NL

zakken [zakte|gezakt] {verb}

volume_up
De toetreding kan evenwel geen examen zijn waarvoor kandidaten zakken.
But accession cannot be an examination in which candidates fail.
Zoals de heer Lagendijk zei: we kunnen het ons niet veroorloven om voor deze test te zakken.
Indeed, as Mr Lagendijk said, we cannot afford to fail in this test case.
Ik hoorde dat 75 procent van hun zakt in de eerste jaar.
I hear 75 percent of them fail the first year.
We hebben dat alles gebruikt, inclusief een gigantisch gat in de vloer waar we de camera en cameraman doorheen lieten zakken.
We used all of that, including a giant hole in the floor that we actually descended the camera and cameraman through.
De tewerkstelling in de rijke landen zal zakken van ongeveer 800 tot ongeveer 700 miljoen van deze mensen.
The employment in the rich countries will go down from about 800 to about 700 million of these people.

Context sentences for "zakken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHoeveel van de dingen in onze zakken zouden we na 10,:,000 jaar nog kunnen maken?
How many of the things in our pockets could we continue to make after 10,000 years?
DutchVerder verdwijnen die steungelden ook vaak in de zakken van de lokale bestuurders.
Moreover, such aid is often also misappropriated by the local administration.
DutchAls we sterven, hoeven we niet eens in verschillende zakken gesorteerd te worden.
And when we die, we don't even have to be placed in different refuse sacs.
DutchJullie blotevoeten indianen hadden niet eens zakken... voor Hatcher naar hier kwam.
You barefoot Indians didn't have pockets...... before Hatcher came along.
DutchHet is niet voldoende de prijzen te laten zakken om de vraag aan te wakkeren.
Demand rises when people – citizens and workers alike - have confidence.
DutchZe parkeert, laat het ankertouw zakken en klimt naar binnen voor een nadere inspectie.
She parks her dirigible, lowers the anchor rope and climbs down for a closer look inside.
DutchDe zaden -- delen ervan zijn niet technisch Je schept ze allemaal in zakken en laat ze drogen.
And they go back when their seeds have arrived. ~~~ And they collect the seeds.
DutchOm echt kosteneffectief te worden moest hij nog een heel eind zakken.
And it really needed to get much lower than that to be cost effective.
DutchDaarom heb ik voorgesteld de temperatuurgrens te laten zakken tot 40 graden onder nul.
I have thus proposed that the frost rating be lowered to -40ºC.
DutchEenmaal boven op de stapel, liet een van de jongens zijn broek zakken, hurkte neer en deed zijn gevoeg.
Once atop the pile, one of the boys lowered his shorts, squatted, and defecated.
DutchIk zou zeggen dat dit probleem niet kan worden opgelost door de moed te laten zakken.
I would say that this problem cannot be solved by giving up.
DutchEr zijn dus talrijke mogelijkheden om de vaste prijzen eigenlijk al zeer snel te doen zakken.
There are therefore many opportunities for making fixed prices drop very quickly in reality.
DutchWij mogen niet toestaan dat de centen van de belastingbetalers in de zakken van criminelen belanden.
We cannot allow taxpayers ʼ money to end up in the pockets of criminals.
DutchIk laat me veertien verdiepingen zakken en ga dan door het raam naar binnen.
I then land on the east side and abseil down 12 floors.
DutchDe Raad heeft er inderdaad voor gezorgd dat 25 % weer in de zakken van de lidstaten terechtkomt.
Indeed, after the European Council, 25 % is going back into the pockets of the Member States.
DutchWe kunnen er niet mee volstaan oude wijn in nieuwe zakken te gieten en er een nieuw etiket op te plakken.
Something more profound is needed than relabelling old wine in new bottles.
DutchWat nu in onze zakken past, past over 25 jaar in een bloedcel.
What now fits in our pockets would fit in a blood cell in 25 years.
DutchHet grootste deel van de verstrekte economische hulp verdwijnt overigens in de zakken van het regime.
The majority of economic aid provided goes into the regime’ s pockets.
DutchWij kunnen geen boodschap sturen waarmee Roemenië de moed laat zakken of buiten dit perspectief wordt gehouden.
We cannot send out a message of gloom that excludes Romania from this prospect.
DutchVerpleegkundige: “Niets in je zakken, Mike?” ~~~ Mike Pope: Nope.
Mike Pope: May the force be with you. ~~~ Nurse: Nothing's in your pockets, right Mike? MP: Nope.