"voorschot" English translation

NL

"voorschot" in English

NL voorschot
volume_up
{het}

1. finance

voorschot
Daarin heeft het voorschot dat de Commissie medio april op eigen initiatief heeft betaald, weinig verandering gebracht.
The advance payment that the Commission then initiated off its own bat in mid-April did little to change that.
Wat de projectfinanciering betreft is een enkel voorschot van 10 % als eerste betalingsverplichting te beperkt.
As far as project financing is concerned, a single advance of 10 % as a first payment is too limited.
De Raad pleit voor een beperking van de voorschotten tot een schamele 3,5%.
The Council is advocating a reduction in advance payments to new programmes to just 3.5 %.

2. other

voorschot

Context sentences for "voorschot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe verwachten voor dit voorschot van vertrouwen een tegemoetkoming van uw kant.
We are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.
DutchZo zou wellicht de Commissie een voorschot moeten nemen op het inwerkingtreden van het Verdrag.
The Commission should therefore perhaps anticipate the entry into force of the treaty.
DutchAnders nemen we al een voorschot op het opstellen van het Handvest van de grondrechten.
I therefore ask that both questions and answers be very brief.
DutchNeemt u al meteen een voorschot op een tweede ambtstermijn?
Have you already included your second term of office?
DutchIk heb niet voor het verslag-Lamassoure gestemd, omdat het een voorschot neemt op de lopende werkzaamheden van de Conventie.
I did not vote in favour of the Lamassoure report because it anticipates the work being done by the Convention.
DutchVoor een deel neemt dit verslag een voorschot op het Witboek over het Europese vervoerbeleid dat binnenkort aan de orde komt.
This report is partly pre-empting the White Paper on the European transport policy that will be on the agenda soon.
DutchDeze richtlijn neemt een voorschot op de toekomst door de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van andere brandstoffen en technologieën.
This directive is forward-looking and will open the door to the development of other fuels and technologies.
DutchIedereen wilde zijn voorschot terug.
DutchJe zou kunnen zeggen dat zij hiermee alvast een voorschot genomen heeft op de discussie over het witboek inzake een geïntegreerd productbeleid.
One might say that she has thus already pre-empted the discussions on the White Paper on integrated product policy.
DutchBovendien is de erkenning van regionale en minderheidstalen zonder twijfel een flagrant voorschot op de erkenning van de volkeren die deze talen spreken...
Let us not doubt, moreover, that the recognition of minority and regional languages also prepares for the recognition of those people who use them?
DutchIk zeg u nochtans eerlijk dat dit nog niet uit volle overtuiging gebeurt, maar op basis van uw staat van dienst en als een voorschot op ons vertrouwen.
But I will say quite openly that this is not out of total conviction but on the basis of your achievements to date and as an initial vote of confidence.
DutchDe Unie heeft benadrukt dat geen enkel standpunt over de mogelijke vorm van een definitieve regeling een voorschot mag nemen op de onderhandelingen over die regeling.
The Union has emphasised that no declared views on the possible shape of the final settlement can pre-empt the negotiations of that settlement.
DutchHet ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting voor het Europees Parlement omvat een bedrag van 15 miljoen euro als extra voorschot voor het gebouw in Brussel.
The draft supplementary and amending budget for the European Parliament contains an appropriation of EUR 15 million for an additional prepayment for office space in Brussels.
DutchDaarom hebben wij een op maat gemaakt ontwikkelingspakket voor de armste landen nodig, niet als substituut voor wat wij later eventueel zouden kunnen verwezenlijken, maar als voorschot daarop.
That is why we need a tailored development package for the poorest countries, not as a substitute for what we could achieve later, but as a down payment on it.