"zucht" English translation

NL

"zucht" in English

NL zucht
volume_up
{de}

zucht (also: begeerte, lust, wens, verlangen)
volume_up
desire {noun}
De stimulans voor hun activiteiten is alleen hun zucht naar geld.
Their incentive is merely a desire for money.
zucht
volume_up
sigh {noun}
Mijnheer de Voorzitter, het doet mij genoegen de zucht van opluchting te horen wanneer ik hier opsta.
Mr President, I do like the sigh of relief when I rise in this place.
" Godsdienst is de zucht van het gekwelde creatuur, het gemoed van een harteloze wereld en de geest van geesteloze toestanden.
" Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions.
nor spare a sigh
zucht (also: richting, lust, aanleg, neiging)
zucht (also: begeerte, lust, nood, wens)
volume_up
want {noun}
zucht (also: begeerte, lust, wens, verlangen)
volume_up
wish {noun}

Context sentences for "zucht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe bevolking van Birma zucht onder het juk van haar eigen regeringstroepen.
The people of Burma suffer at the hands of their own government soldiers.
DutchLaten wij de zucht naar sensatie rondom het werk van de Rekenkamer indammen.
Let us stop sensationalising the work of the Court of Auditors.
DutchJe kunt bij wijze van spreken horen hoe ze zucht onder de last van de zelf begane fouten.
It is clearly suffering under the burden of its own past mistakes.
DutchAan al deze netwerken ligt vooral winst, het streven naar winst, de zucht naar winst ten grondslag.
Behind all these networks lies, first and foremost, profit: the quest for profit, the greed for profit.
DutchToch haalt dit Parlement elk jaar gewoon zijn schouders op, slaakt een zucht en doet vervolgens alsof zijn neus bloedt.
Yet every year this House just shrugs its shoulders, sighs and looks the other way.
DutchDe Deense minister van Buitenlandse Zaken, Niels Helveg Petersen, noemt het " een zucht uit het verleden ".
According to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is " a blast from the past '.
DutchAls we maar niet denken dat het in een vloek en een zucht gebeurd is.
But let us not think we can do it overnight.
DutchVoor anderen tot je m'enfoutisme, nihilisme, zucht naar luxe.
For others, withdrawal, nihilism, materialism.
DutchZucht van opluchting: IBM Gene Blue ligt net voor op de NEC Earth Simulator.
All of this completely ignores the fact that throughout this period, there's another supercomputer running in the world -- SETI@home.
DutchZoals voor het laatst in de jaren dertig van de vorige eeuw gebeurde, zucht Europa onder een structurele massawerkloosheid.
The last time Europe suffered from this sort of structural mass unemployment was in the 1930s.
DutchJullie moralisme, jullie zucht naar het absolute!
All your moralising, all your absolutes!
DutchUw economie is gebaseerd op de zucht naar particuliere winst en een soort mededinging die nog onvoorspelbaarder is dan het weer.
Your economy based on the quest for private profits and on competition is even more unpredictable than the weather.
DutchMen zucht er onder een dictatuur.
They have been living under a dictatorship.
DutchAls tegenstanders van de Unie hebben wij met tevredenheid kennis kunnen nemen van een verslag dat zich tegen de integratie-zucht van de Commissie keert.
As opponents of the Union it was with great satisfaction that we read a report which opposes the Commission's integrationist zeal.
DutchZucht, zucht, blaas.
DutchEen zucht naar territorium was de katalysator voor de Tweede Wereldoorlog en de oplossing die indertijd werd gevonden moet ook in dit geval worden toegepast.
A quest for territory was the catalyst for the Second World War and the solution sought to that issue needs to be applied in this case as well.
DutchIn feite creëert men op die manier werkloosheid op termijn, waarbij de staat bovendien in staat wordt gesteld zijn zucht om de economie te controleren te bevredigen.
But in the end it simply leads to job losses, in that it enables the State to satisfy its bulimic appetite for controlling the economy.
DutchDe prille hoop die de Timorezen koesterden werd als een dorre bloem, als een luchtkasteel, met een enkele zucht op gewelddadige wijze onderuit gehaald en vernietigd.
The Timorese created a flower, a castle of hope which, in one outburst of violence, was brought down and destroyed in blood, violence and death.
DutchIn dat opzicht hebben grenzen geen enkele betekenis en toch hebben de drie staten in deze regio elk een eigen identiteit en een ontembare zucht naar een onafhankelijk bestaan.
In these cases, frontiers mean nothing and yet the three states in the region have an identity and an unshakeable will for independent existence.