EN to agree
volume_up
[agreed|agreed] {verb}

Regarding the proposed exclusion of organ transplantation, I simply cannot agree.
Co se týče navrženého vyjmutí transplantací orgánů, nemohu zkrátka souhlasit.
I agree with you on that, but I cannot agree with you on the rest.
V tom všem s vámi souhlasím, ale nemohu s vámi souhlasit ve zbývajících bodech.
I fully agree with the priorities outlined by the rapporteur, Mrs Balzani.
Mohu jednoznačně souhlasit s prioritami vytyčenými paní zpravodajkou Balzani.
After all, it was not too difficult to agree on some simple principles:
Koneckonců nebylo tak těžké dohodnout se na několika jednoduchých zásadách:
But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
Musíme se ale také dohodnout na druhém prvku, vážení kolegové, a tím je pružnost.
Both partners should agree on a common approach to containing climate change.
Oba partneři by se měli dohodnout na společném přístupu k omezování změny klimatu.
After all, it was not too difficult to agree on some simple principles:
Koneckonců nebylo tak těžké dohodnout se na několika jednoduchých zásadách:
However, it also offers social partners the option to agree otherwise, if they so wish.
Sociálním partnerům však také nabízí možnost dohodnout se jinak, pokud si to přejí.
It has not been possible to agree the recommendations necessary to bring Morocco to book.
Nebylo možné dohodnout se na doporučeních nezbytných pro to, aby bylo Maroko povoláno k zodpovědnosti.
to agree (also: to approve)
Moreover, the Council still has to agree to release these margins.
Rada navíc ještě musí odsouhlasit uvolnění těchto rezerv.
Mr Diamandouros decided to agree to the successive extensions requested by the Commission.
Pan Diamandouros se rozhodl další prodloužení, o která Komise požádala, odsouhlasit.
I hope now that we can agree this directive at its second-reading stage.
Věřím, že tuto směrnici budeme schopni ve druhém kole čtení odsouhlasit.
In general, I agree with the proposed guidelines and I recommend the approval of this report.
Celkově souhlasím s navrženými pokyny a doporučuji tuto zprávu schválit.
And of course it is essential to agree on the supervision package so the authorities can be up and running from 2011.
A je samozřejmě nutné schválit balíček o dohledu, aby orgány mohly od roku 2011 fungovat.
We would have preferred to lighten the penalties, but we had to agree to them as part of the compromises.
Bývali bychom dali přednost lehčím peněžitým trestům, museli jsme je však schválit jakožto součást zmíněných kompromisů.
to agree
The summit made a right analysis and agreed on a process.
Na summitu se podařilo provést odpovídající analýzu a shodnout se na dalším postupu.
Obviously, I think it is a pity that we have not been able to agree on English being the single language for our communication.
Samozřejmě mne mrzí, že se nám nepodařilo shodnout se na tom, že společným jazykem v naší komunikaci bude angličtina.
I suspect that what lies behind this is that we still cannot agree on the analysis of how we actually got into this mess.
Tuším, že se za tím skrývá naše neschopnost shodnout se na analýze toho, jak jsme se do tohoto zmatku dostali.
to agree
My group insists that all the regulations concerning Kosovo must be in line with international law and must be agreed with all the parties involved, including Serbia.
Moje skupina trvá na tom, že všechny předpisy týkající se Kosova musí být v souladu s mezinárodním právem a musí být schváleny všemi zúčastněnými stranami včetně Srbska.
to agree (also: to arrange)
to agree
The Council agrees on a Community action for a total ban on anti-personnel landmines.
Rada se shoduje na akci Společenství zaměřenou na úplný zákaz protipěchotních min.
It agrees to convene an Intergovernmental Conference to revise the Treaties in February 2000.
Shoduje se na svolání mezivládní konference věnované revizi Smluv na únor roku 2000.
Whatever method is agreed and whatever action is undertaken, it must be in full conformity with the principles of the UN Framework Convention on Climate Change.
Bez ohledu na to, jaká metoda bude dohodnuta a jaké opatření bude přijato, musí se v plném rozsahu shodovat se zásadami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Context sentences for "to agree" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course, we should do all things, in an ideal world -- I would certainly agree.
Samozřejmě bychom měli udělat všechno, v ideálním světě - určitě bych souhlasil.
English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
(EL) Souhlasím se svou předřečnicí, že musí dojít k uplatňování Paktu stability.
EnglishOf course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
Samozřejmě souhlasím s tím, že kandidátské země musí pokračovat v procesu reforem.
EnglishPersonally, I agree with the majority of this House that we need binding targets.
Osobně se shoduji s většinou této sněmovny na tom, že potřebujeme závazné cíle.
EnglishWe do not agree with having United States military bases in the European Union.
Nesouhlasíme s tím, aby v Evropské unii byly vojenské základny Spojených států.
EnglishRegarding the task force, I agree with those who say that it must be ambitious.
Co se týče pracovní skupiny, souhlasím s těmi, kdo žádají, aby byla ambiciózní.
English(DE) Mr President, I agree with the points that almost all the other Members made.
(DE) Pane předsedající, souhlasím se stanovisky téměř všech ostatních poslanců.
EnglishIn any case, I agree with Mrs Hennis-Plasschaert that now is the time for action.
V každém případě souhlasím s paní Hennis-Plasschaertovou, že nastal čas na skutky.
EnglishWe agree that the Europeam Union should have a comprehensive and coherent policy.
Souhlasíme s tím, že Evropská unie by měla mít komplexní a soudržnou politiku.
EnglishA report with 91 articles must clearly include some aspects with which we agree.
Zpráva s 91 články musí nutně obsahovat některá hlediska, s nimiž souhlasíme.
EnglishEnough has been said about Mr Van Rompuy and I agree with the previous speakers.
O panu Van Rompuyovi bylo již řečeno dost a já souhlasím s předcházejícími řečníky.
EnglishHowever, I agree with Mr Hegyi that we need to take action with regard to land.
Souhlasím však s panem Hegyim, že musíme podniknout opatření zaměřená na půdu.
EnglishHere again, I agree, Commissioner, that it is important to develop these levels.
V tomto ohledu souhlasím, pane komisaři, že je důležité tyto úrovně rozvíjet.
EnglishWe all agree, therefore, that the tragedy of the refugees is urgent and important.
Všichni tedy souhlasíme s tím, že tragická situace uprchlíků je naléhavá a vážná.
English(FR) Mr President, on this matter I totally agree with what Mr Corbett said to us.
(FR) Pane předsedající, v této věci naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Corbett.
EnglishI agree with all my colleagues that these urgencies are very important issues.
Souhlasím se všemi svými kolegy, že tyto naléhavé záležitosti jsou velmi důležité.
EnglishHowever, I agree with colleagues who stated that today's resolution is ill-timed.
Souhlasím ale s těmi kolegy, kteří říkají, že je dnešní usnesení špatně načasované.
EnglishI am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
Neříkám, že souhlasíme se vším, co je v něm uvedeno, ale klíčové pasáže podporujeme.
EnglishWe do not agree with the way that this House manipulates the issue of human rights.
Nesouhlasíme se způsobem, jakým tato sněmovna manipuluje s otázkou lidských práv.
English(IT) Madam President, ladies and gentlemen, I agree with much of what I have heard.
(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, souhlasím s mnohým z toho, co zde zaznělo.