NL

voeren [voerde|gevoerd] {verb}

volume_up
Wij moeten concreet, doeltreffend, vastberaden en welbewust actie voeren.
We must carry out a practical, effective, resolute and determined plan of action.
De nieuwe lidstaten van de EU zijn bereid om hervormingen en veranderingen door te voeren.
The new EU Member States are prepared to carry out reforms and to make changes.
Is dat een land waarmee we toetredingsonderhandelingen kunnen voeren?
Can we carry on accession negotiations with such a country?
Turkije zal uiteraard met 25 lidstaten toetredingsonderhandelingen voeren.
It is, of course, with 25 Member States that Turkey will conduct its accession negotiations.
De lidstaten moeten hun beleid op verantwoorde en autonome manier voeren.
Member States must conduct their policy in a responsible and autonomous manner.
Dit is een discussie die wij soms ook nog in dit Parlement moeten voeren.
Sometimes we must conduct our debates in this house in frank terms as well.
En dan moet ik natuurlijk de geiten melken en voeren zodat ik kaas kan maken.
And then of course I have to milk the goats and feed the goats in order to make the cheese.
En omwille van winstbejag voeren wij nu onze koeien met veevoer verrijkt met dierenmeel.
And it is owing to pursuit of profit that we now feed our cows cattle feed fortified with animal bonemeal.
Dat het voeren van dieren tenslotte ook mensen voeden betekent, is helaas nog niet tot iedereen doorgedrongen.
It is, unfortunately, not yet universally known that what you feed to animals you end up feeding to humans.
Als we het debat in die termen gaan voeren, zal dat helemaal nergens toe leiden.
If we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
Een dergelijke strategie zou op middellange termijn tot stagnatie en achteruitgang voeren.
Such strategies would lead in the medium term to stagnation and decline.
Ook daarover zullen wij ongetwijfeld nog intensieve en vruchtbare debatten kunnen voeren.
This too will certainly lead to further intensive and fruitful debate.
Bovendien voeren zij campagne in landen van de Europese Unie.
They wage their campaigns in the countries of the European Union.
- Mijnheer de Voorzitter, je kunt niet èn spelen èn oorlog voeren.
   – Mr President, you cannot play and wage war at the same time.
Zolang mensen geen oorlog voeren tegen zichzelf en tegen de oorlog zelf, zal niets de oorlogen doen verdwijnen.
Unless men wage war against war itself, there will be no way to put an end to wars.
Wij moeten concreet, doeltreffend, vastberaden en welbewust actie voeren.
We must carry out a practical, effective, resolute and determined plan of action.
Is dat een land waarmee we toetredingsonderhandelingen kunnen voeren?
Can we carry on accession negotiations with such a country?
De nieuwe lidstaten van de EU zijn bereid om hervormingen en veranderingen door te voeren.
The new EU Member States are prepared to carry out reforms and to make changes.
Gezond verstand en tolerantie moeten hier namelijk de boventoon voeren, met inachtneming van een ieders overtuiging.
In this, we must be guided by common sense and tolerance and respect the views of others.
Wij zijn er ons dan ook zeer van bewust dat het voeren van een rationeel beleid onmogelijk is zolang wij ons uitsluitend laten leiden door strikt nationale belangen.
It is also clear that we cannot arrive at a rational policy by being guided by narrow national interests alone.
Hierdoor wordt namelijk het wederzijdse vertrouwen ondermijnd op basis waarvan de drie instellingen de onderhandelingen hebben gevoerd.
It undermines the mutual trust that has guided the three institutions during the negotiations.
Wij zullen deze discussie blijven voeren met onze Amerikaanse collega's.
We will continue to pursue this line of argument with our United States counterparts.
Daarom voeren we dit debat in feite: om de lidstaten in het gareel te krijgen.
That is really why we are having this debate: to get the Member States into line.
De Commissie heeft vorig jaar geweigerd deze begrotingslijn uit te voeren.
Last year, the Commission refused to implement this budget line.
This is about drafting transport policy.
Het Spaanse voorzitterschap heeft getracht de liberalisering van de energie- en vervoersmarkt verder door te voeren.
The Spanish Presidency attempted to bring about further liberalisation of the energy and transport markets.
Dat geldt voor het beleid dat wij voeren met betrekking tot de Structuurfondsen of de fondsen voor het vervoer.
This applies too to the policies that we support through the Structural Funds or the funds for transport.

Context sentences for "voeren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZo ontbreken bijvoorbeeld fiscale stimulansen om nog betere normen in te voeren.
In particular, there are no tax incentives to introduce even higher standards.
DutchDe Commissie stelt voor de benaming " Parlementaire Vergadering " in te voeren.
In this respect, the Commission proposes calling it a " Parliamentary Assembly '.
DutchWij zullen trachten ze uit te voeren omdat ze mij zoals altijd heel zinnig lijken.
We shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
DutchIk vind het echter nog te vroeg om daarover nu een diepgaand debat te voeren.
In any event, I think it would be premature to hold a detailed discussion today.
DutchZij hebben geen EUregelgeving nodig om hun betalingen onmiddellijk uit te voeren.
They can institute a policy of prompt payment without the need for EU legislation.
DutchU zou allemaal het woord wel willen voeren, maar dat staat het Reglement niet toe.
All of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
DutchHet voorstel om een Europees openbaar ministerie in te voeren ligt erg gevoelig.
The proposal to set up a European public prosecutor service is a very sensitive one.
DutchZaken zoals aanvullende pensioenen moeten toch betrekkelijk snel in te voeren zijn.
At the very least, issues like the pension fund can be introduced fairly quickly.
DutchNatuurlijk is het belangrijk die discussie te voeren maar niet nu en niet hier.
Naturally it is important to have this discussion, but not now, and not here.
DutchDe Raad verplicht zich om de habitat-richtlijn en de MER-richtlijn uit te voeren.
The Council has promised to implement the habitats directive and the MER directive.
DutchDeze beletten ons immers de gemeenschapsprogramma's effectiever uit te voeren.
It represents an obstacle to effective implementation of Community programmes.
DutchMaar nu zien we ze niet aan onze zijde om een echt werkgelegenheidsbeleid te voeren.
But now we do not see them at our side on the issue of a true employment policy.
DutchDe ECB moet politiek onafhankelijk zijn om een succesvol beleid te kunnen voeren.
If the policies of the ECB are to be successful, it must be politically independent.
DutchWij voeren in elk land van dit gebied een politieke dialoog op hoog niveau.
We are engaged in high-level political dialogue in each of the states in region.
DutchMaar het is nu eenmaal zo dat mannen de boventoon voeren in de Commissie en de Raad.
But the reality is that both the Commission and the Council are male-dominated.
DutchDe redenen komen meestal neer op het 'stoppen', oftewel het geforceerd voeren.
The reasons usually just boil down to the gavage, which is the force feeding.
DutchIn een democratie moeten uiteenlopende deelnemers een vrij en open debat voeren.
In a democracy, a variety of players should engage in free and open debate.
DutchHet is de hoogste tijd om hervormingen door te voeren en Europa te moderniseren.
There is an urgent need for reforms to be undertaken and for Europe to be modernised.
DutchDe Commissie acht het niet wenselijk een onderzoek op dit gebied uit te voeren.
The Commission does not consider it appropriate to undertake a study of this matter.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik maak al een tijdlang duidelijk dat ik het woord wil voeren.
Madam President, I have been indicating for a long time that I wished to speak.