EN

advertising {noun}

volume_up
advertising
Advertising with Google won't have any effect on your site's presence in our search results.
Inzerce se společností Google nijak neovlivňuje výskyt vašich stránek v našich výsledcích vyhledávání.
Site policies refer to the advertising policies that we use to evaluate your landing page (and overall website).
Zásady týkající se webu jsou zásady inzerce, které používáme k hodnocení vstupních stránek (a rovněž webu jako celku).
The user information collected through interest-based advertising is used in accordance with Google's privacy policies.
Údaje o uživatelích shromážděné v rámci zájmově orientované inzerce používáme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.
Finally, the application of the implementation of the tobacco advertising ban is now everywhere.
Na závěr dodejme, že zákaz propagace tabákových výrobků se v současnosti uplatňuje ve všech zemích.
I would maintain that it is because it is PR money designed to be used as advertising for the EU.
Řekl bych, že jde o PR peníze pro účely propagace EU.
The Ecolabel is yet another misleading method of advertising products of dubious quality and ecological impact.
Ekoznačka je jen další zavádějící metoda propagace výrobků pochybné kvality a pochybného dopadu na životní prostředí.
Advertising is an essential tool which ensures that the free market functions properly.
Reklama je důležitým nástrojem, který zajišťuje řádné fungování volného trhu.
Advertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
Reklama je pozitivním nástrojem jak pro vnitřní trh, tak pro spotřebitele.
Advertising plays an important role in the financing of the media.
Reklama hraje významnou úlohu při financování sdělovacích prostředků.

Synonyms (English) for "advertising":

advertising

Context sentences for "advertising" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCompanies would not invest billions in advertising if it did not have any effect.
Společnosti by do reklamy neinvestovaly miliardy, kdyby neměla žádný účinek.
EnglishOf course we would have preferred a firmer stance on children's advertising.
Samozřejmě bychom dali přednost pevnějšímu postoji k reklamě zaměřené na děti.
EnglishAnd we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
A každé stanici jsme dali půl minuty pro reklamu navíc, za účelem vydělání více peněz.
EnglishThat is a considerable increase in online trade and online advertising tools.
To představuje značný nárůst obchodování na internetu a nástrojů reklamy na internetu.
EnglishI share many of Mr Juvin's views on the impact of advertising on consumer behaviour.
Souhlasím s mnoha názory pana Juvinem ohledně dopadu reklamy na chování spotřebitelů.
EnglishIs a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
Jsou snad zdravotní označení a časové omezení televizní reklamy příliš velkými požadavky?
EnglishThere is also something quite new in advertising, which is not covered by the texts.
V reklamě se také objevilo něco zcela nového, co se v předchozích textech neobjevovalo.
EnglishI voted in favour of this report on the impact of advertising on consumer behaviour.
písemně. - (GA) Hlasoval jsem pro tuto zprávu k dopadu reklamy na chování spotřebitelů.
EnglishConsumers, especially the youngest consumers, must be protected from hidden advertising.
Spotřebitelé, zejména ti nejmladší, musí být před skrytou reklamou chráněni.
EnglishI voted in favour of this report on the impact of advertising on consumer behaviour.
Hlasoval jsem pro tuto zprávu k dopadu reklamy na chování spotřebitelů.
EnglishIt is therefore important that advertising of this kind be restricted by legislation.
Proto je důležité, aby byl tento druh reklamy omezen právními předpisy.
EnglishAdvertising control is vital if we are to keep it sound and truthful.
Řízení reklamy je nezbytné, máme-li ji udržovat v rozumné a důvěryhodné míře.
EnglishFurthermore, there are dozens of loopholes in the legal framework of such advertising.
Dále existují desítky mezer v právním rámci týkajícím se takové reklamy.
English(Laughter) So we shift gears for a minute, and say, "I know: television; advertising.
("Tento semafor nikdy nemá zelenou") A tak na chvíli přeřaďme rychlost a řekněme, "já vím.
EnglishAs far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.
Co se týče pouhých názorů, tyto samozřejmě nejsou považovány za reklamu.
EnglishAdvertising is regarded under the Copyright Act as a work of art and is protected in the same way.
Reklamu posuzuje autorský zákon jako umělecké dílo a chrání ji stejným způsobem.
EnglishWhile downloading is in progress, however, users have to watch the advertising on the site.
Dokud probíhá načítání, uživatelé však musí sledovat reklamy na stránce.
EnglishProviding a high quality advertising experience for both users and advertisers is important to us.
pokládáme za důležité, aby uživatelé i inzerenti měli s inzercí dobré zkušenosti.
EnglishThe information must be clearly distinguished from commercial advice or advertising.
Informace musí být zřetelně odlišeny od komerčních rad a reklamy.
EnglishIs it in Italy that we change the law on audiovisual advertising in favour of our friends?
Je to Itálie, v níž se mění zákon o audiovizuální reklamě tak, aby vyhovoval našim známým?