NL vormen
volume_up
[vormde|gevormd] {verb}

De stabilisatie- en associatieovereenkomsten vormen de hoeksteen voor dit beleid.
The Stabilisation and Association Agreements constitute a central point of this policy.
In dit geval zouden twee landen een grensoverschrijdend luchtruimblok vormen.
In this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
Ze zullen de basis vormen voor verdere onderhandelingen in de komende maanden.
These will continue to constitute the basis for further negotiation in the coming months.
Dit wil zeggen dat niemand van deze partijen een coalitie zal vormen met extreem-rechts.
This means that none of these parties will form a coalition with the extreme right.
Willekeurige codesegmenten die samen een onverwacht protocol vormen.
Random segments of code...... that have grouped together to form unexpected protocols.
Wit-Rusland en Rusland hebben meegedeeld op 2 april een unie te zullen vormen.
It has been announced that Belarus and Russia will form a union on 2 April.
Deze voortijdige schoolverlaters vormen later de grote massa langdurig werklozen.
These school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Maar hiervoor zijn de verschillende regeringen die de Raad vormen precies verkozen.
But that is why the various governments that make up the Council were elected.
In het oneindig complexe netwerk van relaties en verbindingen die leven vormen.
In the infinitely complex network of relationships and connections that make up life.
vormen (also: aangaan, formeren)
Er zijn 3000 lobbyisten die de mening van 600 parlementsleden proberen te vormen.
There are 3 000 lobbyists trying to shape the views of 600 Members.
Er zijn vijfduizend jaar voor nodig geweest om onze landschappen te vormen.
It has taken five thousand years to shape our countryside and only fifty years to spoil its greatest gifts.
. ~~~ Ze liet haar 6-jarige leerlingen vormen maken uit andere vormen.
And here are her six-year-olds, and she's got them making shapes out of a shape.
Waterkracht en biotechnologie vormen samen 95 % van de hernieuwbare energiebronnen.
Hydro and biotechnology combined account for 95 % of renewable energy.
Zij vormen minder dan drie procent van onze totale spijt.
They account for less than three percent of our total regrets.
Ze vormen meer dan 99 procent van alle ondernemingen en zorgen voor 53 procent van de werkgelegenheid.
They account for 99 % of all businesses and provide 53 % of jobs.
Elke vorm van wederzijdse afhankelijkheid, niet-nulsomrelatie, dwingt je de menselijkheid van mensen te erkennen.
Any form of interdependence, or non-zero-sum relationship forces you to acknowledge the humanity of people.
Verder zien wij in dat meer kwaliteit, certificeringen, audits, enzovoort extra kosten vormen voor de boeren - met name de kleine boeren.
We acknowledge, secondly, that greater quality, certifications, audits and so on will entail additional costs for our farmers, particularly the smaller ones.
Dus ofschoon ik het belang van de biotechnologie erken, kan ik het verslag in de huidige vorm niet ondersteunen.
While I do, therefore, acknowledge the advantages of biotechnologies, I cannot support the report as it stands.
De EU zal de Indiase regering nogmaals duidelijk maken dat we vastberaden blijven strijden tegen elke vorm van terrorisme.
The EU will confirm to the Indians our commitment to the fight against terrorism.
Het Oostenrijkse voorzitterschap bevestigt dat het deze vorm van samenwerking met de Raad van Europa wil voortzetten.
The Austrian Presidency is happy to confirm that it intends to continue with this form of cooperation with the Council of Europe.
Zowel het eerste als het tweede communautaire bestek vormt de bevestiging van het beleid van de opeenvolgende Ierse regeringen.
Both the first and second Community support frameworks confirm the policies of successive Irish governments.
Nadat ik de vorm heb uitgesneden moet ik zorgen dat er ruimte is voor Barts nek.
And after I've cut out the shape, then I have to make sure that there is room for Bart's neck.
Aan de andere kant wordt deze suggestie vorm gegeven door voorlopig een lineaire korting op de landbouwrubriek te suggereren.
There are also tentative proposals for a straight cut in the agricultural budget.
De Europese onderhandelaars zijn er in geslaagd de gemengde steun in de vorm van leningen te beperken tot 20%.
