EN blue
volume_up
{noun}

blue
Sylvia likes to say that blue is the new green.
Sylvia ráda říká že modrá je nová zelená.
The dark blue here is sub-Saharan Africa.
Tahle tmavě modrá je subsaharská Afrika.
Players—dubbed Gold 1, Blue 2, Gold 3, Blue 4—work in paired teams.
Hráči - uspořádaní jako Zlatá 1, Modrá 2, Zlatá 3, Modrá 4 - hrají ve dvoučlenných týmech.
blue (also: blue-print)

Context sentences for "blue" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Můžeme zaručit čistou modrou oblohu nebo nejistou budoucnost s nukleární energií.
EnglishIt's just 16 blue LEDs that we can program to do different types of displays.
Je to jen 16 modrých LEDek, které můžeme naprogramovat na různé typy zobrazení.
EnglishWell I'd like to respectfully submit that broccoli green might then be the new blue.
Chtěl bych s respektem podotknout že brokolicově zelená může být tou novou modrou.
EnglishAnd the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
A srdeční skeny PET, ukázané vlevo nahoře, modrá znamená žádný průtok krve.
EnglishThe rulings of the European Court of Justice have not come out of the blue, however.
Rozhodnutí Evropského soudního dvora ovšem nepřišla jako blesk z čistého nebe.
EnglishNo, no, no, the next one is actually blue, to your left, and says "Heathrow Express."
Ale ne, ta další je ve skutečnosti modrá, vlevo a stojí na ní: "Heathrow Express".
English(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Anglická matka: Ách, miluju ta tvá velká modrá očka – jsou tak pěkná a milá.
EnglishThe European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.
Evropská vlajka má podobu kruhu dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí.
EnglishInsects see green, blue and ultraviolet, and they see various shades of ultraviolet.
Hmyz vidí zelenou, modrou a ultrafialovou, vidí různé odstíny ultrafialové.
EnglishThe flag showing a circle of 12 golden stars on a blue background always fascinates me.
Vlajka s kruhem tvořeným dvanácti hvězdami na modrém pozadí mě vždy fascinuje.
EnglishOver 2 960 beaches and marinas in the EU were awarded a Blue Flag in 2010/11.
Přes 2 960 pláží a přístavů v EU obdrželo v období 2010–11 modrou vlajku.
English(NL) Mr President, you just observed that I was too late with my blue card.
(NL) Pane předsedající, právě jste poznamenal, že jsem zvedl svou modrou kartu pozdě.
EnglishAnd I think if IBM's Deep Blue played anyone in this room, it would win every time.
A pokud by Deep Blue hrál proti komukoliv v této místnosti, vyhrál by podle mne pokaždé.
EnglishThe 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
"Modrá karta" a cirkulační migrace jsou prvními kroky správným směrem.
EnglishDeepBlueSomething File size: 1.3 MB Created by: The Skins FactoryDownload
DeepBlueSomething Velikost souboru: 1,3 MB Autor: The Skins FactoryStáhnout
EnglishThe economic crisis that currently plagues the markets did not come as a bolt from the blue.
Hospodářská krize, která dnes zavalila trhy, nepřišla jako blesk z čistého nebe.
EnglishThe Council of Europe adopts the blue flag with 12 gold stars as its emblem.
Rada Evropy schvaluje svůj symbol: Stává se jím modrá vlajka s dvanácti zlatými hvězdami.
EnglishAnd we sit there for three hours -- and our little blue notebooks -- yes, I'm that old.
Sedíme tam tři hodiny -- s našimi modrými notýsky -- ano, tak jsem stará.
EnglishSo, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.
Když tedy zvednete modrou kartu, nemohu vám bohužel vždy udělit slovo.
EnglishSo here we can see the white represents low altitudes, and the blue are higher altitudes.
Tady můžeme vidět, jak bílá reprezentuje nízké výšky a modrá vysoké výšky.