"to allay" translation into Czech

EN

"to allay" in Czech

EN to allay
volume_up
[allayed|allayed] {verb}

At the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.
Zároveň jsem se snažil uklidnit obavy a úzkost, které mnohé lidi zneklidňovaly.
I would just like to conclude by allaying the fears of Mr Zīle, who raised the problem of Gazprom and Russia.
Na závěr bych chtěl zmírnit obavy pana Zīleho, který nastolil problém Gazpromu a Ruska.

Context sentences for "to allay" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSymbolic acts are all very well, of course, but by themselves they serve only to allay our consciences.
Všechny symbolické kroky jsou samozřejmě velice dobré, ale samy o sobě slouží pouze k uklidnění našeho svědomí.
EnglishThe new vaccine will be an 'inactivated' jab and will allay farmers' fears over the traditional 'live' vaccines.
Nová očkovací látka bude "inaktivovaná" injekce, která utiší obavy zemědělců z tradičních živých očkovacích látek.
EnglishI wonder if you could just tell us how much food we import from Japan, so that we can allay some public fears in that regard.
Mohl byste nám říct, kolik potravin z Japonska dovážíme, abychom mohli některé obavy veřejnosti v tomto ohledu rozptýlit?
EnglishI welcome the reassurances received from our new Commissioner, Cathy Ashton, to allay the fears many had about EPAs.
Vítám opakovaná ujištění naší nové komisařky Cathy Ashtonové, jež rozptýlí obavy, které mnozí v souvislosti s dohodami o hospodářském partnerství měli.
EnglishIt also provides adequate guarantees to allay the misplaced fears of some that we are developing some kind of centralised superstate in the European Union.
Poskytuje zároveň přiměřené záruky k uklidnění nedůvodných obav, že se z Evropské unie stává centralizovaný superstát.
EnglishI say this to allay the fears of Mr Ferber, Mr Marinescu and Mrs Sommer: the Commission has no intention of taking the place of local, provincial or regional authorities.
Říkám to proto, abych zmírnil obavy pana Ferbera, pana Marineska a paní Sommerové: Komise nemá zájem nahradit místní, oblastní nebo regionální orgány.