"asserted" translation into Czech

EN

"asserted" in Czech

EN asserted
volume_up
{adjective}

asserted (also: alleged, ostensible, supposed, purported)
volume_up
údajný {adj. m}

Context sentences for "asserted" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Iranian regime asserted that respect for human rights is guaranteed there.
Íránský režim potvrdil, že se v této zemi lidská práva respektují.
EnglishIn this context, it is often wrongly asserted that we are dependent on our large neighbour.
V této souvislosti se často nesprávně tvrdí, že jsme na našem velkém sousedovi závislí.
EnglishThis means that Ukrainian development is not advancing as quickly as is always asserted.
To znamená, že vývoj Ukrajiny nepostupuje tak rychle, jak se tvrdí.
EnglishIt has been incorrectly asserted that this opinion is shared by the lead committee, but that is not so.
Nesprávně se tvrdilo, že hlavní výbor zastává stejné stanovisko, ale není tomu tak.
EnglishThe EU-wide access to consumers to these choices must be asserted.
Musí být prosazován přístup spotřebitelů k tomuto výběru po celé EU.
EnglishI have repeatedly asserted here that the protection of public security is our common, self-evident aim.
Opětovně jsem zde prohlašoval, že ochrana veřejné bezpečnosti je naším společným, samozřejmým cílem.
EnglishNow it is being asserted that the blame lies with speculators.
Ozývají se nyní tvrzení, že na vině jsou spekulanti.
EnglishHe asserted that this law not only runs counter to Church doctrines, but also violates the Hungarian Constitution.
Papež zdůraznil, že tento zákon nejenže odporuje církevní nauce, ale také porušuje maďarskou ústavu.
EnglishAs a second point, on the matter of road safety, it has been asserted here that nothing can be done in this respect.
Pokud jde o druhý bod, o bezpečnost silničního provozu, někdo zde tvrdil, že v tomto ohledu se nedá nic dělat.
EnglishTo create clarity once and for all, the Commission has asserted that it will bring forward a proposal to solve all these issues.
Aby vše jednou provždy vyjasnila, Komise prohlásila, že předloží návrh, který všechny tyto problémy vyřeší.
EnglishIt was repeatedly asserted in the debate that this involved some sleight of hand or shifting of money from one pot to another.
V debatě bylo často opakováno, že se jedná o tzv. Taschentricks, tedy o převádění peněz z edné kapsy do druhé.
EnglishSecondly, I would like to correct some of the things that have been said, and I do not understand why they are constantly being asserted.
Zadruhé, rád bych opravil několik věcí, které byly řečeny a nechápu, proč se na nich nepřetržitě trvá.
EnglishIreland and the United Kingdom, who have asserted their right to opt out as recognised in the treaties, constitute a notable exception.
Irsko a Spojené království, které prosadily své právo a vyjednaly si vyvázání ze smlouvy, tvoří významnou výjimku.
EnglishWe can therefore be pleased that what we have asserted in our documents ever since the Treaty of Rome in 1957 is today becoming a reality.
Můžeme tedy být potěšeni, že se to, co jsme v našich dokumentech prosazovali již od Římské smlouvy v roce 1957, se dnes stává realitou.
EnglishThis is absolutely accepted as the Council has repeatedly asserted that the future of Serbia naturally lies in its future membership of the European Union.
Je to úplně přijatelné, neboť Rada opakovaně vyhlásila, že budoucností Srbska je přirozeně jeho členství v Evropské unii.
English(PT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, violence against women is a serious violation of human rights, as we have all already asserted.
(PT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, jak jsme již uvedli, násilí páchané na ženách je závažným porušováním lidských práv.
EnglishHowever, we must not allow this to result in collective security interests being asserted while individual freedoms and basic rights are left behind.
Nicméně nesmíme dovolit, aby byly výsledně hájeny společné bezpečnostní zájmy, zatímco svobody a základní práva jednotlivců zůstanou stranou.
EnglishThis is what Liu Xiaobo asserted in Charter 08, the political manifesto which he launched and which was supported, as has already been said, by thousands of Chinese people.
Toto hlásal Liou Siao-po v Chartě 08, politickém manifestu, který vydal a který podpořily, jak již bylo řečeno, tisíce čínských občanů.
EnglishAs a member of the European Convention, I always asserted that the Union needed to have a soul, bringing it closer to Europe's citizens through our shared common values.
Jako členka Evropského konventu jsem vždy tvrdila, že Unie potřebuje duši, která ji díky sdíleným společným hodnotám přiblíží evropským občanům.