NL voldoen
volume_up
[voldeed|voldaan] {verb}

Kan de Commissie binnen niet al te lange tijd aan dit verzoek voldoen?
Is the Commission able to comply with this request within the foreseeable future?
Anders zal men niet kunnen voldoen aan de eisen in de resolutie.
Otherwise, it will not be possible to comply with the requirements of the resolution.
Zij moeten allemaal aan de strenge emissienormen voldoen.
But the point is that they should all comply with tighter emission standards.
Maar deze protocellen voldoen aan de algemene voorwaarden van levende systemen.
But these protocells satisfy these general requirements of living systems.
Beiden willen aan de verlangens van de in Minsk benoemde ambassadeurs voldoen.
They both undertake to satisfy the will and demands of the ambassadors accredited to Minsk.
Waarom zeggen we niet eerlijk dat de twee landen niet voldoen aan de criteria?
Why do we not honestly say that both countries fail to satisfy the criteria?
voldoen (also: stampen, betalen)
Deze programma's moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.
These programmes should be required to meet certain quality standards.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Orly, Schiphol, Barcelona en andere voldoen reeds aan strenge eisen.
Airports such as Orly, Schiphol and Barcelona already meet strict requirements.
Indien de luchtvaartmaatschappijen niet aan deze eisen zouden voldoen, zo dreigde men, dan zouden aan hen hoge boetes worden opgelegd en zouden zij het risico lopen hun landingsrechten te verliezen.
The threat was made that, if the airlines did not comply, they would have to pay heavy fines or risk losing their landing rights.
Het moet ook voor de Commissie vanzelfsprekend zijn dat betalingen binnen de termijn worden voldaan en dat heeft de Commissie zich ten doel gesteld.
It must become a matter of course for the Commission to pay invoices within the prescribed time limit, and this is the target the Commission has set itself.
Gezinnen kunnen dan de belasting die zij moeten betalen beperken door te kiezen voor een energiezuiniger auto die wel voldoet aan hun vervoersbehoeften.
The family can then reduce the tax they have to pay by choosing a more energy-efficient car which satisfies the family’ s transport needs.
Tenslotte zou ik de commissaris er op willen wijzen dat normstelling alleen niet voldoet.
Finally, I would like to point out to the Commissioner that standardisation alone does not suffice.
Het voldoet naar onze mening niet om de ingrediënten slechts samengevat per categorie en naar afnemend gewichtsaandeel te rangschikken.
An indication of components, summarised according to category and listed by descending order of percentage weight, would not, in our view, suffice for this purpose.
voldoen (also: volstaan)
voldoen (also: waarmaken)
volume_up
to live up {vb} (to something)
Wij hebben deze hervorming tevens nodig om aan onze internationale verplichtingen te kunnen voldoen.
We also need a reform in order to live up to our international commitments.
ODYSSEUS is een programma dat ertoe kan bijdragen dat Europa aan de eisen ter zake kan voldoen.
Odysseus is a programme that can play apart in allowing Europe to live up to these responsibilities.
This is a responsibility which we must live up to.
voldoen
Om de woorden en daden op één lijn te krijgen, lijkt het mij een eerste vereiste dat aan drie voorwaarden wordt voldaan.
I think there are three essential conditions if actions are to measure up to intentions.

Context sentences for "voldoen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchKrijgen wij een Commissie die aan de verwachtingen van de mensen kan voldoen?
Are we getting a Commission that is capable of meeting people ’ s expectations?
DutchJe ooms voldoen aan het signalement van twee bankrovers uit de jaren '20 en '30.
Walt, your uncles match the description of two bank robbers from the ' 20s and ' 30s.
DutchHet is de overtuiging van de Commissie dat we aan deze verwachtingen moeten voldoen.
The Commission is convinced that those expectations should not be disappointed.
DutchDan moet men personeel hebben dat ook aan de eisen van de nieuwe tijd kan voldoen.
So a workforce is needed which is also capable of meeting the needs of the new era.
DutchEr zijn bijvoorbeeld minder criteria waaraan de lidstaten moeten voldoen.
For example, there are fewer criteria that the Member States will have to apply.
DutchDe wet van 1996 moet hoe dan ook worden gewijzigd om te voldoen aan de Europese normen.
Moreover, the 1996 law needs to be amended to conform to European requirements.
DutchAlles bij elkaar denk ik dat we momenteel nog niet aan deze voorwaarden voldoen.
However, I do not think that we are fulfilling these conditions as yet.
DutchNiet alle landen die in aanmerking komen, kunnen aan de criteria van Kopenhagen voldoen.
Not all eligible countries have the capacity to fulfil the Copenhagen criteria.
DutchHet maakt het voor autofabrikanten niet moeilijker aan hun verplichtingen te voldoen.
It does not make it more difficult for car manufacturers to fulfil their obligations.
DutchDe hervorming van de Commissie en de Raad moeten aan die eisen voldoen.
The reforms of the Commission and the Council must respond to these requirements.
DutchAls de landen aan de EMU-criteria voldoen, moet de steun in snel tempo worden afgebouwd.
As soon as they fulfil the EMU convergence criteria, the aid should be phased out.
DutchDe Europese Unie staat open voor alle landen die aan de basiscriteria voldoen.
The European Union is open to any state which meets the basic criteria.
DutchEr moet kritiek worden geuit op de regeringen die niet aan hun verplichtingen voldoen.
Governments need to be criticised for failing to honour their obligations.
DutchZe bieden de garantie dat de voedingsmiddelen aan bepaalde gezondheidsnormen voldoen.
We do this because we want to ensure that food lives up to certain health requirements.
DutchMaar beide systemen voldoen nog niet aan alle eisen van de civiele gebruikers.
However, neither of them meets all the requirements of civilian users.
DutchAan Cuba worden bijvoorbeeld eisen gesteld waaraan meerdere EU-lidstaten niet voldoen.
Certain demands are being made of Cuba that are not being met in a number of EU States.
DutchHet te financieren project zal dus moeten voldoen aan de bestaande milieuwetgeving.
The funding will be tested against existing environmental legislation.
DutchDat betekent dat Turkije aan de criteria van Kopenhagen en Madrid moet voldoen.
This means that Turkey must undertake the obligations of the Copenhagen and Madrid criteria.
DutchAan deze taak tracht het interimverslag te voldoen, niet meer en niet minder!
The interim report is an attempt to do just that, no more and no less!
DutchWij voldoen namelijk zelf helemaal niet aan de eisen die wij in de verordening stellen.
But we are far from fulfilling the requirements we are laying down in the regulations.