EN

to behold [beheld|beheld] {verb}

volume_up
1. poetic
to behold
to behold (also: to see, to view)
to behold

Context sentences for "to behold" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut, lo and behold, by 16, by 17, there were demonstrable differences in the way I felt.
Jenže! ~~~ U šestnáctého, sedmnáctého se už objevily zřejmé změny v tom, jak jsem se cítil.
EnglishIn this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
V těchto dějinách jsme byli svědky tragických důsledků vzájemného lidského odcizení.
EnglishAnd lo and behold, look what happened.
No a teď se podívejme, jak to celé dopadlo.
EnglishAnd lo and behold, the hiccups went away.
EnglishThen do we behold the stranger amongst us not as an alien, but as a brother or sister in the human family, the family of God.
Jedině tedy budeme schopni vnímat cizince mezi námi nikoli jako vetřelce, nýbrž jako bratra a sestru v kruhu téže lidské rodiny, rodiny Boží.
EnglishAnd actually, lo and behold, it looks pretty much like the areas of the world that are hungry are also the areas of the world that are pretty insecure.
A když se na to podíváte, vypadá to, že oblasti světa, kde jsou hladoví jsou také oblastmi světa, které jsou docela nebezpečné.
EnglishThe resurgence of the Orthodox Church in Eastern Europe since the fall of the Iron Curtain has truly been a marvel for the world to behold.
Znovuoživení pravoslavné církve ve Východní Evropě, k němuž došlo po pádu železné opony, bylo skutečným zázrakem, jehož byl celý svět svědkem.
EnglishAnd I came back and, lo and behold, the little model I'd left behind had been built ten times bigger for public display on site and ... the bridge was built!
A jak přijdete ze severu, je to celé zděný komplex vyrůstající z písečných skal, pokud přijdete směrem od z Himalájí, a evokuje tradici opevnění.
EnglishThere were weeds and piles of garbage and other stuff that I won't mention here, but she kept dragging me -- and lo and behold, at the end of that lot was the river.
Byl tam plevel, hromady smetí a jiné věci, o kterých se tu nebudu zmiňovat, ale ona mě táhla dál – a na konci té hromady jsem spatřila řeku.
EnglishI can sprinkle a few cells, stem cells from the patient's own hip, a little bit of genetically engineered protein, and lo and behold, leave it for four months and the face is grown.
Použijeme několik buněk, kmenových buněk z pacientova boku, trochu geneticky upraveného proteinu a pokud toto necháme pracovat čtyři měsíce, obličej naroste.

Synonyms (English) for "beholder":

beholder