizens.
verwijderd (also: ver, afgelegen, veraf, verafgelegen)
volume_up
far {adj.}
U ziet dat we nog ver, erg ver verwijderd zijn van uitvoerende bevoegdheden.
You can see that we are still far, very far from executive responsibility.
Raken wij in onze waarden steeds meer van elkaar verwijderd?
Are we drifting away from one another as far as our values are concerned?
Taiwan is een model van democratie, waar China nog ver van verwijderd is.
Taiwan is a model of democracy from which China is still very far removed.
verwijderd (also: stroef, ver, afgelegen, veraf)
volume_up
remote {adj.}
Dit geldt met name voor de sociale klassen die vandaag verder van de cultuur verwijderd zijn.
This applies in particular to the social groups which are currently most remote from culture.
In talrijke plattelandsgebieden zijn de structuren veelal te ver verwijderd voor de jongeren en slechts op een enkele discipline geconcentreerd.
In many parts of the countryside, facilities are often too remote for young people and focus on a single sport.
Vandaag bewijst het Parlement nog maar eens hoe ver het verwijderd staat van de burgers die het nochtans beweert te vertegenwoordigen.
Today sees this House proving once more just how remote it is from the citizens that it claims to represent even so.

Context sentences for "verwijderd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZover ik weet, worden deze dieren normaal gesproken uit de voedselketen verwijderd.
My understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
Dutch. ~~~ En nu het zelfde muziekstuk met 98 procent van de data verwijderd.
(Music) And now the same piece of music with 98 percent of the data removed.
DutchMaar van een coherent civiel buitenlands beleid in de EU zijn we nog ver verwijderd.
However, the EU is still a long way from having a coherent civil foreign policy.
DutchIn werkelijkheid zijn we nog ver verwijderd van de uitvoering van het Kyoto-protocol.
In truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
DutchHelaas moeten wij vandaag vaststellen dat wij daarvan nog mijlenver verwijderd zijn.
Regrettably, it has to be said that we are still a long way from that reality.
DutchIk zal ervoor zorgen dat ze worden verwijderd, als het waar is dat ze hier zijn.
If they are here, I shall do what is necessary to ensure that they leave.
DutchHoe lang blijven we nog wetten ontwerpen die ver verwijderd zijn van de werkelijkheid?
How much longer will we go on drafting legislation that is divorced from reality?
DutchDesondanks zijn wij met ons werk nog ver verwijderd van het eindstation.
In spite of that, there is still a long way to go before we reach the terminus.
DutchInmiddels is de expositie verwijderd en is er dus toch censuur uitgeoefend.
Since then, though, the exhibition has been removed, and so there has been.
DutchAlle cyrillische opschriften zijn verwijderd, want niemand mag er nog Slavisch spreken.
It has all been destroyed, because the Slav language may no longer be spoken.
DutchWij hebben daarom heel veel ballast die er in de tekst van de Raad stond verwijderd.
We have therefore removed a great deal of dead wood which was in the text.
DutchDe Amerikaanse kernwapens zouden per direct moeten worden verwijderd van Europese bodem.
There should be immediate removal of US nuclear weapons from European soil.
DutchDaarna zijn zij van hun universiteit verwijderd, gevangengezet, getreiterd en mishandeld.
The only crime they have committed is to endorse a referendum on democracy.
DutchWij zijn nog ver verwijderd van normale betrekkingen met dat land.
We are a long way from being able to take up normal relations with this country.
DutchDaar zijn wij inmiddels mijns inziens een flink stuk van verwijderd geraakt.
The Berlin Council has proceeded on the basis of an upper limit for the Budget of 1.135 %.
DutchDe harde schijf bevatte een verwijderd bestand van een Zwitserse bankrekening.
Buried in the hard drive, we found a deleted file with an account number to a bank in Zurich.
DutchMaar toen bezocht ik de site en al het geluid was ervan verwijderd.
But then I went to the site and all of the audio in my site had been silenced.
DutchDaar wordt beslist hoe de stoffen worden verwerkt, opgeslagen en verwijderd.
It is there that it is decided how to use and store substances and how to dispose of waste.
DutchIn Europa zijn we nog ver verwijderd van een gemeenschappelijke thuismarkt.
In Europe we are also still a long way from a common domestic market.
DutchZoals ik al eerder zei typen mensen onzin -- dat moet verwijderd worden.
So, I mentioned earlier, people type ASDFASDF -- it needs to be deleted.