"wantrouwen" English translation

NL

"wantrouwen" in English

NL wantrouwen
volume_up
{het}

wantrouwen (also: argwaan, verdenking, achterdocht)
Het wantrouwen blijft een beetje hangen in de hoofden en de harten van de mensen.
Some suspicion continues to linger in the minds and hearts of the people.
Per definitie lijkt elke Europese instelling met wantrouwen te worden bekeken.
As a rule, all European institutions seem to be regarded with general suspicion.
Bovendien kan dit gedrag op den duur leiden tot wantrouwen, stagnatie en conflicten.
In the longer term, it can also lead to suspicion, stagnation and conflicts.

Context sentences for "wantrouwen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Commissie kan ook via een motie van wantrouwen door het Parlement worden geveld.
The Commission may also be toppled by Parliament through a vote of no confidence.
DutchOm deze reden zullen we de motie van wantrouwen van José Happart steunen.
For this reason, we shall support the motion of censure tabled by Mr Happart.
DutchIk heb begrepen dat zij zegt van plan te zijn een motie van wantrouwen in te dienen.
I understand her to say that she intends to table a motion of censure.
DutchDit impliceert een verandering omdat wij het oude - wederzijdse - wantrouwen moeten overwinnen.
This implies a change, since we must overcome the mutual diffidence of the past.
DutchOok het Deens referendum kan als motie van wantrouwen worden opgevat.
Similarly, the Danish referendum can be taken as a motion of no-confidence.
DutchDeze vervolging versterkt uiteraard alleen maar het wantrouwen jegens de officiële dogma's.
Such persecution obviously only strengthens the doubt surrounding the official dogmas.
DutchWe moeten biotechnologie benaderen met hetzelfde wantrouwen waarmee we onze kerncentrales bekijken.
We treat biotechnology with the same scrutiny we apply to nuclear power plants.
DutchIn de derde plaats vervult de dweperij met zelfmedicatie ons met het grootste wantrouwen.
Thirdly, we are highly suspicious of the praise of self-medication.
DutchOp dit punt heerst er veel wantrouwen tussen Commissie en Parlement.
Parliament and the Commission are very distrustful of each other here.
DutchEr bestaat echter geen enkel juridisch verband tussen de kwijting en een motie van wantrouwen.
There is no legal connection between discharge and a motion of censure.
DutchHet is niet mijn bedoeling een motie van wantrouwen jegens de commissarissen uit te spreken.
My vote is not therefore a challenge to the Commissioners-designate.
DutchOm deze reden ben ik tegen een motie van wantrouwen op dit moment.
For this reason, I am opposed to a censure motion at the present time.
DutchZodat het dus een Europa zonder gezicht wordt omdat het waar is dat het wantrouwen buitengewoon groot is.
So there it is, a faceless Europe, but the truth is those fears are astonishing.
DutchDe kandidaat-landen kunnen dat alleen als een pijnlijk blijk van wantrouwen beschouwen.
The candidates will only see it as a serious breach of trust.
DutchU kunt uw motie van wantrouwen indienen en het standpunt van uw fractie nader toelichten in het debat.
You can table your motion of censure and explain your Group's position in the debate.
DutchEr komt eveneens een zeker wantrouwen tot uiting ten aanzien van de doeltreffendheid van de programma's.
There also appears to be some doubt as to the efficacy of the programmes themselves.
DutchMensen die worden vernederd kunnen op een dag voor een motie van wantrouwen tegen de Commissie stemmen.
People who are humiliated can one day deliver a vote of no confidence to the Commission.
DutchDit is geen kwestie van wantrouwen, maar van ervaring.
And do not dismiss me as lacking trust, since what I have is experience.
DutchEr is daarbij geen sprake van wantrouwen tegenover de nieuwe lidstaten.
This is not about any failure to trust the new members.
DutchTenslotte is er de kwestie van vertrouwen en wantrouwen.
Finally we come to the question of confidence and loss of confidence.