"barrier" translation into Czech

EN

"barrier" in Czech

EN barrier
volume_up
{noun}

barrier (also: hedge)
The visa 'barrier' tarnishes the EU's image in the Republic of Moldova significantly.
Vízová "bariéra" výrazně zhoršuje obraz EU v Moldavské republice.
Many also face a psychological barrier to handing over their company.
Mnohým z nich v předání brání i jistá psychologická bariéra.
The major obstacles identified are the language barrier, distance and the lack of consumer confidence.
Mezi největší zaznamenané překážky patří jazyková bariéra, vzdálenost a nedůvěra spotřebitelů.
This barrier could severely restrict access to these vehicles.
Tato překážka by mohla vážně omezit dostupnost těchto automobilů.
Such an artificial barrier would prevent the best farmers from developing their work profitably.
Tato umělá překážka by zabránila nejlepším zemědělcům rozvíjet svou práci se ziskem.
This agreement removes that barrier through the accession of the Principality of Liechtenstein to Schengen.
Touto dohodou, přistoupením Lichtenštejnského knížectví k schengenskému prostoru, se tato překážka ruší.
barrier
Secondly, the EU needs to impose barriers and penalties on countries that do not abide by the deadlines.
Zadruhé musí EU stanovit mantinely a uvalit sankce na země, které nedodržují lhůty.
Therefore I would like once again to express my sincere thanks to Mr Deprez for his strenuous efforts at stopping us from crossing certain barriers.
Rád bych proto ještě jednou vyjádřil své upřímné díky panu Deprezovi za jeho nepolevující snahu zastavit nás vždy ve chvíli, kdy bychom mohli překročit určité mantinely.
barrier (also: enclosure, fence, hoarding, pen)
barrier (also: barrage, dam, reservoir)

Synonyms (English) for "barrier":

barrier
English

Context sentences for "barrier" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe language barrier and cost of the proceedings represent additional obstacles.
Dalšími překážkami jsou jazykové bariéry a náklady spojené se soudním jednáním.
EnglishIn other words, you have dissolved the barrier between you and other human beings.
Jinými slovy, rozpustili jste bariéru mezi vámi a ostatními lidskými bytostmi.
EnglishAnd the specific barrier is a specific epitope called the galactosyl, or gal epitope.
A zvláštní potíží je určitý epitop, kterému se říká galactosyl, nebo gal epitope.
EnglishThis constitutes a functional barrier for people who do not speak any of these languages.
To vytváří funkcionální překážku pro lidi, kteří neovládají žádný z těchto jazyků.
EnglishThe immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.
Obrovské náklady v přeshraničním obchodu představují vážnou překážku.
EnglishThese should be seen not as a barrier to competition but as a stabilising factor.
Tyto zásady by neměly být vnímané jako bariéry hospodářské soutěže, ale jako stabilizující prvek.
EnglishIt is necessary for the EU and the USA to undertake this search for barrier-reducing initiatives.
Je nezbytné, aby EU a USA podstoupily tyto iniciativy snažící se zmenšit bariéry.
EnglishI would also hope that the unavailability of slots will not be a barrier to joining the SISOne4ALL.
Věřím též, že nedostupnost slotů nebude pro připojení k SISOne4ALL překážkou.
EnglishThis type of barrier to freedom of movement must not exist within the EU.
Tento druh překážky bránící svobodě pohybu nesmí v EU existovat.
EnglishThe report of Marc Tarabella clearly emphasises the greatest barrier to gender equality.
Zpráva Marca Tarabelly zřetelně zdůrazňuje největší potíže bránící rovnému postavení mužů a žen.
EnglishAt the same time, the crossing is still narrowed dramatically by a concrete barrier.
Přitom průjezd je navíc výrazně zúžený betonovou zábranou.
EnglishOn this side was men, and then the barrier, and this side was women.
Na této straně byli muži, pak hrazení a na této straně byly ženy.
EnglishThey could be considered a non-tariff barrier to international trade.
Daly by se považovat za necelní překážky v mezinárodním obchodu.
EnglishUntil they are resolved, these conflicts represent a real barrier.
Dokud se tyto spory nevyřeší, budou představovat skutečnou bariéru.
EnglishThis should not be regarded as a barrier to the development of business.
Nelze je považovat za překážku hospodářského rozvoje podniků.
EnglishThere are no guarantees because there is, of course, the barrier of price.
Neexistují záruky, protože stojíme před cenovou překážkou.
EnglishWe need nuclear energy and it would act as a serious barrier to other crises that may arise.
Jadernou energii potřebujeme a významně by nám pomohla čelit dalším krizím, ke kterým může dojít.
EnglishThey will take barrier objects and put them between themselves and the person that is interviewing them.
Berou různé věci a stavějí je mezi sebe a člověka, který se jich vyptává.
EnglishA tariff barrier against cars from the US, Mr Louis, is definitively not something that we will be introducing.
Celní bariéru vůči americkým automobilům, pane Louisi, rozhodně zavádět nebudeme.
EnglishFor many couples these costs constitute a barrier that makes it impossible for them to undergo such treatment.
Pro mnoho párů jsou tyto náklady překážkou, kvůli které tuto léčbu nemohou podstoupit.