"want" English translation

NL

"want" in English

EN
volume_up
want {conj.}
EN

"want" in Dutch

NL

NL want
volume_up
{de}

want (also: auto, wagen, wagon, automobiel)
volume_up
car {noun}
Dat is goed, want dan krijgen de fabrikanten er belang bij om hun auto's zo te produceren dat zij beter te recyclen zijn.
I welcome this for it will be in the interests of manufacturers to produce their cars in such a way that they can be recycled more easily.
. ~~~ Want wat uit onze uitlaten komt is slechts het begin van het verhaal van onze auto-emissies.
And this is a huge, huge energy savings, because what comes out of our tailpipe is really just the beginning of the story with climate emissions from cars.
Vanuit dit standpunt bezien zijn de inspanningen die van de olie-industrie worden gevraagd volledig onmisbaar, want het oude wagenpark blijft in goede conditie.
From this point of view, the efforts demanded of the oil industry are essential, for there are a large number of older cars.
want
volume_up
mitt {noun}
want (also: handschoen)
volume_up
mitten {noun}
Het zou gaan over mijn laarzen, over mijn wanten, het zou rondom mijn gezicht komen, en tamelijk strak rondom mijn gezicht afschermen.
It would go on over my boots, over my mittens, it would pull up around my face, and seal pretty tightly around my face.

Context sentences for "want" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe passagiers verdienen dat niet want die gaan uiteindelijk de rekening betalen.
Passengers do not deserve that - as it is they that will ultimately foot the bill.
DutchWij wensen Pascal Lamy alle succes want hij doet het fantastisch tot nog toe.
We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
DutchDat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
There is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
DutchWe moeten snoeien in de landbouwbegroting, want die is dringend aan hervorming toe.
We need to make cuts in the agricultural budget which is in dire need of reform.
DutchDit agendapunt is gesloten, want het verslag is naar de commissie terugverwezen.
Thus, this agenda item is closed, as the report was referred back to the committee.
DutchHij moet daaraan denken, want volgend jaar juni zijn er Europese verkiezingen.
It should bear that in mind, in view of the European elections in June next year.
DutchAlle toehoorders waren verbaasd, want de Dalai Lama geldt als een positief iemand.
Really he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
DutchDat had sneller en eenvoudiger gemoeten, want inmiddels leven we alweer in 2001.
It could all have been much quicker and simpler and, in the meantime, it is now 2001.
DutchIk vraag u even geduld, meneer Skinner, want dames gaan voor, zoals u weet.
I should like to ask your indulgence, Mr Skinner, but ladies first, as you know.
DutchVergeef de moleculen op het scherm want het is maar een zeer eenvoudig stelletje.
And so forgive the molecules on the screen, but these are a very simple kit.
DutchIk kan geen gedetailleerde vragen beantwoorden, want ik weet er evenveel van als u.
I cannot answer detailed questions as I am no more informed about it than you are.
DutchDaar moet natuurlijk de kapitein staan, want anders staat er volstrekte onzin.
This should, of course, be the captain, otherwise this is complete nonsense.
DutchIk zal het dus niet over de ontwerpresolutie hebben, want die is komen te vervallen.
Therefore, I am not going to discuss the draft resolution, as it no longer exists.
DutchWant de toekomstige werkloosheid en de grote bevolkingsgroei is een tikkende tijdbom.
For the future unemployment and the huge population growth is a ticking timebomb.
DutchWant we weten dat de controles in de lid-staten ook in deze sector ontoereikend zijn.
For we know that in this sector too, the Member States ' controls are inadequate.
DutchWant convenanten kunnen een heel bruikbaar instrument zijn, dat is evident.
The fact is that agreements can be a very useful instrument, that is quite clear.
DutchWant laten we helder zijn: China voldoet aan geen enkele democratische toets.
For let us be clear about this: China does not meet one single democratic criterion.
DutchDit is een onontwarbare kluwen, want wij vertonen verscheidene tekortkomingen.
We shall not to be able to solve this problem as we each have different shortcomings.
DutchWaarom ga je niet naar buiten waar God beter kan horen, want ik praat hier binnen.
Why don't you do that outside where God can hear better, cos I'll be talking in here.
DutchDat is moeilijk te zeggen, want er is eigenlijk geen Europees asielbeleid.
That is hard to say, as there is not really a European asylum policy to speak of.