"wreedheid" English translation

NL

"wreedheid" in English

NL wreedheid
volume_up
{feminine}

wreedheid (also: gruwel, gruweldaad, verschrikking)
Het is ontoelaatbaar dat miljoenen kinderen wegkwijnen in ellende, wreedheid en leed.
It is not acceptable to allow millions of children to languish in squalor, atrocity and suffering.
Amerikaanse troepen zijn getuige geweest van die wreedheden en hebben deze niet voorkomen.
This is an atrocity that members of the American forces witnessed and did not prevent.
Het valt echter te vrezen dat dergelijke wreedheden vaker zullen voorkomen, en niet alleen in Rusland.
Even so, it is to be feared that such an atrocity will be repeated, and not only in Russia.

Context sentences for "wreedheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe waarheid is dat deze wreedheid het gezicht heeft van het mondiale kapitalisme.
The truth is that this barbarity has the face of international capitalism.
DutchHet geëscaleerde geweld en de wreedheid waarmee de bezetting gepaard gaat zijn buiten elke proportie.
The escalated violence and brutality of the occupation is quite disproportionate.
DutchNiet alleen werd op grote schaal geweld gepleegd, maar in veel gevallen was sprake van extreme wreedheid.
Violence was not only widespread, but in many cases extreme brutality was used.
DutchEr heerst een algemeen gevoel van straffeloosheid en er is eerlijk gezegd een soort terugkeer gaande naar de wreedheid.
There is a general sense of impunity and, frankly, a kind of return to barbarism.
DutchZijn woorden zijn veel welsprekender dan de mijne als het erom gaat de wreedheid van het Birmese regime aan te tonen.
His words are far more eloquent than my own when confronting the evil of the Burmese regime.
DutchMaar als zo'n grootmacht weerloze mensen aanvalt... tekent dat z'n wreedheid, z'n eigen zwakheid.
But when a great power like that...... strikes defenceless people...... it shows its brutality...... its own weakness.
DutchWij veroordelen deze scherp en betreuren de omvang en de wreedheid van deze schendingen.
We strongly condemn a state of affairs in which these violations have been carried out on such a large scale and so flagrantly.
DutchIk ben echter van mening dat de omvang en de wreedheid van de terreur alle waarnemers heeft verrast.
However, I believe that the extent and intensity of the terror carried out came as a surprise to all the observers.
DutchDe bloederige wreedheid van het terrorisme heeft met name de afgelopen anderhalf jaar de hele wereld geschokt.
Indeed, over the last year and a half in particular, bloody terrorist brutality has shaken the entire world.
DutchWreedheid mag men nooit beantwoorden met wreedheid.
Barbarism should never be answered with barbarism.
DutchOok het regime in Saoedi-Arabië wordt gekenmerkt door wreedheid: overtredingen als alcoholgebruik kunnen je letterlijk de kop kosten.
Saudi Arabia is also brutal in its decapitations for misdemeanours, like alcohol consumption.
DutchHet is de wreedheid met het communautaire gezicht.
It is barbarity with a Community face.
DutchHiermee sluit ik af: deze normatieve en ongelooflijke wreedheid wordt in naam van de Eskimo's gedaan, dat wil zeggen de Indianen.
Mr President, I end here: this unspeakable standardized barbarity is allowed in the name of the Inuits, or Indians.
DutchUw wreedheid deed zijn troepen aangroeien.
DutchWe hebben verhalen gehoord over onthoofding, verbranding, wreedheid, terreuracties en afschuwelijk lijden van de mensen met wie wij spraken.
We heard of decapitation, burning, brutality, terror and awful suffering from the people that we spoke to.
DutchVoorstanders van de harde-lijnpolitiek en gematigden zullen evenzeer van oordeel zijn dat plundering, agressie, wreedheid, etnische zuivering, dat dit alles loont.
Hardliners and moderates alike will judge that looting, aggression, bestiality, ethnic cleansing: all pay.
DutchDe wreedheid jegens kinderen, ouders en leraren is onvoorstelbaar; deze terroristen zijn geen vrijheidsstrijders, maar cynische moordenaars.
The brutality meted out to children, parents and teachers beggars belief; these terrorists are not freedom fighters, but cynical murderers.
DutchMugabe leidt een staat waarin onschuldige Zimbabwanen dag in dag uit het slachtoffer worden van verzwegen ellende, moord, wreedheid en intimidatie.
Mugabe presides over a state that day in and day out subjects innocent Zimbabweans to untold misery, murder, brutality and intimidation.
DutchDe plek op zich is vol symboliek: een school, een plek die staat voor kennis, kennis die in staat stelt om te vechten tegen obscurantisme, domheid en wreedheid.
The place itself is symbolic: a school, representing learning, that knowledge that makes possible the fight against obscurantism, against stupidity and savagery.
DutchVrede, waarmee duizenden levens gered zouden zijn en kinderen niet meer hoeven te sterven als gevolg van de domheid en wreedheid van volwassenen, kan nooit oneervol zijn.
Peace, which would save thousands of lives, which would mean that children no longer die because of the stupidity and brutality of adults, cannot be shameful.