"verwijten" English translation

NL

"verwijten" in English

NL verwijten
volume_up
[verweet|verweten] {verb}

Ik heb mezelf niets te verwijten, en ook het Parlement heeft zichzelf niets te verwijten.
I have nothing to reproach myself for, neither has this Parliament.
Volgens mij hebben de meeste afgevaardigden zich niets te verwijten.
My view is that most Members have nothing for which to reproach themselves.
We moeten dus opletten dat we hem geen verwijten sturen als de terreuraanvallen blijven duren.
We must therefore take care not to reproach him if the terrorist attacks continue.
Wij denken echter niet dat we elkaar verwijten moeten maken.
But we do not think we should blame one another.
Dat kan men het voorzitterschap niet verwijten.
No one can blame the presidency for this.
Sommige tegenstanders van de nu voorgestelde maatregelen verwijten de rapporteur dat hij extreme voorstellen doet.
Some opponents of the currently proposed measures blame the rapporteur for making outrageous proposals.
Mijnheer de Voorzitter, de Russen voeren in de Kaukasus een beleid waarover zij anderen, in Kosovo, hevige verwijten hebben gemaakt.
Mr President, in the Caucasus States the Russians are pursuing the policy which they vehemently rebuked others for pursuing in Kosovo.
Dit is geen verwijt aan het adres van voorzitter Prodi of de Commissie, want de Commissie werkt zeker, of liever gezegd, is bezig.
I do not say this as a rebuke to President Prodi or the Commission, because the Commission is most certainly working or, should I say, making itself busy.
verwijten (also: afkeuren, laken, berispen, schelden)

Context sentences for "verwijten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchJe kunt de Raad dit jaar denk ik inderdaad geen gebrek aan daadkracht verwijten.
I believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.
DutchWij kunnen de Amerikanen veel verwijten, maar niet dat ze onderzoeksonvriendelijk zijn.
The Americans can be accused of many things, but not of being hostile to research.
DutchMensen die armoede, ellende of oorlog ontvluchten, valt niets te verwijten.
People who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
DutchDe Rekenkamer maakt de Commissie en particuliere organisaties verwijten.
But the Court of Auditors is criticizing the Commission and private organizations.
DutchDe verwijten van dit Parlement richting de´States´ gaan echter verder.
The criticisms levelled at the States by this Parliament, however, go further.
DutchMen kan mij dus niet verwijten dat ik geen affiniteit heb met dit onderwerp.
I cannot therefore be accused of lacking any sympathy for this matter.
DutchOok mevrouw Thors maakt dit voorzitterschap verwijten, en ik geef haar hetzelfde antwoord.
I would say the same to Mrs Thors, who has been reproaching the Presidency.
DutchMen kan mij dus niet verwijten dat ik Turkije niet gunstig gezind ben.
No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
DutchAnders kan men ons verwijten dat wij onze eigen beslissingen niet consequent naleven.
Otherwise, it will be possible justly to accuse us of not complying with our own decisions.
DutchMisschien moeten we onszelf verwijten dat we hiertoe niet het initiatief hebben genomen.
Perhaps this was a failing on our part to take some kind of initiative.
DutchWij mogen de Commissie en de Raad verwijten dat zij die vraag niet hebben gesteld.
Of course we can criticize the Commission and the Council for not having asked these questions.
DutchDat lijkt me een van de belangrijkste verwijten in het verslag van de Rekenkamer te zijn.
This seems to me to be one of the main criticisms made in the Court of Auditors ' report.
DutchHoe kunnen wij onszelf verdedigen tegen verwijten van schaamteloosheid en hypocrisie?
How can we defend ourselves against charges of shame and hypocrisy?
DutchUiteraard is dat eenvoudiger als we onszelf niets hoeven te verwijten.
Of course, this will be more effective if we have a clear and clean conscience ourselves.
DutchWij verwijten onze eigen burgers dat zij te weinig moed hebben om risico's te nemen.
We often accuse people - our own citizens - of lacking the willingness and courage to take risks.
DutchWat verwijten de Franse politieke en rechterlijke autoriteiten de heer Gollnisch nu eigenlijk?
What, then, are the French political and judicial authorities accusing Mr Gollnisch of?
DutchLaten we dus anderen geen verwijten maken als we zelf met dezelfde moeilijkheden af te rekenen hebben.
So let us not condemn others when we are facing the same difficulties ourselves.
DutchMen zou ons kunnen verwijten dat wij de Raad meer hebben gegeven dan nodig was geweest.
It could be argued that we have actually given the Council more than we really should have done.
DutchDe verwijten zijn van dien aard dat ze naar mijn mening moeten worden onderzocht.
These are allegations that I think should be examined.
DutchHet is onvoldoende op de rij gezet en dat is de politiek te verwijten.
The facts had not been sufficiently spelled out, something for which the politicians are at fault.