EN

assertive {adjective}

volume_up
assertive
Mr Tannock: assertive leadership that is up to the challenge.
Pane Tannocku, asertivní vedení, které se umí vyrovnat s problémem.
Well, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
Doufám, že konečně uvidíte to, co byste uznal za asertivní vedení.
This manifests itself not only in an assertive role within the WTO, but also for example in the desire to acquire a seat in the Security Council.
Ukazuje se nejen v asertivní roli například ve WTO, ale rovněž se snaží získat členství v Radě bezpečnosti.
assertive (also: go-getting, pushful)

Synonyms (English) for "assertive":

assertive

Context sentences for "assertive" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have had the Bali Climate Conference, where Europe put forward a very assertive front.
Konala se konference o klimatu na Bali, na které Evropa vystupovala velmi důrazně.
EnglishWe must be more self assertive on the international scene and contribute to peace and stability in the Middle East.
Musíme být na mezinárodní scéně rozhodnější a přispívat k míru a stabilitě na Blízkém východě.
EnglishAdmittedly, one might have hoped, in these difficult times, to have heard him speak with a more assertive European voice.
Nicméně někdo mohl doufat, že ho v této těžké době uslyší hovořit rozhodnějším evropským hlasem.
EnglishTo conclude, Europe needs new energy to take care of its future, to renew itself in an assertive way.
Na závěr chci říci, že Evropa potřebuje novou energii na to, aby se postarala o svou budoucnost, aby se asertivním způsobem oživila.
EnglishThe Union therefore needs to be more assertive in its relations with third countries, and it must speak with a single voice in those relations.
Unie proto musí být průbojnější ve vztahu k třetím zemím a musí v těchto vztazích mluvit společným hlasem.
EnglishSecondly, the regime does not enjoy internal peace in order to concentrate exclusively on promoting a more assertive foreign policy.
Za druhé, režim nemá potřebný vnitřní klid, aby se mohl soustředit pouze na podporu asertivnější zahraniční politiky.
EnglishEULEX should adopt a more assertive stance and should assist the Kosovar authorities wherever it can, whether this is solicited or not.
Mise EULEX by měla zaujmout asertivnější postoj a měla by pomoci kosovským orgánům, kdekoli může, ať už je o to požádána, nebo ne.
EnglishSecondly, and on that point, I believe it is time for Parliament to be more assertive in ensuring that the terms of the Interinstitutional Agreement are met.
Za druhé a k tomuto bodu jsem přesvědčen, že je načase, aby Parlament byl asertivnější při zajišťování plnění podmínek interinstitucionální dohody.
EnglishI think the reason was clear: to build a stronger, more assertive and self-confident European foreign policy at the service of the citizens of the European Union.
Myslím si, že důvod byl jasný: vybudovat silnější, asertivnější a sebevědomější evropskou zahraniční politiku ve skužbách občanů Evropské unie.
EnglishUnless a clean-up is achieved in Ukraine, we cannot expect the EU to respond effectively to Russia's increasingly assertive policy towards Central and Eastern Europe.
Bez vyčištění stolu na Ukrajině přitom nelze očekávat, že EU bude s to účinně čelit stále asertivnější ruské politice vůči východní a střední Evropě.
EnglishWe need bold strategies, vision and actions, as the emerging global powers are modernising more quickly than Europe ever did and are becoming more and more assertive.
Potřebujeme odvážné strategie, vize a činy, protože vznikající světové velmoci se modernizují mnohem rychleji, než tomu v Evropě kdy bylo, a stávají se stále sebevědomějšími.