EN

ad {noun}

volume_up
You'll never see an ad like that because Nike actually wants you to buy their shoes.
Takový inzerát nikdy neuvidíte, protože Nike ve skutečnosti chtějí, abyste si koupili jejich boty.
So as some of you may or may not have heard, a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
A tak už jste možná zaslechli, nebo taky ne, že jsem před pár týdny vydal na Ebay inzerát.
Je to novinový inzerát.
Jeff Bezos: It's very difficult to figure out what that ad is for.
Jeff Bezos: Je opravdu těžké pochopit, na co je to vlastně reklama.
You'd like to find out which category your ad appeared for in a placement-targeted campaign.
Chcete zjistit, pro jakou kategorii se reklama zobrazila v kampani s cílením na umístění.
Your ad can appear on Google and its partner websites.
Vaše reklama se může zobrazit na Googlu a na jeho partnerských webech.

Context sentences for "ad" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
Určitou dobu trvá, než systém AdWords tento typ změny zjistí a přizpůsobí se mu.
EnglishThe forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Nadcházející ad hoc mise Evropského parlamentu do Moldavska je velmi důležitá.
EnglishIt's your key to talking to the AdWords server and your clients' AdWords accounts.
Jeho prostřednictvím komunikujete se serverem AdWords a klientskými účty AdWords.
EnglishWhen it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
Pokud jde o stabilizaci ekonomik, mnoho našich kroků bylo ad hoc nebo dočasných.
EnglishIt also makes managing your AdWords bidding a lot easier while maximizing results.
Také výrazně usnadňuje správu nabídek AdWords i maximalizaci jejich výsledků.
EnglishThe first line of your ad is the one that customers are most likely to notice.
První řádek reklamy je ten, jehož si zákazníci s největší pravděpodobností všimnou.
EnglishIt is this additionality which could form the ad hoc instrument I referred to before.
Právě spolufinancování by mohlo vytvořit okamžitý nástroj, který jsem už zmínil.
EnglishWe had to establish an ad hoc mechanism, which we have just used to support Ireland.
Museli jsme zavést mechanismus ad hoc, který jsme právě použili na podporu Irska.
EnglishThis guide is meant to give you our policies for integrating AdSense for games.
Tato příručka vás seznámí se zásadami pro integraci služby AdSense pro hry.
EnglishMany AdWords customers choose to use Google Analytics for conversion tracking.
Mnoho zákazníků služby AdWords měří konverze pomocí služby Google Analytics.
EnglishFor each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
V případě každé z těchto cest mohl zákazník kliknout na jednu z reklam nebo na obě.
EnglishAlso keep in mind that you may not share your AdSense earnings with third parties.
Upozorňujeme také, že příjmy ze služby AdSense nelze sdílet s třetí stranou.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Na každou stránku lze umístit až 3 reklamní jednotky (vedle tří odkazových jednotek).
EnglishThe Monetize tab in Blogger makes it easy to enable AdSense ads on your blog.
Karta Monetizace ve službě Blogger usnadňuje aktivaci reklam AdSense ve vašem blogu.
EnglishHere are some common reasons that Ad Sitelinks may not show for your ads:
Uvádíme některé důvody, proč se odkazy na podstránky u reklam nemusejí zobrazit:
EnglishMy Client Center (MCC) is a powerful tool for handling multiple AdWords accounts.
Klientské centrum (MCC) je výkonný nástroj pro práci s více účty AdWords.
EnglishThere are third-party tools for creating ad hoc networks, if you need to do this.
Pro vytváření sítí ad hoc, pokud to potřebujete, jsou k dispozici nástroje třetích stran.
EnglishYou can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
Rozšíření o lokalitu lze přidat na úrovni reklamy nebo na úrovni kampaně.
EnglishHowever, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Tento mechanismus je nicméně využíván ad hoc a jen v některých případech.
EnglishMany AdWords advertisers use Google Analytics for conversion tracking.
Mnoho inzerentů ve službě AdWords měří konverze pomocí služby Google Analytics.

Synonyms (English) for "ad":

ad
AD