"zoektocht" English translation

NL

"zoektocht" in English

NL zoektocht
volume_up
{de}

De zoektocht naar een beter bestaan is menselijk en dient te worden gerespecteerd.
It cannot be denied that the search for a better life is part of human nature.
En zo kwam ik tot een door paniek gedreven zoektocht naar de perfecte talenmethode.
And that set me on this panic driven search for the perfect language method.
Dat betekent dat de speelse zoektocht naar schoonheid, de eerste activiteit van de mens is genoemd.
That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.
zoektocht (also: speurwerk, speurtocht)
volume_up
quest {noun}
Een groot deel van mijn leven is een zoektocht om antwoorden te vinden op deze vragen.
Much of my life has been a quest to get some answers to these questions.
Deze zoektocht begon vier miljard jaar geleden op de planeet Aarde.
Now this quest started four billion years ago on planet Earth.
Daarmee begon onze 15 jaar durende zoektocht om hier te uit te komen.
That started our 15-year quest to get here.

Context sentences for "zoektocht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat is de zoektocht naar het begrijpen van het heelal en onze plaats erin.
My own interest in this subject, and my passion for it, began rather accidentally.
DutchWe moeten echter verder in onze zoektocht naar groei en werkgelegenheid.
Progress is necessary, however, in order to rediscover growth and employment.
DutchDaar begon ik met een zoektocht naar de voetafdrukken uit mijn jeugd.
And there, I started by searching for the footprints in my childhood.
DutchHet vormt de uiting van de zoektocht naar een begrotingsmethode die in beginsel verstandig is.
It aims to achieve budgetary rectitude, which in principle is healthy.
DutchTijdens die hele lange zoektocht zijn twee dingen mij opgevallen.
I have been struck by two things throughout this labourious process.
DutchIk wil haar prijzen om haar niet-aflatende zoektocht naar de waarheid.
I want to pay tribute to her relentless pursuit of truth.
DutchMijn zoektocht heeft me geleid door het fysische...... het metafysische...... waanvoorstellingen...... en terug.
My quests has take them in to the physical, the mental physical, the delusional and back.
DutchWe mogen echter onze zoektocht naar een doeltreffender systeem voor begrotingscontrole niet opgeven.
However it would be a mistake if we give up looking for a more effective system of budgetary control.
DutchWij mogen echter nooit vergeten dat er in de zoektocht naar een oplossing voor dit probleem twee partijen zijn.
However, we must never forget that it will take two sides to resolve this issue, not just one.
DutchVeel mensen zijn gestorven in hun zoektocht naar een beter leven.
Many people died in their fight for a better life.
DutchWetenschap is de empirische zoektocht naar waarheid...
What is science but the empirical pursuit of the truth?
DutchIn het begin van de 20ste eeuw, was de zoektocht naar gemotoriseerd vliegen ongeveer de dotcom van het moment.
And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot com of the day.
DutchDat is de les die we kunnen leren uit het mislukken van onze zoektocht naar een aanvaardbare gemeenschappelijke resolutie.
That is the lesson to be learnt from today's failure to find an acceptable common resolution.
DutchIk kwam hierop tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe broek.
This hit me when I went to replace my jeans.
DutchWij hebben hier duidelijk te maken met een politiek debat waarin de zoektocht naar de waarheid geen vooraanstaande plaats inneemt.
Evidently, we are faced with a political debate that is not searching to clarify the truth.
DutchIn deze zoektocht naar een duurzame oplossing voor de crisis in Kosovo is Rusland een partner waar we zeker niet omheen kunnen.
Russia appears to be an essential partner in seeking this lasting solution to the crisis in Kosovo.
DutchEn er zullen ook altijd, terrecht, mensen zijn die hun leven besteden aan een zoektocht binnen een zeer vastomlijnd onderzoeksgebied.
And there will be and should be those who spend a lifetime pursuing a very highly defined area of inquiry.
DutchIk wil hier overigens benadrukken dat ik deze interinstitutionele zoektocht naar een compromis als erg constructief heb ervaren.
In this context I wish to stress that I found this interinstitutional way to find a compromise very constructive.
Dutch. ~~~ Meer bepaald in de zoektocht naar technologische of wetenschappelijke oplossingen.
You can look to these innovators to help us especially with things that require technological or scientific solution.
DutchIn de zoektocht naar een ruimtepak kwam ik uit bij een technologisch domein dat ik nooit had verwacht toen ik hieraan begon.
Trying to find a space suit to do this has led me to an area of technology that I never really expected when I set about doing this.