"to argue" translation into Czech

EN

"to argue" in Czech

EN to argue
volume_up
[argued|argued] {verb}

You might argue about the sanity of it, but the leverage is real.
Možná budeme argumentovat rozumem, ale páka je opravdová.(Smích)
But, someone might argue, that's natural beauty.
Ale někdo by mohl argumentovat, že to je jen přírodní krása.
We have to argue very strongly, as people have here, that we cannot afford not to make those investments.
Musíme argumentovat velmi silně, stejně jako to dělají řečníci v této sněmovně, abychom nedovolili nedělat tyto investice.
That ship has sailed; there is no point in continuing to argue about it.
Tato loď již vyplula; nemá smysl o tom diskutovat.
One life every three and a half minutes - who can argue with that?
Jeden život každé tři a půl minuty - kdo o tom chce diskutovat?
You could argue this is not the time to discuss the matter.
Možná mi řeknete, že teď není vhodná doba o tom diskutovat.
to argue (also: to polemize)
Nobody can argue with that, but the question is: on whose terms?
O tom nikdo nemůže polemizovat, ale otázka zní: za čích podmínek?
I think that we ought not to argue about greater privatisation, competition or what have you.
Myslím, že bychom neměli polemizovat o větší privatizaci, konkurenci nebo čemkoli jiném.
Not that I wish to argue with it; on the contrary.
Nechci s Komisí polemizovat, právě naopak.
It is far too simplistic to argue that it is a Pakistani internal issue in itself.
Je příliš zjednodušující tvrdit, že to je vnitřní záležitost Pákistánu.
You will argue that we must take these measures to enable the economy to recover.
Budete tvrdit, že aby se oživilo hospodářství, musíme tato opatření přijmout.
I know that some will always argue that stability and democracy are somehow incompatible in Pakistan.
Vím, že někteří budou vždy tvrdit, že stabilita a demokracie jsou v Pákistánu tak nějak neslučitelné.
to argue (also: to discuss, to debate)
They'll keep forgetting anniversaries and arguing about where to spend holidays and debating which way the toilet paper should come off of the roll.
Budou zapomínat na výročí a hádat se, kam pojedou na dovolenou a diskutovat o tom, jakým způsobem se toaletní papír odtáčí z role.
But to argue about whose fault it was, whether it was the fault of the Member States, whether it was the Commission's fault or which Member States threw a spanner into the works, serves no purpose.
Ale hádat se o tom, čí vina to je, zda je to vina členských států, Komise, nebo který členský stát zahodil flintu do žita, je bezpředmětné.
For many years, we have treated China as though it were some sort of small child that needed to be chided and argued about, as though we were some superior institution.
Po léta jsme s Čínou zacházeli, jako by to bylo nějaké malé dítě, které je třeba peskovat a hádat se s ním, jako kdybychom byli nějaký nadřízený orgán.

Context sentences for "to argue" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow you and I could argue that they probably did not need to touch her breasts.
Možná bychom se mohli dohadovat, že už asi nepotřebovali se dotknout jejích prsů.
EnglishThey argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
Argumentují, že by to nabouralo dohodnuté sociální a environmentální standardy.
EnglishWe therefore argue that the EU must improve its actions at international level.
Prohlašujeme tudíž, že Evropská unie musí zlepšit svou činnost na mezinárodní úrovni.
EnglishSo the question is why, 61 years later, we still have to argue about the same problems.
Otázkou tedy je, proč se po 61 letech stále musíme dohadovat o týchž problémech.
EnglishIn my case, I could argue that Spain would probably have had a big corralito.
Za sebe bych hádal, že Španělsko by se nejspíš muselo uchýlit k rozsáhlému corralitu.
EnglishI would argue that the new CAP should aid this and keep that production within Europe.
Podle mne by nová SZP k tomu měla přispět a měla by tuto produkci udržet v Evropě.
EnglishSome may argue that this is preferential treatment and unfair competition.
Někdo může namítat, že jde o upřednostňování jedné strany a nespravedlivou soutěž.
EnglishBut many of you argue, actually, that all of our work is not only about physical objects.
(smích) Změní i způsob, jakým jednáme s druhými lidmi nejen ve fyzickém světě.
EnglishI argue that it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti.
EnglishA few people still argue that what has happened in Darfur is not genocide.
Několik lidí stále tvrdí, že to, co se stalo v Dárfúru, není genocidou.
EnglishMoreover, I would like to argue in favour of strengthening cooperation with Europol and Eurojust.
Kromě toho bych rád podpořil posílení spolupráce s agenturou Europol a Eurojust.
EnglishArticle 49 is as important, I would argue, to our future as it has been to our past.
Článek 49 je, řekl bych, pro naši budoucnost tak důležitý, jak důležitý byl pro naši minulost.
EnglishNo one would argue that the maps that were created many years ago are totally perfect.
Nikdo nemůže namítat, že mapy, které byly vytvořeny před mnoha lety, jsou naprosto dokonalé.
EnglishI would argue that unemployment is the real social problem of today.
Domnívám se, že skutečným společenským problémem dneška je nezaměstnanost.
EnglishThere will still be those who continue to argue against a second referendum.
Stále budou existovat lidé argumentující proti druhému referendu.
EnglishIf we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers.
Pokud se máme hádat, musí se to týkat této agendy, nikoli jejích poslů.
EnglishI argue in favour of full European harmonisation of deposit guarantee schemes.
Jsem pro plnou evropskou harmonizaci systémů pojištění vkladů.
EnglishSome still argue, however, that soft regulations should be the lynchpin of the new system.
Někteří lidé však stále tvrdí, že nový systém by měl být postaven hlavně na měkké regulaci.
EnglishSome people argue that the term denotes…
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
EnglishI would argue that a training foundation is not only unnecessary, it will be counterproductive.
Tvrdím, že nadace odborného vzdělávání není nezbytnou, dokonce bude kontraproduktivní.