"voorschrift" English translation

NL

"voorschrift" in English

NL voorschrift
volume_up
{het}

voorschrift (also: regeling, bepaling, regel)
Het laatste is een veel te gedetailleerd voorschrift.
The latter is an unduly detailed regulation.
Het ligt voor de hand dat dit voorschrift kan worden ontdoken door de rekening simpelweg tot een niet-Amerikaanse rekening om te vormen.
Nobody can escape the fact that this regulation can be avoided simply by investing in non-American assets.
In dat opzicht hoeft men er in ieder geval in geen enkel land op achteruit te gaan wanneer dit voorschrift te zijner tijd wordt aangenomen.
With that in mind, no country will feel the need to back out when this regulation eventually comes into force.
voorschrift (also: bestuur, regering, heerschappij, bewind)
volume_up
rule {noun}
Dat dient ook te gelden als voorschrift voor leden van het Europees Parlement.
This should also be the rule for Members of the European Parliament.
Een voorschrift uit 1986 vereiste een vermindering van de maximale gezamenlijke lengte van de boomkorren.
A 1986 rule required that the maximum aggregate length of beams should be reduced.
However, it is not a binding rule.
voorschrift (also: recept)
Voedingssupplementen zijn er alleen op voorschrift te krijgen en dan ook nog in de apotheek.
Food supplements are only available on prescription and at the chemist.
Ik wil jullie één voorschrift van de kliniek laten zien genaamd het "No Park".
So I want to show you one prescription product in the clinic called the No Park.
Dit is een voorschrift ter verbetering van de waterkwaliteit.
This is a prescription to improve water quality.
voorschrift (also: verordening, besluit, decreet)
volume_up
decree {noun}
voorschrift (also: bedrijfsvoorschrift)
volume_up
byelaw {noun} [Amer.]
voorschrift (also: bedrijfsvoorschrift)
volume_up
bylaw {noun} [Amer.]
Vergeet het voorschrift. ~~~ Dat is wat de regering hier in moet doen om u in verwarring te brengen, ik ben er zeker van.
Ignore the instructions, that's what the government has to put in there to confuse you, I'm sure.
Van bovenaf opgelegde voorschriften zijn altijd tweede keus.
Instructions from above are always a second best.
Het gaat er natuurlijk niet om dat de ECB bindende voorschriften van de politieke instellingen zou moeten aannemen.
Obviously it is not a question of the ECB receiving binding instructions from political bodies.
voorschrift (also: bevel)

Context sentences for "voorschrift" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchGeldt dit voorschrift ook bij de omwisseling van nationale valuta's in euro?
Will this be applicable to monies changed from national currencies to the euro?
DutchHet ingediende amendement heeft tot doel de tekst aan te passen aan dit voorschrift.
The amendment we are tabling seeks to adapt the text to that provision.
DutchDaarom zijn wij tegen het woord bannissement, hetgeen een wettelijk voorschrift zou voorstellen.
So we are against the word bannissement, which would represent a legal provision.
DutchDe Commissie gaat ervan uit dat de Tsjechische overheid naleving van dit voorschrift zal afdwingen.
The Commission expects this provision to be enforced by the Czech authorities.
DutchDat is absoluut noodzakelijk, want deze producten moeten precies volgens voorschrift gebruikt worden.
This is absolutely imperative since these products have to be used in a very precise way.
DutchDit vraagt gewoon om misbruik van een op zich goed bedoeld voorschrift.
It is an invitation to misuse a well-meaning law.
DutchDit voorschrift kan de deur wijd openzetten voor willekeur.
That provision could open the door wide to arbitrariness.
DutchZe hebben ook een 3000 jaar oud voorschrift, waarvan ik denk dat het het beste dieetidee ooit is.
They also have a 3,000-year-old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.
DutchIn de Verdragen staat nergens dat dat voorschrift is.
There is nothing in the Treaties that says that must happen.
DutchDit voorschrift moet worden geschrapt of ten minste worden aangevuld met de plicht tot belangenafweging.
This provision must be deleted or at least supplemented by the obligation to weigh up the various interests.
DutchVergeet het voorschrift. ~~~ Dat is wat de regering hier in moet doen om u in verwarring te brengen, ik ben er zeker van.
Ignore the instructions, that's what the government has to put in there to confuse you, I'm sure.
DutchMag ik vragen dat dit voorschrift wordt nageleefd?
Could I ask that that ruling be adhered to?
DutchBijvoorbeeld de alcoholblaastest is in Nederland niet meer te vervolgen wegens nietigheid van dat voorschrift.
For example, the breathalyser test can no longer be used in the Netherlands because the relevant provision is now void.
DutchDaarom hoop ik dat de Belgische regering als laatste van de klas uiteindelijk dit voorschrift zal naleven.
I hope, therefore, that the Belgian government, which has dragged its feet on this matter, will finally implement this provision as soon as possible.
DutchWij zijn tevens van mening dat homeopathische geneesmiddelen alleen op voorschrift van gekwalificeerde artsen mogen worden gebruikt.
We would also assume that all homeopathic remedies are used only on the basis that they are handled by qualified practitioners.
DutchOp dit moment moet een bedrijf volgens voorschrift vijftien maal een ander soort toestemming vragen voor vijftien verschillende reeksen informatiedocumenten.
At present, a company has to seek 15 regulatory approvals for 15 different sets of disclosure documents.
DutchEr zijn nu eenmaal productgroepen die ook indien de EUmiddelen volgens voorschrift worden besteed, in ernstige mate blootstaan aan openbare kritiek.
There are still production sectors which suffer from severe public criticism, even when EU funds are used in a proper manner.
DutchHet voorschrift dat ook auto's, niet alleen motoren, overdag met licht moeten rijden, is volgens ons niet noodzakelijk voor de hele Gemeenschap.
In my view, the requirement for daytime running lights for cars and not just motorbikes cannot be justified throughout the Community.
DutchDe afzonderlijke lidstaten behouden wel het recht om dit voorschrift te handhaven, maar in een afgezwakte vorm en met een langere meldingstermijn.
Each Member State retains the option of maintaining this obligation, but in a watered down form and with a longer time limit for the declaration.
DutchWil een richtlijn met een gedeelde bewijslast functioneren, dan is er een voorschrift nodig inzake het recht op informatie, zoals in amendement 9 wordt gesteld.
For a directive with a shared burden of proof to work we need provisions, as Amendment No 9 says, on the right to receive information.