"werelddeel" English translation

NL

"werelddeel" in English

NL werelddeel
volume_up
{het}

werelddeel (also: continent, vasteland)
Dit alles betekent dat totalitarisme in ons werelddeel niet langer mogelijk zal zijn.
All this means that totalitarianism will no longer be possible on our continent.
Europa is een werelddeel dat in de allerhoogste mate leeft van de globalisering.
Europe is a continent that, to the very highest degree, thrives on globalisation.
Europa is een werelddeel dat is samengesteld uit staten die het bezit zijn van hun volkeren.
Europe is a continent composed of states that are the property of their nations.
werelddeel (also: continent, vasteland)

Context sentences for "werelddeel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIs Europa bereid de verantwoordelijkheid te nemen die van ons werelddeel verwacht wordt?
Is the European Union ready to take on the responsibilities we are expected to assume?
DutchZij smokkelen mensen via organisaties van werelddeel naar werelddeel.
People are smuggled via organizations between different parts of the world.
DutchIk kreeg niet het gevoel dat ik van het ene werelddeel naar het andere ging.
There is no sense of passing from one part of the world to another.
DutchHet is eigenlijk verbazingwekkend dat dit werelddeel nog bestaat.
In fact you have to marvel that this part of the world has survived at all.
DutchOns vergrijzende werelddeel kan nieuwe inwoners goed gebruiken.
Our own part of the world, with its ageing population, has a real need for new people.
DutchWe kunnen echter geen geloofwaardige kritiek leveren wanneer we niet eerst de problemen in ons eigen werelddeel oplossen.
Such criticism will not be credible if Europe does not first solve its own problems.
DutchMoeten wij dit anno 1997 in ons werelddeel toelaten?
Is such a state of affairs to be tolerated in Europe in 1997?
DutchIn ons werelddeel vormt overconsumptie het probleem.
In our part of the world, the problem is overconsumption.
DutchHet raamwerk voor deze samenwerking is voor ons werelddeel het Euro-mediterraan partnerschap, Euro-Med.
The framework for this cooperation, having regard to this part of the globe, is the Euro-Mediterranean partnership.
DutchIk citeer: " Vluchtelingen van buiten Europa moeten in veilige landen in hun eigen werelddeel worden opgevangen.
I quote: 'Refugees from outside Europe must find sanctuary in safe countries in their own part of the world.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, Europa is altijd een werelddeel vol paradoxen geweest, evenals vandaag de dag.
Mr President, Commissioner, Europe has always been, and remains today, a paradoxical part of the world.
DutchIn Kyoto werd besloten in ons werelddeel zes verschillende gassen met 8 % te verminderen in de periode van 2008 tot 2012.
At Kyoto, it was decided to reduce six different gases in our part of the world by 8 % between 2008 and 2012.
DutchNet als wij, en meer nog dan wij, hebben ze er belang bij dat het grote Europa een veel dynamischer werelddeel wordt.
Just like us, and even more so, it is in their interest that the enlarged Europe be a much more dynamic region of the world.
DutchDe strijd is een gruwel voor Rusland maar ook voor Europa, en kan verregaande gevolgen hebben voor de vrede in ons werelddeel.
It is an abomination for both Russia and Europe, and the war may have far-reaching consequences for peace in our part of the world.
DutchNu betrekken wij alle landen in ons werelddeel bij deze samenwerking en laten wij zien dat zij voor heel Europa is.
Now, we are opening up that cooperation to all the countries in our part of the world and showing that it is an option for the whole of Europe.
DutchWij verwachten dat de Europese Unie, onder leiding van de Raad, de onderdrukking en de tirannie in ons werelddeel een halt toeroept.
We expect the European Union, led by its Council of Ministers, to put a stop to oppression and tyranny in our part of the world.
DutchDe parlementsleden kunnen dit namelijk ook en hebben dit in ons werelddeel ook gedaan vóór het ontstaan van de NGO's.
In fact, parliamentarians can also be involved and, in reality, were in fact originally involved in our own wealthy part of the world before the NGOs came on the scene.
DutchWij nemen er nu kennis van en uiteraard zijn onze gevoelens dezelfde als die van u dat de persvrijheid in dit werelddeel gediend moet blijven.
We will make a note of it now and naturally we feel like you that the freedom of the press must continue to be observed in that part of the world.
DutchWanneer we van de werknemers in ons werelddeel meer mobiliteit verwachten, moeten we hun ook een zekere stabiliteit en sociale zekerheid geven.
If we expect the European workforce to be more mobile, we must also provide them with a certain amount of stability and social security in return.
DutchHet is nu niet bepaald fraai dat wij, uit een rijk werelddeel, onze beloften aan de armste mensen in andere delen niet nakomen wanneer wij ze proberen te helpen.
Not keeping promises to the poorest people in the world is not the nicest way to go about - as a rich part of the world - trying to help them.