"asserting" translation into Czech

EN

"asserting" in Czech

EN asserting
volume_up
{adjective}

asserting

Synonyms (English) for "asserting":

asserting

Context sentences for "asserting" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPresident Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Předseda Pöttering se ukvapil, když tvrdil, že nebyly žádné hlasy proti.
EnglishLittle has happened at least when it comes to us asserting our own interests.
Přinejmenším se toho událo málo, pokud jde o prosazování našich zájmů.
EnglishBesides, there is division among the Arctic countries with a view to asserting spheres of influence.
Kromě toho jsou arktické země rozděleny, pokud jde o uplatňování sfér vlivu.
EnglishThere has been much talk of human rights, but it is all about asserting the interests of the EU.
Proběhlo mnoho rozhovorů o lidských právech, ale v podstatě jde jen o prosazování zájmů EU.
EnglishThe Olympic Committee is turning a blind eye by asserting that sports and human rights are unrelated.
Olympijský výbor je zaslepený, když tvrdí, že sport a tlak na lidská práva k sobě nepatří.
EnglishWe are constantly asserting that these are concealed in many cases under the cover of other programmes.
Jsme přesvědčeni, že tyto příležitosti jsou v mnohých případech ukryty v různých programech.
EnglishA Malthusian approach which involves asserting what is spent in the name of solidarity is quite simply...
Maltuziánský přístup, který spočívá v prosazení výdajů ve jménu solidarity je jednoduše...
EnglishIt is, rather, a question of asserting the advances in civilisation that have characterised our countries for decades.
Spíše jde o prosazování pokroku civilizace, který naše země po desetiletí charakterizuje.
EnglishWhere we can take a stand, however, is by asserting our own values, which are incompatible with Sharia law.
Kde však můžeme zaujmout stanovisko, je uplatňování našich vlastních hodnot, které se neslučují s právem šaría.
EnglishIt is also correct in asserting that the issue of the budget threshold is a delicate one, and must take into account global costs.
Správně také tvrdí, že otázka rozpočtového prahu je choulostivá a musí brát v úvahu celkové náklady.
EnglishAs true friends of Ukraine, we need more than ever to be frank, friendly and consistent in asserting our values.
Jako skuteční přátelé Ukrajiny musíme být víc než kdy předtím otevření, přátelští a důslední při prosazování našich hodnot.
EnglishMoreover, this supplier is one that is increasingly exploiting energy as a means of asserting its own political interests.
Kromě toho tento dodavatel stále více využívá energii jako prostředek prosazování svých vlastních politických zájmů.
EnglishAdopting a joint, consistent policy for promoting human rights would be a step forwards in asserting human rights worldwide.
Přijetí společné, konzistentní politiky prosazující lidská práva by představovalo krok k prosazení lidských práv ve světě.
EnglishTo my colleagues from the ECR, I would say that this is not grandstanding but legitimately asserting our role in this process.
Svým kolegům z ECR bych chtěl vzkázat, že se nejedná o předvádění, ale o legitimní prosazování naší úlohy v tomto procesu.
EnglishThis is a party that is asserting in this House that there is no freedom of information, when it founded a newspaper ten days ago in Italy.
Je to strana, která v této sněmovně tvrdí, že neexistuje svoboda informací, když před deseti dny v Itálii založila noviny.
EnglishHow can it be that Parliament is not asserting its representative role so as to demand that its initiatives be endorsed as a matter of course by the Commission?
Jak je možné, že Parlament neprosazuje svou zastupitelskou úlohu a nepožaduje, aby Komise jeho iniciativy zcela samozřejmě přijímala?
EnglishThis is why I believe that the Parliament and the Commission should ask for more consistent action from the Ukraine, as a means of asserting its European vocation...
Proto se domnívám, že Parlament a Komise by měly od Ukrajiny požadovat důslednější jednání v zájmu potvrzení jejího evropského směřování...
EnglishI remember Benazir as a very strong charismatic woman, asserting her right to rule as the first elected female leader, at the age of 35, of a Muslim state.
Bénazír si pamatuji jako velmi silnou charismatickou ženu, která ve 35 letech jakožto vůbec první žena zvolená do čela muslimského státu prosazovala své právo vládnout.
EnglishGiven that the totalitarian regime in Cuba is still asserting the slogan 'socialism or death', forty years after the Cuban revolution, it deserves no tolerance whatsoever.
Jestliže kubánský totalitní režim i po čtyřiceti letech od kubánské revoluce stále uplatňuje heslo "Socialismo o muerte", nezaslouží si sebemenší toleranci.
EnglishIn my country the Minister for Economic Affairs of North Rhine-Westphalia is now asserting that this relocation of Nokia from Bochum in Germany to Romania would be financed by EU funds.
V mé zemi ministr hospodářství Severního Porýní - Vestfálska nyní tvrdí, že přesídlení závodu Nokia z německého Bochumu do Rumunska by mělo být financováno z fondů EU.