"volgens" English translation

NL

"volgens" in English

NL volgens
volume_up
{adverb}

volgens (also: even, langs, als, zo)
volume_up
as {adv.}
Wat betreft de vraag over steun: volgens de bestaande communautaire wetgeving bestaat de mogelijkheid om een financiële bijdrage onder de titel u201Csolidariteitu201D toe te kennen aan de lidstaten.
Turning to the question on compensation, under existing Community legislation there is a possibility for a financial contribution referred to as'solidarity ' to be granted to Member States.
Volgens de Conventie moet dit in nauw contact met Interpol geschieden.
In accordance with the Convention there will be close cooperation with Interpol.
Uiteraard moet een octrooi volgens bepaalde procedures worden erkend.
Naturally, a patent must be registered in accordance with certain procedures.
Volgens het Reglement is dit daarvoor procedureel het juiste moment.
In accordance with the Rules of Procedure, this is the appropriate moment in the proceedings.

Context sentences for "volgens" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEconomie en klimaatbescherming staan volgens ons niet lijnrecht tegenover elkaar.
In our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.
DutchVolgens sommigen hadden de burgers sterker bij de zaak moeten worden betrokken.
There are some who thought that the people should have been more fully involved.
DutchVolgens mij leggen de vrouwtjes de eieren. ~~~ En daarna bevruchten de mannen ze.
It's the females, I think, that lay the eggs, and then the males fertilize them.
DutchVolgens mij zijn er voor die stabiliseringsstrategie geen geldige alternatieven.
In my view there are only worse alternatives to this strategy of stabilisation.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wilde iets vermelden dat volgens mij erg belangrijk is.
Mr President, I would like to make what I consider to be a very important point.
DutchVolgens mij kan hiervoor het best het flexibiliteitsinstrument worden gebruikt.
My preference would be to aim for the use of the flexibility instrument for this.
DutchWaarom heeft u dat gedaan en wat zijn volgens u de oorzaken voor deze vertraging?
Why did you wait so long, and what, in your view, were the reasons for the delay?
DutchDe tragedie van deze voortdurende stagnatie wordt volgens mij onvoldoende erkend.
The tragedy of that protracted stagnation isn't sufficiently recognized, I think.
DutchOp basis van het verslag van vandaag moet die datum volgens mij haalbaar zijn.
On the basis of today’ s report, I see no reason why that date should be missed.
DutchVolgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Dutchamendement 23 maakt volgens ons inbreuk op het initiatiefrecht van de Commissie.
Amendment No 23, in our opinion, contravenes the Commission's right of initiative.
DutchOok in de toekomst moeten de vraagstukken volgens dat principe worden aangepakt.
It is also in this spirit that we should prepare matters for debate in the future.
DutchIn de tweede plaats is dat standpunt coherent en volgens mij ook volkomen billijk.
Secondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
DutchVolgens mij worden de transatlantische betrekkingen regelmatig op de proef gesteld.
I believe that transatlantic relations are regularly subjected to crucial tests.
DutchVolgens mij heb ik alle relevante bepalingen in het Reglement in acht genomen.
It seems to me that I have covered the requirements under the Rules of Procedure.
DutchDaardoor konden ze evolueren volgens verschillende snelheden en doelstellingen.
This enabled them to advance at different rates and/ or with different objectives.
DutchVolgens mij wel en de gegevens die ieder onder ogen heeft bevestigen dat ook.
I definitely believe that it is, and this is confirmed by data available to all.
DutchTot slot wil ik benadrukken dat de traceerbaarheid volgens ons erg belangrijk is.
Finally, I wish to emphasise that, in our opinion, traceability is very important.
DutchVoor ik aan de Vaginamonologen begon, geloofde ik volgens mij niet echt in geluk.
I think before I did the "Vagina Monologues" I didn't really believe in happiness.
DutchVolgens mij gaat het goed zolang ik blijf rouwen en huilen en dan weer verder ga.
And I think as long as I keep grieving, and weeping, and then moving on, I'm fine.