"vreemd" English translation

NL

"vreemd" in English

NL

vreemd {adjective}

volume_up
Het klinkt een beetje vreemd, maar de natuur is van nature soms een beetje vreemd.
It sounds a little odd, but sometimes nature is, by nature, odd.
Het zou dus buitengewoon vreemd zijn als wij dat wél zouden moeten doen.
It would therefore be extraordinarily odd if we were the ones to do so.
Zoals andere collega's al zeiden is dit een heel vreemd voorstel.
As other colleagues have said, this is a thoroughly odd proposal.
" Emission Trading ", ET, een vreemd buitenaards wezen afkomstig van een afgelegen ster.
ET, Emission tradit is a strange unknown being from a strange unknown star.
Mevrouw de Voorzitter, dit is een vreemd, onaangenaam en gespleten verslag.
Madam President, this is a strange, uncomfortable and schizophrenic report.
Deze machine is echt vreemd en een van de gevolgen is dat mensen raar zijn.
This machine is really strange, and one of the consequences is that people are weird.
En dat leven geniet een driedimensionaal bestaan wat ons volledig vreemd is.
And that life enjoys a three-dimensional existence, which is alien to us.
Sterker nog, ze vonden deze mensen die op hun kusten aankwamen, vreemd.
In fact, they saw this people who landed at their shores as alien.
Als Franse burger komt deze wereldvisie op mij uiterst vreemd over.
As a French woman and citizen, this vision of the world is particularly alien to me.
Maar ze zijn nogal vreemd… en dat zeg ik uit genegenheid.
But they're rather curious, and I say this out of affection for them.
Amendement 5 is wel een heel vreemd amendement.
Amendment No 5 is a very curious amendment indeed.
As I said, this is curious.
Men is alleen maar gekant tegen een vreemde rechtsorde, omdat die vreemd en niet-eigen is.
Foreign legislation is opposed because it is foreign and not one's own.
Vreemd DNA kon later zelfs in lichaamscellen worden aangetoond.
It has even proved possible to detect foreign DNA later in the cells of the body.
Op de producten komt niet te staan u201CProduct uit vreemd land -- niet kopen!
Products will not be stamped ‘ This is foreign – do not buy it’!
Tot slot: ik vond dit een uitdagende en interessante ervaring, die vreemd genoeg bij tijd en wijle zelfs erg leuk was.
In conclusion, in a strange sort of way, I found this challenging and interesting experience quite fun at times.
Er zit een heel interessant en vreemd patroon in deze data verborgen dat je alleen kan zien als je het visualiseert.
And there's a very interesting and odd pattern hidden in this data that you can only see when you visualize it.
Iemand reist naar een vreemd land en zegt : "Kijk eens hoe merkwaardig deze mensen zijn, hoe interessant hun gereedschap is en hoe eigenaardig hun cultuur is."
Somebody goes to another country, says, "How fascinating these people are, how interesting their tools are, how curious their culture is."
vreemd (also: gek, bizar)
Het was heel vreemd, want het was donker, maar ze was van achter verlicht door TL’s. ~~~ Ze leek echt op een podium te staan en ik kon maar niet bedenken waarom ze het deed.
And it was very peculiar, because it was dark out, but she was back-lit with florescent lighting, and she was very much onstage, and I couldn't figure out why she was doing it.
vreemd
volume_up
eldritch {adj.} [Scot.]
vreemd (also: overbodig)
We moeten wat ons vreemd is, uit ons leven snijden. ~~~ We moeten de instroom leren indammen.
We've got to cut the extraneous out of our lives, and we've got to learn to stem the inflow.

Context sentences for "vreemd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk denk dat deze weg, die Frankrijk noch Duitsland vreemd is, niet de juiste is.
I think that this approach, evident in France and Germany, is not the way forward.
DutchDit klinkt misschien wat vreemd als je nog nooit over nieuwe steden hebt nagedacht.
Now this might sound preposterous to you if you've never thought about new cities.
DutchWij werden haarloos, vreemd genoeg; om de een of andere reden werden zij dat niet.
We became bald-bodied, oddly enough; for one reason or another, they didn’t.
DutchDegenen die mijn maatschappijvisie delen, zullen hier misschien vreemd van opkijken.
At this point, those who share my social ideal may find themselves confused.
DutchCA: Wel, sommige mensen vonden het schitterend, anderen vonden het buitengewoon vreemd.
CA: Well, some people found it wonderful, some people found it completely bizarre.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste collega's, het is niet vreemd.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, there is no surprise here.
DutchHet is niet zo vreemd dat deze regels tussen de lidstaten onderling ver uiteenlopen.
These regulations, unsurprisingly, vary considerably between Member States.
DutchDat is niet zo vreemd want hij is tevens voorzitter van de Begrotingscommissie.
This is logical, since he is also chairman of the Committee on Budgets.
DutchHet verslag-Leinen is toch wel vreemd, evenals de consequenties die eruit voortvloeien.
This Leinen report and the consequences that flow from it are quite bizarre.
DutchMaar dan moet het Franse voorzitterschap zich niet zo vreemd gedragen als in " bizarritz ".
But the French Presidency should not act as strangely as it did in " Bizarritz ".
DutchDit is een functie van het voorzitterschap waar de vreemd genoeg nogal discreet over was.
This is a function of the presidency on which the Taoiseach was curiously discreet.
DutchDat vond ik erg vreemd, alsof de Nederlandse regering emails verstuurd.
I thought that was really weird, as if the Dutch government sends emails to anyone.
DutchSommigen zouden het alleen eten als het een vreemd gekleurd stuk tofu is.
Some of you would eat it only if it's a strangely colored piece of tofu.
DutchVreemd genoeg was ik in 40 jaar tijd de eerste Indiër die deze eer mocht ontvangen.
And unbelievably, in 40 years, I was the first Indian to be honored.
DutchJe neemt elk wezen dat vreemd is voor je, en je ziet hoe bekend ze kunnen zijn voor je.
You take any being who looks weird to you, and you see how they could be familiar to you.
DutchHij moet niet vreemd opkijken als het publiek in het Verenigd Koninkrijk vijandig zal reageren.
He should not be surprised if public reaction in the United Kingdom is hostile.
DutchHet is een vreemd standpunt dat de Liberalen onder deze omstandigheden innemen.
It is a queer view for Liberals to adopt in these circumstances.
DutchHet is dus niet zo vreemd dat de Amerikanen reageerden zoals ze deden.
So it is not surprising that the Americans reacted in the way they did.
DutchHet lijkt mij vreemd dat wij het hierover sinds 1977 niet eens kunnen worden.
It seems an extraordinary thing to me that since 1977 we cannot come together and agree on this.
DutchHet begint met een kind, dat zich een beetje vreemd gedraagt.
The story starts with just a single person, a child, behaving a little strangely.