The European negotiators have succeeded in cutting mixed aid in the form of loans down to 20 %.
vormen (also: draaien)
volume_up
to pot [potted|potted] {vb} (pottery)
We hebben de magische kookpot in de vorm van Walmart en Tesco.
We have the magic porridge pot in the form of Walmart and Tesco.
Persoonlijk ben ik tot het besef gekomen dat waar de Verenigde Staten een smeltkroes is, de Europese Unie een prachtig kleurrijk mozaïek van verscheidenheid vormt.
I have personally come to realise that where the United States might be a melting pot, the European Union is a very rich, colourful and beautiful mosaic of diversity.
vormen (also: boetseren, beeldhouwen)
Nadat ik ze gevormd heb, moet ik ze beschilderen.
And after I've actually sculpted them, I have to paint them.
Wist je dat elke auto die je ziet met de hand gevormd werd?
That every car you see out there is sculpted by hand.
Je vormt hier eigenlijk een menselijk wezen.
You're actually sculpting a human being here.

Context sentences for "vormen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZij vormen een essentieel element voor de verwezenlijking van de interne markt.
The networks are an essential feature of the realization of the internal market.
DutchWij vormen zo te zeggen de scharnier waarop de deur voor de burgers opendraait.
We are, as it were, the hinge on the door, allowing it to open to the citizens.
DutchHet regionaal beleid en het GLB vormen immers de pijlers van de Europese Unie.
So we must resolutely set the prospect to one side by adopting the Dary report.
DutchDe mensen die wellicht geneigd zijn dat te doen, vormen een duidelijke categorie.
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
DutchLaat ons een coalitie vormen die deze zaak voorlegt aan het Hof van Justitie.
Let us put together a coalition to bring the matter before the Court of Justice.
DutchDe visuele cortex ziet alleen eenvoudige geometrie, alleen de eenvoudigste vormen.
And primary visual cortex sees just simple geometry, just the simplest of shapes.
DutchBergketens, platentektoniek, bewegen de continenten rond, vormen ertsafzettingen.
Mountain ranges, plate tectonics, moves the continents around, forms ore deposits.
DutchIn dat opzicht vormen de financiële vooruitzichten inderdaad een cruciale kwestie.
It is in this respect that the financial perspectives are indeed a major issue.
DutchAfgedankte auto's vormen een groot probleem voor het milieu in de Europese Unie.
End-of-life vehicles are a major environmental problem in the European Union.
DutchZe vormen eveneens een referentiekader voor de vooruitgang in de komende jaren.
They are also a reference for the progress we can make in the next few years.
DutchEen ander pijnpunt vormen de financiële vooruitzichten voor de meerjarenbegroting.
Another painful area is the financial perspectives for the multiannual budget.
DutchDe genoemde onderzoekscommissie zou hiervoor een passend kader kunnen vormen.
The aforementioned Working Party would provide an appropriate framework for this.
DutchGoede statistieken vormen een belangrijke basis voor het nemen van goede besluiten.
A viable system for statistics is an important basis for making good decisions.
DutchDe gegevens met betrekking tot berggebieden vormen een tweede definitieprobleem.
The second definition problem concerns the data which affects the mountainous areas.
DutchDan vormen ze geen primair probleem voor de volksgezondheid in de Europese Unie.
These are not the main problem with regard to people's health in the European Union.
DutchHoe maken wij het Europa dat wij willen vormen, aanvaardbaar voor de burgers?
How do we make the Europe that we are trying to build acceptable to the citizens?
DutchDie vormen immers een gevaar voor het leven en de gezondheid van miljoenen burgers.
Such is the case with the British government's nuclear installation at Sellafield.
DutchWe moeten ons nu een algemeen oordeel vormen over de onderhandelingsresultaten.
We now need to make an overall assessment of the result of the negotiations.
DutchDe kinderen, zoals commissaris Wallström al zei, vormen de kwetsbaarste groep.
Just as Commissioner Wallström pointed out, children are the most vulnerable.
DutchHet MKB kan zich echter niet altijd een duidelijk beeld vormen van al deze acties.
All these activities aimed at the SMEs are not, however, always very clear to them.