"weet hebben" English translation

NL

"weet hebben" in English

volume_up
weet hebben {vb}

NL weet hebben
volume_up
{verb}

Zoals u weet, hebben wij in het eerste jaar 120 miljoen euro bijgedragen.
As you know, we came up with EUR 120 million for the first year.
Zoals u weet, hebben wij dit punt met veel zorg ter hand genomen.
As you know, we have taken up this cause with great care.

Similar translations for "weet hebben" in English

wijten verb
weten noun
weten verb
hebben verb

Context sentences for "weet hebben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZoals u weet, hebben wij de Raad voorgesteld de sociale clausule uit te breiden.
As you know, we had proposed to the Council that the social clause be extended.
DutchZoals u weet hebben de kandidaat-landen een aantal verzoeken in deze zin ingediend.
As you know, the candidates have expressed a number of requests to this effect.
DutchWat Armenië betreft, ik weet dat velen kritiek hebben op president Ter Petrossian.
With regard to Armenia, I know that many people criticize President Ter-Petrossian.
DutchZoals u weet hebben wij langdurig gesproken over de mogelijke humanitaire crisis.
In particular, we have had rather a long debate about the potential humanitarian crisis.
DutchMevrouw de Voorzitter, zoals u weet hebben deze twee woorden niet dezelfde betekenis.
As you know, Madam President, this does not have the same meaning in French.
DutchAls je bedenkt hoe wij haar behandeld hebben, weet ik zeker dat ze ons graag wil helpen.
Considering the way she's being treated, I'm sure she'll be happy to help us out.
DutchIk betreur alleen dat onze medeburgers hier niet genoeg weet van hebben.
My only regret is that our fellow-citizens are not sufficiently aware of the fact.
DutchZoals u weet, hebben wij vandaag een verslag over deze kwestie in het Parlement besproken.
We have, of course, only today discussed a report on this question in Parliament.
DutchWij hebben ik weet niet hoe vaak gezegd dat fraude bestreden en uitgeroeid moet worden.
On many occasions, we have mentioned the need to combat and eradicate fraud altogether.
DutchZoals u weet hebben wij inmiddels een Witboek gepubliceerd over milieuaansprakelijkheid.
As you know, we have now issued a White Paper on environmental liability.
DutchIk weet dat sommigen mij hebben gefeliciteerd omdat ik in een aantal dingen de eerste was.
I know that some people have congratulated me on being a first in a number of things.
DutchZoals u weet hebben wij het initiatief genomen om dit besluit te veroordelen.
As you know, we took the initiative of condemning this rejection.
DutchHij heeft ons nog op een bijzondere factor gewezen, waar wij volgens mij geen weet van hebben.
He drew attention again to one particular factor which I think we do not appreciate.
DutchIk begrijp haar zorgen volledig en, zoals zij weet, hebben we hierover ook daadwerkelijk gesproken.
I fully understand her concerns and, as she knows, we have actually discussed it.
DutchZoals u weet, hebben de ACS-landen te kampen met ernstige belemmeringen aan de toeleveringszijde.
As you know, there are severe supply-side restraints that they face as well.
DutchVoor zover ik weet, hebben we het rapport in kwestie nog niet ontvangen.
As far as I know, we have not yet received this particular report.
DutchZoals u weet hebben wij op het gebied van visserij al jarenlang goede betrekkingen met Mauritanië.
As you know, we have a history of good fisheries relations with Mauritania.
DutchZoals u weet, hebben vooral de sociale en economische grondrechten mijn warme aandacht gehad.
As you know, the social and economic fundamental rights are particularly dear to my heart.
DutchMaar zoals U weet, hebben wij nu ook onder de hele situatie te lijden.
But you know we are currently suffering because of the controversy.
DutchVoor zover ik weet hebben de indieners van deze amendementen hier schriftelijk mededeling van gekregen.
The authors have also been informed of this in writing, to the best of my belief.