EN prude
volume_up
{noun}

prude
volume_up
(尤指在性问题上)故做正经的女人 [( yóu zhǐ zài xìnɡ wèn tí shànɡ ) ɡù zuò zhènɡ jīnɡ de nǚ rén] {noun}
prude
volume_up
拘守礼仪的人 [jū shǒu lǐ yí de rén] {noun}
prude
volume_up
装成规矩的女人 [zhuānɡ chénɡ ɡuī ju de nǚ rén] {noun}
prude
volume_up
过分受礼的人 [ɡuò fèn shòu lǐ de rén] {noun}

Synonyms (English) for "prude":

prude
English