EN

bend {noun}

volume_up
bend (also: arc, arch, bow)
Be careful not to twist or bend the card as you remove it.
Při vyjímání dejte pozor na zkroucení nebo ohnutí karty.
It's better to tighten the screw barely more than you can tighten it with your fingers than to bend the frame or the card.
Je lepší se vyhnout ohnutí rámu nebo karty, i pokud byste měli šroubek upevnit jen lehce.

Context sentences for "bend" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishContoured models bend closely around your head to minimize drag.
Anatomicky tvarované modely umožňují připevnění těsně kolem hlavy a snižují tak odpor.
EnglishWe hope that she makes a speedy recovery, as we gather that she missed the bend on a slippery surface.
Doufám, že se brzy zotaví, neboť jak jsme vyrozuměli, uklouzla na kluzkém povrchu.
EnglishBut at the same time, we say to the people of the European Union, we will not bend the benchmarks.
Ale zároveň lidem v Evropské unii říkáme, že nebudeme srovnávací kritéria přizpůsobovat.
EnglishNow this is what you do, is you bend both these legs into a triangle, and you just wrap some tape around.
Pak uděláte tohle: ohnete obě nohy do trojúhelníku a omotáte lepící páskou.
EnglishDon't bend the sound card or the frame while tightening the screw.
Během upevňování šroubku neohýbejte zvukovou kartu ani rám.
EnglishHe said, "Well, you just bend time and space, it takes an awful lot of energy, and that's just how you do it."
A on na to: "No, jen ohneš čas a prostor, stojí to hodně energie, a to je ten způsob, jak na to."
EnglishThis is how Europe will be built, and at times it may even be necessary to bend those regulations a little.
Toto je způsob, jímž bude Evropa budována, a čas od času bude možná nezbytné tyto předpisy malinko upravit.
EnglishAnd Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."
Aristoteles řekl: ha, oni si uvědomili, že občas, když navrhujete kulaté sloupy, musíte měřit ohebným metrem.
EnglishThis report makes it clear what kind of sanctions await Member States which do not bend to the commands of the European Commission.
Tato zpráva vyjasňuje, jaký druh sankcí čeká členské státy, které se nepodrobí příkazům Evropské komise.
EnglishThat is the only way we can strengthen the global response to try and put pressure on the regime to finally buckle and bend.
To je jediný způsob, jak můžeme posílit globální reakci a vyvinout tlak na režim, aby se nakonec poddal a zlomil.
EnglishIt is enough to drive you round the bend.
Již teď to přesahuje všechny meze.
EnglishJust imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!
Jen si představte, jak se takový 25 metrový kamion snaží vměstnat do zatáčky v malé vísce, řidič špatně odhadne její rozměry a musí vycouvat.
EnglishThis report calls for Russia to 'renounce all protectionist measures' and threatens retaliation if Russia does not bend to this demand.
Tato zpráva vyzývá Rusko, aby se vzdalo všech protekcionistických opatření, a hrozí odvetou, pokud se Rusko před tímto požadavkem neskloní.
EnglishAnd if you see those metal bits there -- those are huge magnets that bend electrically charged particles, so it can measure how fast they're traveling.
A ty velké kovové kusy – to jsou obrovské magnety s elektricky nabitými částicemi, takže mohou měřit jak rychle se pohybují.
Englishto bend over backwards
EnglishIt wasn't until we really left Earth, got above the atmosphere and had seen the horizon bend back on itself, that we could understand our planet as a limited condition.
Teprve tehdy, kdy jsme opustili Zemi, vystoupili nad atmosféru a spatřili tento horizont, jak se ohýbá, jsme porozuměli naší planetě jako omezenému prostoru.