"vorderen" English translation

NL

"vorderen" in English

NL vorderen
volume_up
[vorderde|gevorderd] {verb}

De verslagen over de TEN stapelen zich op, maar de besloten projecten vorderen in het tempo van een begrafenisstoet.
One report on TENs follows another, but the projects adopted advance at the speed of a funeral cortege.
Als de staatshoofden en regeringsleiders slechts met kleine stapjes kunnen vorderen, laten wij hen dan de gelegenheid geven die kleine stapjes te doen.
If the Heads of State and Government can only advance on tiptoe, let us at least give them the opportunity to tiptoe a long way.
Naarmate het debat in de IGC vordert, begint de conferentie volstrekt onaanvaardbare proporties aan te nemen.
As the debate advances within the IGC, this is taking an unacceptable shape.
Dit toont aan dat we vorderen met onze strijd en dat is een goede zaak.
That means that the struggle is making progress, and so much the better.
We zijn bereid het Parlement hier meteen over te informeren zodra de zaken vorderen.
We shall inform Parliament of this as soon as some progress has been made.
Our progress is slow, I grant you, but progress it is.
Wij hebben tevens opdracht gegeven om alle verschuldigde bedragen terug te vorderen.
At the same time, we demanded repayment of all the sums owed.
Amendement 9 machtigt de Commissie om bedragen toegekend voor projecten die binnen een tijdsbestek van tien jaar niet zijn afgerond, terug te vorderen.
Amendment No 9 authorises the Commission to demand reimbursement of the sums awarded for projects not completed within the space of 10 years.
Hoe vaak heeft de Commissie communautaire steunverlening geweigerd of terugbetaling gevorderd van communautaire subsidies van bedrijven die de gesloten overeenkomsten niet volledig zijn nagekomen?
How many times has the Commission refused to grant Community aid to businesses that have failed to comply with the contracts they have signed, or demanded the return of that aid?
elke dienst die wordt gevorderd in het geval van een noodtoestand of ramp die het leven of het welzijn van de gemeenschap bedreigt;
any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
1999 is al vrij ver gevorderd en voor deze overdracht zijn hoe dan ook studies en programma's noodzakelijk.
We are already well into the 1999 period, and these transfers require study and a programme.
De Commissie neemt passende maatregelen om steun die is verleend zonder dat de in deze titel bepaalde voorwaarden zijn nagekomen, van de betrokken ondernemingen terug te vorderen.
The Commission shall take appropriate steps requiring any company concerned to reimburse any aid granted in breach of the conditions laid down in this Title.
    De bezittingen van de Bank kunnen op geen enkele wijze gevorderd of onteigend worden.
The property of the Bank shall be exempt from all forms of requisition or expropriation.

Context sentences for "vorderen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBovendien worden de procedures om schulden in te vorderen sneller en doeltreffender.
Moreover, it renders the procedures for recovering debts quicker and more efficient.
DutchWij moeten dan ook zo consequent zijn om die middelen weer terug te vorderen.
In that event, we have to be consistent, and the money must be collected.
DutchZullen er pogingen worden ondernomen om het geld terug te vorderen en de schade te herstellen?
Are the criminal proceedings in the two Member States mentioned time-barred or not?
DutchBijkomende begrotingsmiddelen zullen er altijd toe bijdragen dat projecten sneller vorderen.
Additional budgetary funding will always help projects to go ahead faster.
DutchNaarmate de jaren vorderen kan dat cardiovasculaire schade toebrengen.
And this, over the years, can cause real damage, cardiovascular damage.
DutchDat lijkt ook beter dan sancties die niet in te vorderen zijn.
It would also seem to be better than imposing sanctions that do not yield anything.
DutchWij hebben tevens opdracht gegeven om alle verschuldigde bedragen terug te vorderen.
At the same time, we demanded repayment of all the sums owed.
DutchIn de tussentijd vorderen de onderhandelingen over de uitbreiding met alle kandidaat-landen gestaag.
At the same time, enlargement negotiations are progressing with all candidate countries.
DutchDe onderhandelingen vorderen dus goed en dat is het belangrijkste.
Negotiations are progressing well here and that is significant.
DutchEr wordt ook gevraagd geld terug te vorderen, naar verluidt ten bedrage van 28.000 euro.
I understand that a request has also been made for a financial reimbursement to the tune of EUR 28 000.
DutchDe vraag is hoe wij erin kunnen slagen om te vorderen met ons werk.
The question is how we are going to carry our work forward.
DutchU ziet dus dat wij op dit terrein met reuzenschreden vorderen.
So, as you see, we are making huge leaps forward in this area.
DutchAan het eind van 2002 zullen we echter een goed idee hebben van hoe de stappen in het kader van de WTO vorderen.
Thirdly, there is the extension of the expiry date until 31 December 2003.
DutchWij hebben opdracht gegeven de bedragen terug te vorderen van de volgende bureaus voor technische hulpverlening:
The following technical assistance bureaux have been ordered to pay back sums of money:
DutchBlijkbaar vorderen deze vraagstukken, mijnheer de commissaris, met een slakkengang.
In other words, we need to implement all the provisions of the Treaty of Amsterdam and the Tampere conclusions immediately.
DutchDe werkzaamheden in verband met het voorstel voor een nieuwe richtlijn betreffende de behandeling van mijnbouwafval vorderen goed.
Work on the proposal for a new directive on the treatment of mining waste is progressing well.
DutchHet huidige Commissievoorstel bevat ook een aantal voetangels en klemmen zoals kostbare procedures om BTW terug te vorderen.
The present Commission proposal also contains some traps, such as the costly procedure to reclaim VAT.
DutchOnder het Spaanse voorzitterschap vorderen de onderhandelingen over de toekomstige Europese uitbreiding in een snel tempo.
Under the Spanish Presidency, negotiations for future European enlargement are continuing at a strong pace.
DutchDe werkzaamheden die we op dit terrein verrichten zullen onze vastbeslotenheid naarmate we vorderen waarschijnlijk alleen maar versterken.
The work we are doing in this respect is likely to fuel our determination as we move ahead.
DutchOp dat moment, en zelfs tot aan de Europese Raad zelf, was echter niet duidelijk hoever we zouden kunnen vorderen.
But at that time, and indeed up until the European Council itself, it was not clear how far we would be able to go.