"zeebodem" English translation

NL

"zeebodem" in English

NL

zeebodem {de}

volume_up
De bossen van de zee zijn de koraalriffen op de zeebodem, tussen vissen die niet om hulp kunnen roepen.
The forests of the sea are coral reefs at the bottom of the sea, among fish that are unable to cry out.
Het wrak is naar de zeebodem gezonken en de ramp heeft nog nooit eerder geziene gevolgen gehad voor de zee en het milieu.
That tanker ended up at the bottom of the sea, having caused the worst maritime pollution and environmental damage on record.
Mensen die met ons hebben samengewerkt, hebben ons een nieuwe kijk gegeven, niet alleen op wat er bestaat, zoals de landschappen op de zeebodem, maar ook op het leven en de planeet zelf.
People that have partnered with us have given us new eyes, not only on what exists -- the new landscapes at the bottom of the sea -- but also how we think about life on the planet itself.
Wat de neerslag is op de zeebodem als er geen plankton is.
And the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde vistuigen die een grotere bijvangst hebben dan andere of ernstigere schade aanrichten aan de zeebodem.
For example, some gears have a higher by-catch than others or inflict more severe damage on the sea bottom.
Dit zijn bekabelde voertuigen die we naar beneden laten zakken naar de zeebodem. ~~~ Ze zijn onze ogen en handen voor het werk op de zeebodem.
So these are tethered vehicles we lower down to the sea floor where they're our eyes and our hands for working on the sea bottom.
zeebodem
Dat risico is des te groter rond de Azoren, vanwege de vulkanische oorsprong van de zeebodem.
In the particular case of the Azores, the risk is all the greater given the volcanic nature of the seabed.
Anderzijds wordt de Barentszzee bedreigd door nucleair afval en de exploitatie van natuurlijke bronnen op de zeebodem.
The Barents Sea, on the other hand, is threatened by nuclear waste and the exploitation of natural resources on the seabed.
In 2009, toen de VN de vooruitgang inspecteerde, ontdekten ze dat bijna 100 miljoen vierkante kilometer zeebodem beschermd was.
In 2009, when the U.N. reviewed progress, they discovered that almost 100 million square-kilometers of seabed had been protected.
zeebodem

Context sentences for "zeebodem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutch90% van onze vangst waren sponzen en andere dieren die op de zeebodem leven.
And 90 percent of our catch were sponges, other animals that are fixed on the bottom.
DutchZe kunnen luide kliks maken en naar de echo's van de zeebodem luisteren om zich te oriënteren.
They can produce loud clicks and listen for echoes from the sea floor in order to orient.
DutchAlles wat je ziet, speelt zich af in het pikdonker op de zeebodem.
Everything you see is played out in the pitch black of the deep sea.
DutchEr zit een verhaal in het water van de zee, in de sedimenten en de rotsen op de zeebodem.
There's a story in the sea, in the waters of the sea, in the sediments and the rocks of the sea floor.
DutchHoewel zij daar nooit zijn gebruikt, zijn er op de zeebodem en in het poolgebied ook chemicaliën te vinden.
Chemicals are found in the depths of the sea and in the Arctic, where they have never once been used.
DutchWest-Antarctica is het deel van het continent waar het ijs is op de zeebodem ligt tot zelfs 2.000 meter diep.
Now, West Antarctica is the part of the continent where the ice is grounded on sea floor as much as 2,000 meters deep.
DutchIndustriële trawlers en sleepnetboten schrapen over de zeebodem als bulldozers, die alles in hun pad met zich meenemen.
Industrial trawlers and draggers are scraping the sea floor like bulldozers, taking everything in their path.
DutchHet gaat overvloedig vermogen leveren en een ongekende bandbreedte over dit hele volume - in de bovenliggende oceaan, op en onder de zeebodem.
It's coincident with the tectonic plate, the Juan de Fuca tectonic plate.
DutchNu gebeurt dit op de zeebodem.
Now, this is happening on the sea bed.
DutchDe vervuiling van de zeebodem wordt niet veroorzaakt door grote rampen als die van de Erika, de Prestige, de Amoco Cádiz of de Mar Egeo.
Hull pollution is not the result of great disasters such as the Erika, the Prestige, the Amoko Cádiz or the Mar Egeo.
DutchAls je al het water uit de oceaan zou zuigen, dan zou je dit overhouden: de biomassa van het leven op de zeebodem.
If you were to suck all the water out of the ocean, this is what you'd be left behind with, and that's the biomass of life on the sea floor.
DutchHier zie je een wolk van dicht op elkaar gepakt water dat rijk is aan waterstofsulfide en uit een vulkaanas op de zeebodem komt.
And what you're seeing here is a cloud of densely packed, hydrogen-sulfide-rich water coming out of a volcanic axis on the sea floor.
DutchWe gaan er voor maanden op uit en boren in de zeebodem om sedimenten op te halen. ~~~ Die vertellen ons verhalen over klimaatverandering.
We go out for months at a time and drill into the sea bed to recover sediments that tell us stories of climate change, right.
DutchWe boorden een honderd meter door de drijvende ijsplaat, vervolgens door 900 meter water en dan weer 1,:,300 meter in de zeebodem.
We drilled through a hundred meters of floating ice shelf then through 900 meters of water and then 1,300 meters into the sea floor.
DutchWij zijn tegen de toevoeging van bodemkieuwnetten omdat dit, zoals iedereen weet, statische netten zijn, die uit de aard der zaak niet leiden tot erosie van de zeebodem.
We are opposed to the inclusion of bottom set gill nets because, as everyone is aware, these are static nets.
DutchWe moeten ook naar de industriële visserij kijken - ik weet dat hierover gemengde gevoelens heersen - waarbij zandspiering uit de zeebodem wordt gezeefd.
We should also look at industrial fishing - and I know there are mixed views about this - in which sand eels are extracted from the sea bed.
DutchWanneer we over dit onderwerp debatteren, moeten we ons indenken hoe het zou zijn als de verwoesting die plaatsvindt op de zeebodem, zich in plaats daarvan zou voltrekken op land.
When we discuss this issue, we need to imagine how it would be if the destruction taking place on the sea bed were instead to happen on land.
DutchIk wil ook pleiten voor amendement 7, waarin de aandacht gevestigd wordt op het belangrijke gegeven dat trawlnetten niet het enige vistuig zijn waarmee de zeebodem beschadigd kan worden.
I also wish to speak up for Amendment No 7, which picks up on the important aspect of there being equipment other than trawl nets that can damage the sea bed.
DutchDe regels moeten vanzelfsprekend dus van toepassing zijn op alle soorten vistuig die de zeebodem kunnen beschadigen, en het is raadzaam het voorzorgsbeginsel te hanteren in deze kwetsbare gebieden.
That is why the rules should, of course, cover all equipment that may damage the sea bed, and it is wise to use the precautionary principle in these sensitive areas.
Other dictionary words