"vlotte" English translation

NL

"vlotte" in English

NL vlotte
volume_up
{adjective}

vlotte (also: helder, klaar, slim, licht)
volume_up
bright {adj.}
vlotte (also: vast, bestendig, rap, kwiek)
volume_up
fast {adj.}
De overeenkomst symboliseert de nauwe betrekkingen tussen de Unie en Macedonië en is de grondslag voor een vlotte toenadering tot de Europese Unie.
The agreement is symbolic of the close relations between the Union and Macedonia and will provide a basis for fast rapprochement with the European Union.
We moeten met andere woorden regels vinden die effect sorteren, methoden die een vlotte uitvoering waarborgen en normen die de cyclus van de projecten inkorten.
We must therefore find rules which work, methods which allow faster implementation and rules which shorten the cycle of projects.
Wij staan voor een grote uitdaging, die erin bestaat de landen in Oost- en Centraal-Europa te democratiseren, waardoor een snelle en vlotte uitbreiding mogelijk wordt.
We are facing a great challenge, which is to see the countries of central and eastern Europe with full democracy, which will enable fast, smooth enlargement.
vlotte (also: rap, gezwind, snel, spoedig)
volume_up
quick {adj.}

Context sentences for "vlotte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij willen tot slot vlotte onderhandelingen en een snelle afronding daarvan.
Lastly, we want to hold intense negotiations and come to swift conclusions.
DutchWij hebben het dus over de tijd die minimaal nodig is voor een vlotte invoering.
We are therefore concerned with the minimum time needed so that the introduction is rapid.
DutchOok dit heeft een hoge prioriteit en ik hoop op een vlotte behandeling in de Raad.
This is also extremely urgent and I am hoping that the Council will deal with it quickly.
DutchTen tweede moeten we zorgen voor een vlotte en transparante samenwerking met de NAVO.
Secondly, we have to be able to establish a smooth and transparent relationship with NATO.
DutchNiet dat we vlotte besprekingen moeten verwachten, maar we moeten ergens beginnen.
We will have hard and difficult negotiations with them but the dialogue has to start somewhere.
DutchIk dank tevens de landbouwcommissie voor de overigens altijd vlotte samenwerking.
And thanks as ever for the usual good work of the Committee on Agriculture and Rural Development.
DutchOp die manier wordt het wel heel moeilijk om op vlotte wijze adequate besluiten te nemen.
This does make it very difficult to take proper decisions efficiently.
DutchIn essentie doet ze dat door te voorzien in een vlotte overgang van geleidelijke stapsgewijze vorderingen.
Essentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
DutchIn het vorige Parlement hebben we gestreefd naar vlotte interinstitutionele samenwerking.
In the last Parliament we wanted to make sure that we had proper functioning interinstitutional cooperation.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, het is niet gemakkelijk het woord te nemen na de vlotte toespraak van de heer Watson.
Mr President, the wonderful speech that Mr Watson has just given is a hard act to follow.
DutchAls Parlement hebben wij positief gereageerd op deze vlotte ontwikkelingen en ze goed begeleid.
In Parliament we have been very positive towards this rapid progress and have taken an active interest in it.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik ben de heer Nicholson erkentelijk voor de vlotte indiening van zijn verslag.
Madam President, I should like to thank Mr Nicholson for the swiftness with which he has submitted his report.
DutchIk feliciteer Finland met deze vlotte gang van zaken.
I congratulate Finland on the speed of its action.
DutchDat is de positieve bijdrage die Europa aan een vlotte doorstroming van de spoorwegnetwerken kan leveren.
This is a way in which the Union can benefit the railways, enabling trains to move freely across the European network.
DutchDe Europese wetenschappers en het bedrijfsleven verwachten een vlotte start van het zevende kaderprogramma.
The European scientific community and industry are waiting for a favourable start to the Seventh Framework Programme.
DutchDe aanpak van de Economische en Monetaire Commissie heeft de vlotte goedkeuring van het voorstel ten zeerste bevorderd.
The approach of the Committee on Economic and Monetary Affairs has facilitated prompt adoption of the proposal.
DutchTer afsluiting wil ik mijn dank uitdrukken voor de vlotte afhandeling van de richtlijn over de bestrijding van de betalingsachterstanden.
Finally I am grateful for the speed with which the Directive on late payment has been handled.
DutchNiet alleen de Gemeenschap, maar vooral ook de lidstaten profiteren van een vlotte procedure in deze aangelegenheid.
Not only the Community, but also - and to a greater extent - the Member States will benefit from an efficient recovery procedure.
DutchDat is mijns inziens een duidelijk bewijs van de vlotte betrekkingen tussen het Parlement, de Commissie en de Raad.
I believe that this demonstrates the goodwill that dominates relations between Parliament, the Commission and the Council in this field.
DutchHet zou op zich een goede geste zijn naar ons toe om aan te geven dat u van uw kant ook werk maakt van een vlotte uitvoering.
It would, in itself, be a nice gesture to us to indicate that you on your part are also committed to a straightforward implementation.