"ze" English translation

NL

"ze" in English

volume_up
ze {pron.}

NL ze
volume_up
{pronoun}

ze (also: haar, zij, d'r)
volume_up
she {pron.}
Ze antwoordde -- en dat was interessant -- dat toen ze op school zat… ze echt wanhopig was.
And she said it was interesting; when she was at school, she was really hopeless.
Heeft ze die rang omdat ze goed is in haar vak, of omdat ze deel is van een quotum?
Is she there because she is good at her job, or is she there because she is part of a quota?
Ze googlede, en ze vond dit wereldkampioenschap fluiten, in Amerika, natuurlijk.
She Googled, and she found this World Whistling Championship in America, of course.
ze (also: zij, men)
volume_up
they {pron.}
Ze eten beter, ze vrijen beter, ze sporten beter ze werken beter, ze leven beter.
They eat better; they make love better; they exercise better; they work better; they live better.
Ze grazen, ze beschermen elkaar, ze werken samen, ze scheppen rijkdom.
They graze, they defend each other, they work together, they generate wealth.
Ze begonnen laag, ze explodeerde, ze piekte hierboven in 2003, en nu zijn ze lager.
They started low, they skyrocketed, they peaked up there in 2003, and now they are down.
ze (also: hun, aan hun, naar hun, aan ze)
volume_up
to them {pron.}
Maar als u er ooit één ontmoet, betrek ze, moedig ze aan, en geef ze hoop.
But if you ever meet one, engage them, encourage them, and offer them hope.
We halen ze uit het nest, stoppen ze in de koelkast, en dan vallen ze in slaap.
~~~ We pull them out, put them in the fridge, and they fall asleep.
We kunnen ze op verschillende posities plaatsen, ze naar verschillende plaatsen richten.
We can position them in different places, orient them in different places.
ze (also: haar, zijn, zij, hun)
volume_up
her {pron.}
Ze liet de scan opnieuw nakijken, ze wilde dat, en haar arts stuurde haar weg.
So she had it read again, she wanted to have it read again, and her doctor fired her.
Zodra ze de kamer uit waren… vertelde ze, stond ze op en bewoog mee met de muziek.
And the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music.
Ik wil haar feliciteren met het zeer evenwichtige verhaal dat ze vanavond heeft gehouden.
In fact, I would congratulate her on her very balanced presentation this evening.
volume_up
one {pron.}
Om goed te kunnen begrijpen wat ze zeiden, moeten we naar het verleden kijken.
To understand properly much of what they have said, one must consider the history.
Ze moeten niet als een ondernemer eropuit trekken om te zien wat het beste is.
Each one should not be an entrepreneur going out and finding what is best.
Ze lossen niet alles op, maar vormen een van de vele instrumenten die we kunnen toepassen.
It is not a cure-all, but it is one of the many means that we can use.

Context sentences for "ze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchIk hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
I hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
DutchDaardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.
Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.
DutchOok nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.
I therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.
DutchToen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
DutchOmdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
As they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.
DutchNu willen ze ter rechterzijde scoren en daarom zijn ze tot deze actie overgegaan.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
DutchTen vierde, ze gaan een gezamenlijk advies uitbrengen over de structuurfondsen.
And fourthly, they are going to produce a joint opinion on the structural funds.
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchDe portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
And the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
DutchDus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
And so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
DutchZe denken meer in termen van rijken en hiërarchieën, meestal Chinese of Japanse.
They think more in terms of empires and hierarchies, usually Chinese or Japanese.
DutchZoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
As you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
DutchAls deze dingen ontploffen, gaan ze geen mondiale ecologische schade aanrichten.
Now, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
DutchWant toen TiVo hun product demonstreerden, vertelden ze ons alles wat ze hadden.
Because you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
DutchDaarom moeten ze worden gekoppeld aan maatregelen op een reeks andere gebieden.
A joint and coordinated strategy across the policy spectrum is what is required.
DutchDe Commissie heeft niet gezegd dat al het werk gedaan is en dat ze al klaar zijn.
The Commission has not said that the work has been done and that they are ready.
DutchZe hebben hier gisteren, in Brussel, heel duidelijk gezegd daartoe bereid te zijn.
They stated very clearly yesterday, in Brussels, that they are willing to do so.
DutchDeze zijn overbodig, omdat ze al in het voorstel van de Commissie zijn opgenomen.
They are unnecessary, as they are already contained in the Commission's proposal.
DutchEn nu gaan ze samen met ons werken aan vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid.
Now they will be working with us for peace, prosperity, stability and freedom.