"werk vinden" English translation

NL

"werk vinden" in English

See the example sentences for the use of "werk vinden" in context.

Similar translations for "werk vinden" in English

werk noun
werken noun
English
werken verb
vinden verb

Context sentences for "werk vinden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe maken zich bovenal zorgen om hun baan of om de problemen bij het vinden van werk.
Above all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
DutchDe praktische werkzaamheden om mensen aan het werk te krijgen vinden plaats op lokaal niveau.
Practical work aimed at getting people into employment is done locally.
DutchAls kinderen niet naar school gaan, zullen ze ook geen werk vinden.
If children do not attend school, they will not have jobs to go to.
DutchHet gezinsleven staat onder druk nu families proberen een evenwicht te vinden tussen werk en privé-leven.
Family life is under strain as families struggle to balance work and home.
DutchInzetbaarheid, zodat onze mensen over de vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om werk te vinden.
Employability, so that our people have the skills they need to find work.
DutchHij werkte, hielp mensen werk vinden, probeerde middelen naar achtergestelde buurten te brengen.
He worked, helping people to find jobs and to try to bring resources into struggling neighborhoods.
DutchDat komt doordat ze op de arbeidsmarkt moeilijk werk vinden.
Because they tend not to be recruited in the labour market.
DutchDraagt het bij tot het vinden van werk, en zo ja, hoe dan?
Does it contribute to the finding of work, and if so, how?
DutchWij doen dit werk niet omdat anderen vinden dat we op moeten schieten en handelen volgens hun overtuigingen.
We do not do this work because other people believe we ought to speed it up and do what they believe.
DutchDe meesten van deze docenten zijn op een leeftijd dat het buitengewoon moeilijk is passend werk te vinden.
Most of these teachers are of an age at which it would be extremely difficult to find suitable employment.
DutchDe Tibetanen kunnen in hun eigen land geen werk vinden omdat alle nieuwe arbeidsplaatsen aan Chinezen voorbehouden zijn.
Tibetans cannot find work in their own country, as all new jobs are reserved for the Chinese.
DutchWie in Noord-Ierland op 47-jarige leeftijd zijn baan verliest, heeft niet veel kans ergens anders nog werk te vinden.
In Northern Ireland, if you lose your job at 47 there is not much chance of getting another job.
DutchTijdelijke werk- en verblijfvergunningen om werk te vinden?
Temporary authorisations for seeking work?
DutchWij vinden het werk van de Commissie positief.
Our analysis of the Commission's work is positive.
DutchZij vinden wel werk, maar uitsluitend zwart.
They are given jobs, but only in the black economy.
DutchDaar zie je oudere mensen boven de 55, daar zie je migranten en nog steeds vrouwen die moeilijk werk vinden.
In the Netherlands you find older people over 55, you find migrants and still women too who have trouble finding work.
DutchHij heeft gelijke kansen nodig om werk te vinden.
They need equal opportunities to get work.
DutchIk kan bevredigend werk in Paraguay vinden.
I could find job satisfaction in Paraguay
DutchWij moeten hen helpen werk te vinden.
DutchIk denk dat het zeer belangrijk is de schakel tussen werk en leren te vinden, zodat levenslang leren een feit kan worden.
I believe it is very important to establish the connection between work and learning so that we can continue with lifelong learning.

Other dictionary words

Dutch
  • werk vinden

Even more translations in the Finnish-English dictionary by bab.la.