"appreciable" translation into Chinese

EN

"appreciable" in Chinese

EN appreciable
volume_up
{adjective}

appreciable
volume_up
(数量或变化)很大的 [( shù liànɡ huò biàn huà ) hěn dà de] {adj.}
appreciable
volume_up
值得重视的 [zhí dé zhònɡ shì de] {adj.}
appreciable (also: palpable)
volume_up
可感知的 [kě ɡǎn zhī de] {adj.}
appreciable
volume_up
可评估的 [kě pínɡ ɡū de] {adj.}
appreciable (also: perceptible)
volume_up
看得出的 [kàn dé chū de] {adj.}