"accountable for" translation into Czech

EN

"accountable for" in Czech

EN accountable for
volume_up
{adjective}

accountable for
If the European Parliament does not raise its voice, it in turn will be accountable for the disasters of the future.
Pokud Evropský parlament nezačne mluvit hlasitěji, bude to on, kdo bude odpovědný za budoucí katastrofy.

Similar translations for "accountable for" in Czech

accountable adjective
account noun
for preposition
for conjunction
Czech
see noun

Context sentences for "accountable for" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Ba co více - vnitrostátní orgány a Rada odmítají přijmout odpovědnost za situaci.
EnglishAll of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.
Všechny tyto instituce jsou nyní odpovědné podle nařízení (ES) č. 1049/2001.
EnglishThe ECB is accountable to the citizens of Europe through the European Parliament.
ECB se zodpovídá evropským občanům prostřednictvím Evropského parlamentu.
EnglishLet us hold accountable a system that allows de facto imprisonment of opposition leaders.
Žeňme k zodpovědnosti systém, který de facto umožňuje uvěznění opozičních vůdců.
EnglishIt would be a good thing if credit rating agencies were to be more accountable in future.
Bylo by dobré, kdyby míra odpovědnosti ratingových agentur do budoucna vzrostla.
EnglishThe commissioners will thus be more accountable for the budgetary choices that they make.
Komisaři tak ponesou větší odpovědnost za rozpočtová rozhodnutí, která přijmou.
EnglishI believe it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti.
EnglishA professional, accountable, transparent and independent public administration is also key.
Klíčová je i profesionální, odpovědná, transparentní a nezávislá veřejná správa.
EnglishI think we must make our bosses accountable to their employees in any way we can.
Myslím, že musíme učinit naše šéfy odpovědné jejich zaměstnancům ve všech možných ohledech.
EnglishIt is unacceptable that the culprits should get away without being held accountable.
Je nepřijatelné, aby viníci unikli, aniž by byli pohnáni k odpovědnosti.
EnglishI argue that it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti.
EnglishSo we try to be as accountable in terms of communication as possible.
Takže z hlediska komunikace se snažíme postupovat s co největší odpovědností.
EnglishYou are not accountable and there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you.
Nejste odpovědní a lidé v Evropě nemají žádný mechanismus, jak vás odvolat.
EnglishI believe that it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti.
EnglishThere is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
Je zde rozsáhlá oblast, která nepodléhá kontrole a ve které není ve skutečnosti nikdo odpovědný.
EnglishThe Bank must partner accountable and transparent financial intermediaries.
Banka musí navazovat partnerství s odpovědnými a transparentními finančními zprostředkovateli.
EnglishIt makes Europe more democratic and more accountable and places a stronger emphasis on subsidiarity.
Činí Evropu demokratičtější a výkonnější a klade velký důraz na subsidiaritu.
EnglishThis has a chilling effect on people's ability to use the Internet to hold government accountable.
Docela to snížilo schopnost lidí využívat internet k dohledu nad zodpovědností vlády.
EnglishAn accountable and transparent EU administration is surely key to building citizens' trust.
Zodpovědná a transparentní správa Evropské unie je zajisté klíčem k získání důvěry u občanů.
EnglishThe legitimacy of the independent ECB rests on a comprehensive framework for holding it accountable.
Oprávněnost nezávislosti ECB vychází z komplexního pojetí její odpovědnosti.