"to alleviate" translation into Czech

EN

"to alleviate" in Czech

EN

to alleviate [alleviated|alleviated] {verb}

volume_up
So if I understood the chemistry of trustworthiness, I might help alleviate poverty.
Čili, pokud rozklíčuji chemii důvěryhodnosti, mohl bych zmírnit chudobu.
However, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Tato opatření však mohou pouze zmírnit krizi, nemohou ji úplně ukončit.
By working together, we can at least alleviate the difficulties.
Tím, že budeme spolupracovat, můžeme alespoň problémy zmírnit.
to alleviate (also: to soothe)
to alleviate (also: to disburden)
to alleviate

Context sentences for "to alleviate" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Díky finanční podpoře EU se zmírní útrapy, s nimiž se litevští pracovníci potýkají.
EnglishMany people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation.
Mnozí lidé nutili Komisi k uvolnění velmi napjaté situace v odvětví mléka.
EnglishThere is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
Nyní je tu za účelem zmírnění této strašné situace potřeba rozsáhlé obnovy.
EnglishAre there any steps that the Commission can take to alleviate that unfairness?
Může Komise přijmout nějaká opatření, aby tuto nespravedlnost zmírnila?
English. - (SV) It is important that we combat and alleviate starvation.
písemně. - (SV) Je důležité, abychom s hladověním bojovali a zmírnili jej.
EnglishAdditional action is required to alleviate this problem in the short term.
Budou zapotřebí další opatření, která tento problém zmírní bezprostředně.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Současně by se tak mohla v mlékárenském odvětví snížit nerovnováha.
EnglishNow we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
Nyní potřebujeme snížit úrokové sazby, abychom zmírnili hospodářský pokles.
EnglishHowever, it is not enough to cut greenhouse gas emissions to alleviate the impact of climate change.
Ke zmírnění dopadů změny klimatu však nestačí snížit emise skleníkových plynů.
EnglishDevelopment aid has helped to alleviate poverty for millions of people in the developing world.
Rozvojová pomoc již dokázala přispět k odstranění chudoby milionů lidí v rozvojovém světě.
EnglishThe EU Solidarity Fund allows us to act as a community to alleviate misery and suffering.
Fond solidarity EU nám umožňuje, abychom jednali jako Společenství a zmírnili neštěstí a utrpení.
EnglishThat will create a situation of resettlement which may at least alleviate some of the burden.
Dojde tak k přesídlování, což může alespoň odlehčit určitou zátěž.
EnglishAll Europeans must work together in order to alleviate the human tragedy suffered by generations of Iraqis.
Nabídněme společnou evropskou účast při změně lidské tragédie generací Iráčanů.
EnglishThe sums are not big for the EU but they will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Částky nejsou pro EU velké, ale ulehčí strádání litevských pracujících.
English(HU) I obviously voted in favour of the proposal intended to alleviate the crisis in the dairy sector.
(HU) Hlasovala jsem samozřejmě pro návrh, který je určen ke zmírnění krize v odvětví mléka.
EnglishI said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
Řekl jsem sněmovně, že almužny jednoduše chudobu nezmírní.
EnglishThe Slovenian Presidency will devote all the necessary attention to alleviate the consequences of it.
Slovinské předsednictví bude věnovat veškerou nutnou pozornost tomu, aby dopady těchto jevů zmírnilo.
EnglishTwelve tonnes of goods have already been dropped from the air to alleviate the difficulties in the affected area.
Dvanáct tun zboží, které bylo shozeno z letadel, je určeno ke zmírnění těžkostí v postižené oblasti.
EnglishWe take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Užíváme léčivé přípravky, abychom si ulevili od bolesti, abychom se zbavili příznaků nemoci nebo pro záchranu našeho života.
EnglishThis action must be taken sooner rather than later to alleviate the pressure that has been put on ordinary people.
Tyto kroky je nutné podniknout raději dříve než později, abychom zmenšili tlak, jemuž čelí běžní občané.