"waarbij" English translation

NL

"waarbij" in English

EN

NL waarbij
volume_up
{conjunction}

waarbij (also: voor, terwijl, onder, gedurende)
volume_up
whereas {conj.}
Daar worden negatieve opmerkingen over gemaakt en dit soort partijen waarbij wij als aasgieren worden afgeschilderd, worden gewoon toegestaan.
My request was looked upon critically, whereas these kinds of party, where we are portrayed as vultures, are simply tolerated.

Context sentences for "waarbij" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr zijn dus gevallen waarbij de ontwerpfouten eigenlijk tegelijk illusies zijn.
So there are cases where you have mistakes in design that incorporate illusions.
DutchHet was hét hoofdthema waarbij het kiezerspubliek duidelijk aan onze kant stond.
It was the one key issue where the public were definitely and clearly on our side.
DutchWat is er verkeerd aan een systeem waarbij je de uitgaven moet verantwoorden?
What is wrong with having a system whereby you have to account for what you spend?
DutchHet is een stapsgewijze benadering, waarbij de nadruk telkens weer anders ligt.
It is a piecemeal approach in which the emphasis varies according to the publication.
DutchDus niet de gebruikelijke chaos waarbij iedereen maar lukraak een lift binnenstapt.
So none of this mishegas of letting everybody go into whatever car they want.
DutchLaat ik twee voorbeelden noemen waarbij de rol van de Verenigde Naties cruciaal is.
Let me give two examples of where the role of the United Nations is crucial.
DutchFoto's waarbij je een moment nodig hebt om na te denken om de truc te snappen.
Photos where you will need a brief moment to think to figure out the trick.
DutchHet is echter ook een maatschappij waarbij het gevaar voor uitsluiting groot is.
It is also, however, a society in which the risks of exclusion are many.
DutchHet zijn Gods schepselen waarbij wij moeten handelen als verantwoorde rentmeesters.
They are God's creatures in relation to which we need to act as responsible stewards.
DutchIs er altijd sprake van leningen waarbij elke cent inclusief rente terug wordt betaald?
Are we actually talking about loans, where every cent is paid back with interest?
DutchEr zijn gevallen denkbaar waarbij de Europese Unie een nuttige rol kan spelen.
Cases are conceivable in which the European Union may play a useful part.
DutchDaarvoor is nodig betere controle waarbij apparatuur die fraudebestendig is, kan helpen.
This requires better enforcement, and fraud-proof equipment can help with this.
DutchIk heb 54 vergaderingen met het Bureau gehad, waarbij 934 agendapunten zijn behandeld.
I have had 54 meetings of the Bureau of the House, treating 934 agenda items.
DutchOf beter, hoe kunnen we condities creëren waarbij elke gemeenschap zichzelf kan voeden?
Or better: How can we create conditions that enable every community to feed itself?
DutchEr waren geen deals voor oceanen waarbij landen worden gecompenseerd om niet te vissen.
There were no oceanic deals where countries were compensated for not fishing.
DutchIk ga nu een truc proberen, waarbij ik een experiment van vanmorgen nadoe.
Now, I'm going to try a trick, and recreate an experiment from this morning.
DutchDe witte lijnen zijn wat je een gesloten brandstofcyclus noemt, waarbij je hergebruikt.
The white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
DutchSommige patiënten speelden een videospelletje waarbij ze rondreden in een kleine stad.
And some of these patients played a video game where they drive around a small town.
DutchHet belangrijkste is dat een oplossing werd gevonden waarbij wij ons kunnen aansluiten.
What matters most is that a solution is found which we can all subscribe to.
DutchEn vier modaliteiten waarbij je in actie moet treden en betrokken moet raken.
And four modalities where you need to take some action and get involved.